Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2003

Beslut

Övervakning av vattenmiljön (MJU7)

Sveriges landområden och kustvattenområden ska delas in i vattendistrikt där miljön ska bedömas. Riksdagen sa nej till regeringens förslag att regeringen själv ska få bestämma indelning och vilken myndighet som ska övervaka miljön i distrikten. I stället fick regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag på indelning och myndighetsstruktur. Vidare ska allmänheten få större möjligheter att påverka innehållet i åtgärdsprogrammen för renare vatten. Myndigheters och kommuners ansvar för att programmen fullföljs blir tydligare. Besluten börjar gälla den 22 december 2003 och innebär att svensk lagstiftning delvis anpassas till EU:s ramdirektiv för vatten. De anpassningar som gäller vattendistriktens utformning och myndighetsstruktur försenas, och genomförs i svensk lag först när riksdagen godkänt ett förslag från regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 7 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-28
Justering: 2003-11-11
Betänkande publicerat: 2003-11-13
Trycklov: 2003-11-13
Reservationer 20
Betänkande 2003/04:MJU7

Övervakning av vattenmiljön (MJU7)

Sveriges landområden och kustvattenområden ska delas in i vattendistrikt där miljön ska bedömas. Majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet säger ja till regeringens förslag att regeringen själv ska få bestämma indelning och vilken myndighet som ska övervaka miljön i distrikten. Men ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen ska få ta ställning till indelning och myndighetsstruktur. Dessa partier har majoritet när riksdagen ska besluta. Det innebär att regeringen kan få i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag på indelning och vilken myndighet som ska sköta övervakningen. Vidare ska allmänheten få större möjligheter att påverka innehållet i åtgärdsprogrammen för renare vatten. Myndigheters och kommuners ansvar för att programmen fullföljs blir tydligare. Förslagen innebär att svensk lagstiftning anpassas till EU:s ramdirektiv för vatten och föreslås börja gälla den 22 december 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-19
4

Beslut

Beslut: 2003-11-19
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågan om avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ4 yrkande 1 och 2003/04:MJ6 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (mp)

2. Förslaget till ny lydelse av 5 kap. 2 § och 4-8 §§ samt 6 kap. 11 § miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 2 § och 4-8 §§ samt 6 kap. 11 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 2 § och 4-8 §§ samt 6 kap. 11 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:2 i denna del och avslår motion 2003/04:MJ5 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

3. Innebörden av termen miljökvalitetsnorm m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ4 yrkande 2 och 2003/04:MJ6 yrkandena 2 i denna del och 4.

Reservation 4 (fp, kd, mp)

4. Vissa ersättningsfrågor med anledning av lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ6 yrkande 11 och 2003/04:MJ9 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, kd)

5. Åtgärdsprograms innehåll, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ4 yrkandena 4 och 5, 2003/04:MJ5 yrkande 1, 2003/04:MJ6 yrkandena 2 i denna del och 5, 2003/04:MJ7 yrkande 2 i denna del och 2003/04:MJ9 yrkande 5.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (c, kd)
Reservation 9 (mp)

6. Överprövning av vissa beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ6 yrkande 10, 2003/04:MJ7 yrkande 2 i denna del och 2003/04:MJ9 yrkande 4.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

7. Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 10 och 11 §§.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 5 kap. 10 och 11 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:2 i denna del och avslår motionerna 2003/04:MJ4 yrkande 3, 2003/04:MJ6 yrkandena 2 i denna del och 6 och 2003/04:MJ8 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m04609
c01903
fp03909
kd02904
v25005
mp01205
-0000
Totalt143145061

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

8. Myndighetsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ6 yrkande 7 och 2003/04:MJ7 yrkande 3.

Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

9. Förvaltningsplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ9 yrkande 1.

Reservation 14 (c)

10. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i den mån förslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:2 i denna del.

11. Finansieringsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ6 yrkande 13.

Reservation 15 (m, c, kd)

12. Skydd av dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ6 yrkande 12.

Reservation 16 (kd, mp)

13. Övriga motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ6 yrkandena 3, 8 och 9, 2003/04:MJ7 yrkandena 1, 2 i denna del och 4 och 2003/04:MJ9 yrkande 2.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)
Reservation 20 (mp)