Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2018

Beslut

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att personer bosatta inom Europeiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz även i fortsättningen ska kunna få garantipension.

Garantipension är en del av det allmänna pensionssystemet och ger en grundtrygghet för den som saknar eller har låg inkomstgrundad pension. En dom i EU-domstolen har slagit fast att det saknas lagligt stöd för att fortsätta betala ut garantipension vid bosättning i EES eller Schweiz. Det innebär att personer som är bosatta i dessa länder riskerar att bli utan garantipension.

Regeringens förslag innebär att det ska vara möjligt att fortsätta betala ut garantipension fram till dess att en utredning är klar och eventuella lagförslag har börjat gälla. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2018 vilket är tidigare än regeringen föreslagit.

 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Ändrat ikraftträdandedatum.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:SfU8

Alla beredningar i utskottet

2018-10-09

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att personer bosatta inom Europeiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz även i fortsättningen ska kunna få garantipension.

Garantipension är en del av det allmänna pensionssystemet och ger en grundtrygghet för den som saknar eller har låg inkomstgrundad pension. En dom i EU-domstolen har slagit fast att det saknas lagligt stöd för att fortsätta betala ut garantipension vid bosättning i EES eller Schweiz. Det innebär att personer som är bosatta i dessa länder riskerar att bli utan garantipension.

Regeringens förslag innebär att det ska vara möjligt att fortsätta betala ut garantipension fram till dess att en utredning är klar och eventuella lagförslag har börjat gälla.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att lagändringarna börjar gälla den 1 december 2018 vilket är tidigare än regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt utbetalning av garantipension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att
a) ordet "i" i 67 kap. 17 § andra stycket i uttrycket "inom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet" ska utgå,
b) lagen ska träda i kraft den 1 december 2018.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:275.