Genomförande av EU:s försvarardirektiv

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare (JuU2)

En brottsmisstänkt som är frihetsberövad och företräds av en offentlig försvarare, eller av en privat försvarare som uppfyller motsvarande krav, får en oinskränkt rätt att träffa och samtala i enrum med sin försvarare. Detsamma ska gälla för andra former av kontakt mellan frihetsberövad och försvarare, till exempel via telefonsamtal eller brev. Med frihetsberövad menas en person som blivit gripen, häktad eller anhållen.

Det ska också stå tydligt i reglerna att ett barn som har frihetsberövats ska ha rätt att omedelbart få en närstående underrättad om varför detta har skett.

Beslutet innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Lagändringarna ska börja gälla den 27 november 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-29
Justering: 2016-10-20
Trycklov: 2016-10-21
Reservationer 1
bet 2016/17:JuU2

Brottsmisstänkta får bättre tillgång till försvarare (JuU2)

Regeringen föreslår att en brottsmisstänkt som är frihetsberövad och företräds av en offentlig försvarare, eller av en privat försvarare som uppfyller motsvarande krav, får en oinskränkt rätt att träffa och samtala i enrum med sin försvarare. Detsamma ska gälla för andra former av kontakt mellan frihetsberövad och försvarare, till exempel via telefonsamtal eller brev. Med frihetsberövad menas en person som blivit gripen, häktad eller anhållen.

Det ska också stå tydligt i reglerna att ett barn som har frihetsberövats ska ha rätt att omedelbart få en närstående underrättad om varför detta har skett.

Förslaget innebär att svenska regler anpassas till EU-regler. Lagändringarna ska börja gälla den 27 november 2016. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av EU:s försvarardirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lag om ändring i häkteslagen (2010:611).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:187 punkterna 1-3.

2. Utredning om lagändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 78 0 0 6
SD 0 39 0 9
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 21 0 0 0
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 271 39 0 39