Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt

Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor: 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar. 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Riksdagen beslutade på trafikutskottets initiativ att det nationella stamvägnätet ska utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen. Bifall till utskottsinitiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

254 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-27
Justering: 2008-12-09
Betänkande publicerat: 2008-12-11
Trycklov: 2008-12-10
Reservationer 46
Betänkande 2008/09:TU2

Alla beredningar i utskottet

2008-11-27, 2008-11-13

Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010-2021 ska vara totalt 417 miljarder kronor:

  • 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar.
  • 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar.
  • 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.
Utskottet föreslår genom ett utskottsinitiativ att det nationella stamvägnätet utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Omklassificeringen av vägsträckan ska bidra till att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-18
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
37 förslagspunkter, 30 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vägledande prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T245 av Kenneth Johansson (c),
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1, 3, 5-7 och 11,
2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkandena 2 och 4,
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 7,
2007/08:MJ440 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 1,
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 5,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 6, 8, 10, 11, 23 och 24,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3, 6, 7, 10 i denna del och 11,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1, 10, 24 och 25,
2008/09:T382 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 2, 5 och 6,
2008/09:T443 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkandena 1-3 och 5,
2008/09:T516 av Annelie Enochson (kd) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T518 av Agneta Lundberg m.fl. (s),
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 1, 4, 6, 7, 9, 13, 14 och 18,
2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6 och 8,
2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 8 och
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkandena 22, 23 och 25.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Samhällsekonomiska bedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 7,
2007/08:T493 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 4-6,
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 3,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 i denna del,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 5-7,
2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9 och
2008/09:T429 av Betty Malmberg (m).

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

3. Planeringsram för perioden 2010-2021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner att den statliga planeringsramen för transportinfrastruktur för perioden 2010-2021 ska uppgå till 417 miljarder kronor och ska användas enligt följande (avsnitt 6.1 i propositionen):
1) 136 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering till enskilda vägar (avsnitt 6.3 i propositionen),
2) 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar (avsnitt 6.3 i propositionen),
3) 217 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet (avsnitt 6.2 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att efter åtgärdsplaneringen slutligt fördela medel mellan nationell plan och regionala planer (avsnitt 7.4.3 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:35 punkterna 1 och 7 samt avslår motionerna
2007/08:T318 av Lars Tysklind (fp),
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 6 och 11,
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 2, 3 och 12,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 18 och 20,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 15 och 26,
2008/09:T243 av Agneta Lundberg (s),
2008/09:T426 av Ann-Kristine Johansson och Marina Pettersson (båda s),
2008/09:T513 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (båda s) och
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 5 och 8.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v00202
mp00154
Totalt1521103552

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utveckling av transportsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
a) att den statliga planeringsramen som avsätts för åtgärder som utvecklar transportssystemet perioden 2010-2021 får användas för investeringar i statliga vägar och järnvägar, sektorsuppgifter och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i farleder och slussar, driftsbidrag till icke statliga flygplatser samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån (avsnitten 6, 7.4.1 samt 11.7 i propositionen),
b) att de regionala infrastrukturplanerna även ska kunna omfatta driftsbidrag till flygplatser (avsnitt 7.4.2 i propositionen),
c) att statsbidraget till trafikhuvudmän för anskaffning av rullande materiel för regional spårbunden kollektiv persontrafik avvecklas (avsnitt 8.5.2 i propositionen),
d) att det statliga driftsbidraget till icke statliga flygplatser huvudsakligen ges till de flygplatser där Rikstrafiken upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik (avsnitt 11.7 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:35 punkterna 2, 3, 5 och 6 samt avslår motionerna
2007/08:T360 av Krister Örnfjäder (s),
2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9,
2007/08:T462 av Christer Adelsbo m.fl. (s),
2007/08:T493 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 12,
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 5, 8-10, 12 och 15,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 3, 4 i denna del, 5, 7, 12 i denna del, 13, 14, 25 och 26 i denna del,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19, 21, 22 och 25 i denna del,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 14, 20, 22, 23 och 34,
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 31, 33, 35, 37 och 42,
2008/09:T339 av Christer Adelsbo m.fl. (s),
2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 11,
2008/09:T503 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 5 och 9,
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 11 och 17 samt
2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) yrkande 21.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1109020
m860011
c24005
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T295 av Ulf Sjösten (m),
2007/08:T392 av Ann-Kristine Johansson och Helén Pettersson i Umeå (båda s),
2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkande 1,
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 13,
2008/09:T7 av Mikael Damberg och Bosse Ringholm (båda s) i denna del,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 9, 15, 22, 26 i denna del, 37 och 38,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4,
2008/09:T268 av Ulf Nilsson och Christer Nylander (båda fp) yrkandena 1-3 och
2008/09:T292 av Tone Tingsgård och Agneta Gille (båda s).

