Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2014

Beslut

Ändrade regler om friskolor (UbU22)

Det ska göras flera ändringar i skollagen, bland annat om friskolor och tillsyn.

Innan en friskola etablerar sig i en kommun ska den som ska driva skolan samråda med kommunen. Om Skolinspektionen har godkänt den som ska driva skolan ska Skolinspektionen göra en kontroll av verksamheten innan utbildningen startar. Myndigheten kan ta tillbaka sitt godkännande om den som ska driva skolan inte kan visa att den gjort tillräckligt för att ett samråd med kommunen ska kunna äga rum.

En kommun har rätt till insyn i verksamheten hos de friskolor som ligger i kommunen. Kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och se till att allmänhetens behov av insyn uppfylls.

Om en skola inte åtgärdar brister som allvarligt försvårar för eleverna att nå målen med utbildningen ska Skolinspektionen kunna besluta om vite, det vill säga dela ut ett straffbelopp.

Kommuner måste informera elever och deras föräldrar om utbildningar som erbjuds i eller av kommunen och om utbildningar som tar in elever från hela landet. För att tillgodose allmänhetens behov av insyn ska den som driver en skola lämna uppgifter om verksamhetens organisation och ekonomi till Skolverket.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen med de ändringar som föreslås i bilaga 3 och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-10
Trycklov: 2014-06-10
Reservationer 9
Betänkande 2013/14:UbU22

Ändrade regler om friskolor (UbU22)

Regeringen föreslår flera ändringar i skollagen, bland annat om friskolor och tillsyn.

Innan en friskola etablerar sig i en kommun ska den som ska driva skolan samråda med kommunen. Om Skolinspektionen har godkänt den som ska driva skolan ska Skolinspektionen göra en kontroll av verksamheten innan utbildningen startar. Myndigheten kan ta tillbaka sitt godkännande om den som ska driva skolan inte kan visa att den gjort tillräckligt för att ett samråd med kommunen ska kunna äga rum.

En kommun har rätt till insyn i verksamheten hos de friskolor som ligger i kommunen. Kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och se till att allmänhetens behov av insyn uppfylls.

Om en skola inte åtgärdar brister som allvarligt försvårar för eleverna att nå målen med utbildningen ska Skolinspektionen kunna besluta om vite, det vill säga dela ut ett straffbelopp.

Kommuner måste informera elever och deras föräldrar om utbildningar som erbjuds i eller av kommunen och om utbildningar som tar in elever från hela landet. För att tillgodose allmänhetens behov av insyn ska den som driver en skola lämna uppgifter om verksamhetens organisation och ekonomi till Skolverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-18
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om kommunernas informationsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 29 kap. 19 § första stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:112 i denna del och avslår motion
2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 1 (SD, V)

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan med den ändringen att 24 kap. 7 § och 29 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:191 punkt 1 i denna del och bifaller delvis proposition 2013/14:112 i denna del.

3. Etablering av fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) och
2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M103004
MP23002
FP22002
C18005
SD00200
V00154
KD17002
Totalt1831043527

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Vetorätt vid etableringen av en fristående skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M103004
MP23002
FP22002
C18005
SD02000
V01504
KD17002
Totalt28735027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Vinster från skolverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD) yrkande 4 och
2013/14:Ub19 av Jabar Amin och Mats Pertoft (båda MP).

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M103004
MP02302
FP22002
C18005
SD00200
V00154
KD17002
Totalt264233527

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 8 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M102005
MP22003
FP22002
C18005
SD02000
V01414
KD17002
Totalt28434130

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kommunernas insyn i fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 9 (V)