Framtidens friluftsliv

Kulturutskottets bet 2010/11:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Alla människor ska få möjlighet till friluftsliv (KrU3)

Friluftslivspolitiken ska ha ett mål, där det bland annat ingår att ge alla människor möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter: att naturen ska vara tillgänglig för alla att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum att allemansrätten ska värnas att den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov att kommunernas ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet att friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete att fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan att beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap Fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. I dag sköts uppgiften av Naturvårdsverket. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att komplettera målet för friluftslivspolitiken med ett antal mätbara mål.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande under punkten 1 med bifall till tre motionsyrkanden. I övrigt avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-10-26
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-18
Trycklov: 2010-11-18
Reservationer 7
bet 2010/11:KrU3

Alla människor ska få möjlighet till friluftsliv (KrU3)

Friluftslivspolitiken ska ha ett mål, där det bland annat ingår att ge alla människor möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter:

 • att naturen ska vara tillgänglig för alla
 • att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum
 • att allemansrätten ska värnas
 • att den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov
 • att kommunernas ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna
 • att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt
 • att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet
 • att friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete
 • att fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan
 • att beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap
Enligt förslaget ska fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. I dag sköts uppgiften av Naturvårdsverket.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och ger regeringen i uppdrag att komplettera det föreslagna målet med ett antal mätbara mål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 1 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för friluftslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken samt ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om kompletterande mätbara mål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:238 punkt 4 och motionerna
2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1,
2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2 och
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 5.

2. Friluftsliv i praktiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD19001
V11800
KD15004
Totalt177138034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Forskning och statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,
2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3 och
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP21003
C21002
SD18002
V01900
KD16003
Totalt175141033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Ökad kännedom om den biologiska mångfalden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 3 (MP)

5. Skötsel av skog för rekreationsändamål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 4 och 5 samt
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP21003
C21002
SD17003
V01900
KD15004
Totalt173141035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Överlämnande av förvaltningsuppgifter till Svenskt Friluftsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:238 punkt 1.

7. Krav på medlemskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (MP)

8. Ökat stöd till friluftsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr3 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

9. Utvärdering och redovisning av Svenskt Friluftslivs bidragsfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr2 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 7 (S)

10. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
3. utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:237 i denna del och 2009/10:238 punkterna 2 och 3.