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Investeringarnas genomförande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T370 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 14 och
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 34-36.

Reservation 9 (s)

7. Planeringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2-4,
2007/08:T364 av Sten Nordin och Lisbeth Grönfeldt Bergman (båda m),
2007/08:T513 av Gustav Blix (m),
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 33,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4,
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 21,
2008/09:T428 av Betty Malmberg (m) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:T440 av Peder Wachtmeister (m).

Reservation 10 (s)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

8. Insatser för att minska utsläpp, buller och påverkan på natur- och kulturmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar (båda s) yrkandena 1, 4 och 7,
2008/09:T382 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 7,
2008/09:T502 av Ulf Holm och Peter Rådberg (båda mp) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:T550 av Staffan Anger (m).

Reservation 13 (mp)

9. Hållbarhetskriterier för drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 30.

Reservation 14 (v, mp)

10. Trafikeringsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att trafikhuvudmännen inte ensamma ges trafikeringsrätt för sin försöksverksamhet med persontrafik på järnväg i Norrland (avsnitt 8.5.2 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:35 punkt 4 och avslår motion
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 20.

Reservation 15 (s, mp)

11. SJ AB:s mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 21,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 16 och
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt152144053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Höghastighetsbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 12 i denna del,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 11-13,
2008/09:T311 av Yvonne Andersson (kd),
2008/09:T381 av Thomas Bodström (s),
2008/09:T414 av Mats Sander (m),
2008/09:T430 av Betty Malmberg och Peder Wachtmeister (båda m),
2008/09:T462 av Annie Johansson m.fl. (c, m, kd, fp) yrkandena 3 och 4,
2008/09:T508 av Christin Hagberg m.fl. (s),
2008/09:T530 av Else-Marie Lindgren (kd),
2008/09:T533 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkande 3 och
2008/09:T537 av Carina Hägg m.fl. (s).

Reservation 17 (s)
Reservation 18 (mp)

13. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkande 3,
2008/09:T220 av Lars Ohly m.fl. (v),
2008/09:T299 av Agneta Gille (s) och
2008/09:T438 av Tommy Waidelich och Björn von Sydow (båda s).

Reservation 19 (s, mp)
Reservation 20 (v)

14. Övriga järnvägsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T450 av Lennart Axelsson och Matilda Ernkrans (båda s),
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 39,
2008/09:T279 av Alf Eriksson (s),
2008/09:T489 av Margareta Cederfelt och Maria Plass (båda m) och
2008/09:T558 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m).

Reservation 21 (mp)

15. Lokala och regionala spårvägsinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 16,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 18 och 19 samt
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 22 (mp)

16. Allmänna utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 21,
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 34 och
2008/09:T540 av Lars Lilja (s).

Reservation 23 (mp)

17. Översyn av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 20, 36 och 41.

Reservation 24 (mp)

18. Resecentrum och stationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 17.

Reservation 25 (v, mp)

19. Statsbidragsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T302 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) och
2008/09:T503 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 7 och 8.

Reservation 26 (v, mp)

20. Kollektivtrafikkörfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 22 och 23.

Reservation 27 (mp)

21. Spårbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T460 av Mats Pertoft m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

22. Tillgänglig kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12,
2008/09:T282 av Carina Hägg (s) och
2008/09:T507 av Tone Tingsgård (s).

Reservation 28 (v)

23. Cykeltrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9,
2008/09:T259 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm (båda s) och
2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1-6, 8 och 10.

Reservation 29 (v, mp)

24. Utveckling av sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkandena 27 och 28,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 8 och 16,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 27, 30 och 31,
2008/09:T271 av Åsa Lindestam (s),
2008/09:T310 av Annelie Enochson (kd),
2008/09:T328 av Lars Tysklind och Anita Brodén (båda fp) yrkande 1,
2008/09:T351 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd),
2008/09:T376 av Carina Ohlsson m.fl. (s) och
2008/09:T394 av Peter Jonsson m.fl. (s).

