Fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2003

Beslut

Fristående skolor (UbU15)

Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen med följande innebörd: Uppföljning och utvärdering av fristående skolor ska utföras av Skolverket, men fristående skolor ska alltid erbjudas att delta i kommunens uppföljningar och utvärderingar. Kommunerna ska inte kontrollera de fristående skolorna. Uttalandet gjordes med anledning av ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om att säga ja till ett motionsförslag. Riksdagen avslog även motioner från allmänna motionstiden 2002.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med fyra tillkännagivanden om ändrade lagregler vad avser Skolverkets prövning av en fristående skolas rätt till kommunala bidrag, införande av avgift för Skolverkets prövning av ansökningar från fristående skolor, hänsyn vid bestämmande av bidrag till fristående skolor till kommunens ansvar för att bereda utbildning åt samtliga barn och ungdomar i kommunen samt kommunal uppföljning och utvärdering av fristående skolor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 4, reservation 4 under punkt 5, reservation 9 under punkt 10, reservation 11 under punkt 13 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fristående skolor (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om följande ändringar i reglerna för fristående skolor. Detta med anledning av motionsförslag. 1) Reglerna för Skolverkets prövning av en fristående skolas rätt till kommunala bidrag bör bli tydligare. 2) Skolverket bör ta ut en avgift för att pröva ansökningar från fristående skolor. 3) Kommunernas kostnader till följd av ansvaret att erbjuda samtliga barn och ungdomar i kommunen utbildning ska inte inkluderas i grunderna för det kommunala bidraget per elev i fristående grundskolor, särskolor och gymnasieskolor. 4) En kommun bör vara skyldig att inkludera fristående skolor i den uppföljning och utvärdering som kommunen gör av sina egna skolor. Kommunen måste då ha möjlighet till insyn i verksamheten hos en fristående skola som får offentligt bidrag. Fristående skolor som får offentligt bidrag bör vara skyldiga att delta i kommunens uppföljning och utvärdering. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har gemensamt lämnat förslag om att avslå motionsförslagen ovan. På den sista punkten säger de fem partierna i stället ja till ett annat motionsförslag och vill uttala följande till regeringen: Uppföljning och utvärdering av fristående skolor ska utföras av Skolverket, men fristående skolor ska alltid erbjudas att delta i kommunens uppföljningar och utvärderingar. De fem partierna anser att regeringen vill att kommunerna ska kontrollera de fristående skolorna, vilket de vänder sig emot. Utskottet föreslår även att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.