Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.

Finansutskottets bet 2008/09:FiU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2009

Beslut

Tydligare kriterier vid ägarprövningar (FiU32)

Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar på det finansiella området, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv inom finansmarknadsområdet som har till syfte att tydliggöra vilka kriterier som varje lands myndigheter får väga in vid ägarprövningar och hur handläggningen ska gå till. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-16
Betänkande publicerat: 2009-04-21
Trycklov: 2009-04-21
bet 2008/09:FiU32

Tydligare kriterier vid ägarprövningar (FiU32)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal lagändringar på det finansiella området, bland annat lagen om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv inom finansmarknadsområdet som har till syfte att tydliggöra vilka kriterier som varje lands myndigheter får väga in vid ägarprövningar och hur handläggningen ska gå till. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-29
4

Beslut

Beslut: 2009-04-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
2. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
3. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
4. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
5. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
6. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
7. lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
10. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
11. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
12. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
13. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
14. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
15. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
16. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:155.