Reservation 30 (s)
Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

25. Hamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrkandena 1-3,
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 5,
2007/08:T357 av Lars U Granberg och Leif Pettersson (båda s),
2007/08:T404 av Fredrik Olovsson (s),
2007/08:T405 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2007/08:T415 av Billy Gustafsson m.fl. (s),
2007/08:T441 av Gunnar Axén m.fl. (m, kd, c, fp),
2007/08:T461 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) yrkandena 1 och 3,
2007/08:T466 av Mats Pertoft m.fl. (mp),
2007/08:T477 av Mikael Damberg m.fl. (s),
2007/08:T506 av Åke Sandström m.fl. (c, fp, kd),
2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkande 7,
2008/09:T4 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 29,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 23,
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 28 och 29,
2008/09:T307 av Krister Örnfjäder (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T325 av Börje Vestlund (s),
2008/09:T337 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:T437 av Tommy Waidelich (s),
2008/09:T447 av Fredrik Lundh (s),
2008/09:T459 av Mats Pertoft (mp),
2008/09:T539 av Billy Gustafsson m.fl. (s) och
2008/09:T557 av Gunnar Axén m.fl. (m, kd, c, fp).

Reservation 33 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c24005
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt151145053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Farleder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T226 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda m),
2007/08:T345 av Lennart Sacrédeus (kd),
2007/08:T373 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda s),
2008/09:Kr263 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda s) och
2008/09:T408 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda m).

27. Slussar och broar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T213 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 2,
2007/08:T253 av Jörgen Johansson (c) yrkande 2,
2007/08:T398 av Agneta Berliner m.fl. (fp, m),
2007/08:T511 av Margareta Israelsson m.fl. (s),
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 4,
2008/09:T345 av Sven-Erik Österberg och Olle Thorell (båda s),
2008/09:T370 av Agneta Berliner m.fl. (fp, c, m) och
2008/09:T465 av Kerstin Lundgren (c).

Reservation 34 (mp)

28. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 15 och 17,
2008/09:T260 av Christer Engelhardt (s),
2008/09:T261 av Christer Engelhardt (s),
2008/09:T296 av Christer Engelhardt (s),
2008/09:T354 av Anders Åkesson (c),
2008/09:T403 av Rolf K Nilsson (m),
2008/09:T404 av Rolf K Nilsson (m) och
2008/09:T406 av Rolf K Nilsson (m).

Reservation 35 (v)

29. Strategiska kombiterminaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 8,
2007/08:T461 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) yrkande 2,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 19,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 24,
2008/09:T382 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 3 och
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 10.

Reservation 36 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp01504
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Luftfartens miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 7 och 8,
2007/08:T496 av Gunnar Andrén (fp),
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 30 och
2008/09:T312 av Göran Persson i Simrishamn (s).

Reservation 37 (s)
Reservation 38 (v)

31. Det statliga flygplatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T204 av Fredrik Olovsson (s),
2007/08:T209 av Rolf Gunnarsson (m),
2007/08:T288 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda s),
2007/08:T342 av Björn Hamilton (m),
2007/08:T365 av Staffan Anger (m),
2007/08:T367 av Berit Högman m.fl. (s),
2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkande 8,
2007/08:T534 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, fp, m),
2008/09:Kr234 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkande 3,
2008/09:T5 av Agneta Lundberg m.fl. (s),
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 4 i denna del,
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 25 i denna del,
2008/09:T203 av Rolf Gunnarsson (m),
2008/09:T258 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda m),
2008/09:T308 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda s),
2008/09:T380 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2008/09:T448 av Britta Rådström (s),
2008/09:T462 av Annie Johansson m.fl. (c, m, kd, fp) yrkande 2 och
2008/09:T548 av Staffan Anger (m).

Reservation 39 (s)
Reservation 40 (v)

32. Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 10,
2007/08:T526 av Sylvia Lindgren m.fl. (s),
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 2 och
2008/09:T503 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 41 (v, mp)

33. Trafiksäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T486 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 5,
2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) yrkande 31 och
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 42 (s)
Reservation 43 (v, mp)

34. Barnperspektiv i trafikplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13.

Reservation 44 (v, mp)

35. IT och intelligenta transportsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T9 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5 och
2008/09:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 32 och 33.

Reservation 45 (v)
Reservation 46 (mp)

36. Ny stamväg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att det nationella stamvägnätet utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle i enlighet med vad utskottet anfört.

37. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.