Fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2002

Beslut

Fristående skolor (UbU7)

Riksdagen godkände vissa av regeringens förslag om fristående skolor. Nya bidragsregler införs för fristående särskolor och fristående gymnasieskolor. Utbildningen vid fristående särskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska vara avgiftsfri, på samma vis som vid offentliga skolor och fristående grundskolor. Samma krav på behöriga lärare ska ställas inom fristående skolor som inom offentliga skolor. Fristående skolor ska lämna en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket. Vidare avslog riksdagen flera av regeringens förslag om fristående skolor. Förslag som inte godkänns är närmare bestämmelser om Skolverkets prövning av en fristående skolas rätt till bidrag; att en kommun ska ha rätt att vid beräkning av bidrag till fristående skolor ta hänsyn till kommunens ansvar för att bereda utbildning åt samtliga barn och ungdomar i kommunen; skärpta regler om kommunal uppföljning och utvärdering av fristående skolor samt att en avgift ska få tas ut i samband med ansökan till fristående skola. Vidare gjordes tre riksdagsuttalanden: Den särskilda nämnd för fristående skolor med representanter för bl.a. kommunerna som regeringen förordat bör inte inrättas. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram anvisningar för handlingar i ärenden om bidragsrätt för fristående skola. Ett system bör tas fram för redovisning av kostnader för olika program vid kommunala gymnasieskolor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Fristående skolor (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner vissa av regeringens förslag om fristående skolor. Nya bidragsregler införs för fristående särskolor och fristående gymnasieskolor. Utbildningen vid fristående särskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska vara avgiftsfri, på samma vis som vid offentliga skolor och fristående grundskolor. Samma krav på behöriga lärare ska ställas inom fristående skolor som inom offentliga skolor. Fristående skolor ska lämna en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår flera av regeringens förslag om fristående skolor. Förslag som inte godkänns är närmare bestämmelser om Skolverkets prövning av en fristående skolas rätt till bidrag; att en kommun ska ha rätt att vid beräkning av bidrag till fristående skolor ta hänsyn till kommunens ansvar för att bereda utbildning åt samtliga barn och ungdomar i kommunen; skärpta regler om kommunal uppföljning och utvärdering av fristående skolor samt att en avgift ska få tas ut i samband med ansökan till fristående skola. Vidare föreslår utskottet tre riksdagsuttalanden: Den särskilda nämnd för fristående skolor med representanter för bl.a. kommunerna som regeringen förordat bör inte inrättas. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram anvisningar för handlingar i ärenden om bidragsrätt för fristående skola. Ett system bör tas fram för redovisning av kostnader för olika program vid kommunala gymnasieskolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.