Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till förslag om att åklagare ska utse offentliga försvarare (JuU20)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider. Att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl, enligt riksdagen.

Regeringens förslag är ett led i att uppfylla EU:s rättsäkerhetsdirektiv. Direktivet innebär bland annat att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Eftersom domstolarna, som är den instans som utser offentliga försvarare, inte tjänstgör utanför kontorstid, ska åklagare i vissa fall kunna utföra den uppgiften.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken. Bifall till propositionen punkterna 2 och 3. Bifall till motionerna med tillkännagivanden om nationell domstolsjour. Avslag på övrig motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till förslag om att åklagare ska utse offentliga försvarare (JuU20)

Regeringen har föreslagit att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider. Justitieutskottet anser att riksdagen ska rösta nej till förslaget.

Regeringens förslag är ett led i att uppfylla EU:s rättsäkerhetsdirektiv. Direktivet innebär bland annat att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Eftersom domstolarna, som är den instans som utser offentliga försvarare, inte tjänstgör utanför kontorstid, ska åklagare i vissa fall kunna utföra den uppgiften.

Justitieutskottet anser att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna. Förslaget att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl, enligt utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.