Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Ändringar i livsmedelslagen (MJU7)

Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelslagen. Bestämmelsen innebär att regeringen får rätt att utfärda föreskrifter om att den som producerar eller levererar dricksvatten måste få faroanalyser, det vill säga riskbedömningar, och förslag till egenkontrollprogram godkända av en kontrollmyndighet. Regeringen kan också välja att lämna över rätten att utfärda sådana föreskrifter till en myndighet.

Den nya bestämmelsen införs som en följd av vissa förändringar i EU:s dricksvattendirektiv.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 februari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-21
Betänkande 2017/18:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2017-11-09

Ändringar i livsmedelslagen (MJU7)

Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelslagen. Bestämmelsen innebär att regeringen får rätt att utfärda föreskrifter om att den som producerar eller levererar dricksvatten måste få faroanalyser, det vill säga riskbedömningar, och förslag till egenkontrollprogram godkända av en kontrollmyndighet. Regeringen kan också välja att lämna över rätten att utfärda sådana föreskrifter till en myndighet.

Den nya bestämmelsen införs som en följd av vissa förändringar i EU:s dricksvattendirektiv.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 februari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt bemyndigande i livsmedelslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:25.