Genomförande av Seveso III-direktivet

Försvarsutskottets bet 2014/15:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Lagändring genomför direktiv om att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor (FöU8)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att göra lagändringar för att kunna genomföra det så kallade Seveso III-direktivet. Syftet med Seveso III-direktivet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom industrier som hanterar kemikalier. Medlemsländer i EU ska genomföra direktivet i sin lagstiftning.

Lagändringarna innebär att endast länsstyrelsen ska kontrollera så kallade Sevesoverksamheter. Sevesoverksamheter är industriella verksamheter där farliga ämnen förekommer i viss omfattning. Det ska också vara möjligt att ta ut en avgift för denna kontroll. Förslaget innebär även ändringar i miljöbalken. Det ska då bli tydligare för allmänheten, organisationer och myndigheter när ett miljöprövningsärende handlar om en Sevesoverksamhet. I plan- och bygglagen föreslås bestämmelser om detaljplanläggning som rör Sevesoverksamhet och om byggnader i närheten.

Lagändringarna gäller den 1 juni 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-14
Trycklov: 2015-04-15
bet 2014/15:FöU8

Lagändring genomför direktiv om att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att göra lagändringar för att kunna genomföra det så kallade Seveso III-direktivet. Syftet med Seveso III-direktivet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom industrier som hanterar kemikalier. Medlemsländer i EU ska genomföra direktivet i sin lagstiftning.

Lagändringarna innebär att endast länsstyrelsen ska kontrollera så kallade Sevesoverksamheter. Sevesoverksamheter är industriella verksamheter där farliga ämnen förekommer i viss omfattning. Det ska också vara möjligt att ta ut en avgift för denna kontroll. Förslaget innebär även ändringar i miljöbalken. Det ska då bli tydligare för allmänheten, organisationer och myndigheter när ett miljöprövningsärende handlar om en Sevesoverksamhet. I plan- och bygglagen föreslås bestämmelser om detaljplanläggning som rör Sevesoverksamhet och om byggnader i närheten.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken
2. lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
3. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
4. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).