Fossiloberoende transporter

Trafikutskottets bet 2017/18:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Effektiva åtgärder behövs för fossiloberoende transporter (TU13)

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Målet är att utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter, förutom flyget, senast 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010. För att nå dit bör fokus ligga på åtgärder som är samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva, exempelvis genom ta vara på möjligheterna med ny teknik och en ökad andel förnybara bränslen. Det anser riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden om fossiloberoende transporter .

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att regeringens åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan bör grunda sig på samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva åtgärder. Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Reservationer 18
bet 2017/18:TU13

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19, 2018-03-22

Effektiva åtgärder behövs för fossiloberoende transporter (TU13)

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Målet är att utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter, förutom flyget, senast 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010. För att nå dit bör fokus ligga på åtgärder som är samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva, exempelvis genom ta vara på möjligheterna med ny teknik och en ökad andel förnybara bränslen. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden om fossiloberoende transporter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett fossiloberoende transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringens arbete för att minska transportsektorns klimatpåverkan bör grunda sig på samhällsekonomiskt
och miljömässigt effektiva åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15,

bifaller delvis motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP).

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 8 2 89 14
M 73 0 0 10
SD 31 0 0 11
MP 3 0 19 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 2 0 1 5
Totalt 165 21 109 54


2. Tillhandahållande av förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1659 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:3454 av Runar Filper (SD),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 0 31 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 1 0 13 2
- 0 3 0 5
Totalt 247 34 13 55


3. Elektrifiering av transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 4 och 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

4. Laddinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:473 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:636 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1332 av Edward Riedl (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 6 och 7,

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 17 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 31 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 0 15 4
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 266 14 15 54


5. Elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 18.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 31 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 173 121 0 55


6. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) och

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 10 (L)
Reservation 11 (M)

7. Bilpooler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 10,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 80,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 6,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 36 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 17.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

8. Vissa parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 35 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 13 (M, C, L, KD)
Reservation 14 (V)

9. Övriga åtgärder för att främja fossiloberoende transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2106 av Stefan Nilsson (MP),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 7 samt

2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 15 (V)

10. Vissa frågor om sjöfartens klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 2,

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 31 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 203 73 19 54


11. Internationellt samarbete inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 9 och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7.2 och 9.2.

Reservation 18 (M, C, L, KD)