Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Svenska lagar anpassas till EU:s skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv (SfU8)

Svenska lagar anpassas den 1 januari 2010 till EU:s så kallade skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv. Skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser om vilka som ska beviljas skydd som flyktingar eller andra skyddsbehövande i EU-länderna och vilka rättigheter dessa ska få i EU-länderna. Asylprocedurdirektivet innehåller bestämmelser om hur det ska gå till. Anpassningen av utlänningslagen till skyddsgrundsdirektivets innebär bland annat att det införs en statusreglering. Det innebär att flyktingar och andra skyddsbehövande ska kunna få flyktingstatus respektive skyddsstatus. Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd och åberopat skyddsskäl ska huvudregeln vara att ett beslut om avvisning eller utvisning inte får verkställas innan ansökan har prövats genom ett beslut som har vunnit laga kraft eller ett beslut om att avvisa ansökan har vunnit laga kraft. Slutligen ändras reglerna om handläggning av ärenden med säkerhetsaspekter. De flesta ärenden med säkerhetsaspekter ska kunna prövas av domstol på samma sätt som andra utlänningsärenden. Särskilt kvalificerade säkerhetsärenden ska handläggas enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-17
Justering: 2009-12-01
Betänkande publicerat: 2009-12-04
Trycklov: 2009-12-04
Reservationer 15
bet 2009/10:SfU8

Alla beredningar i utskottet

2009-11-17

Svenska lagar anpassas till EU:s skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv (SfU8)

Svenska lagar anpassas den 1 januari 2010 till EU:s så kallade skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv. Skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser om vilka som ska beviljas skydd som flyktingar eller andra skyddsbehövande i EU-länderna och vilka rättigheter dessa ska få i EU-länderna. Asylprocedurdirektivet innehåller bestämmelser om hur det ska gå till. Anpassningen av utlänningslagen till skyddsgrundsdirektivets innebär bland annat att det införs en statusreglering. Det innebär att flyktingar och andra skyddsbehövande ska kunna få flyktingstatus respektive skyddsstatus. Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd och åberopat skyddsskäl ska huvudregeln vara att ett beslut om avvisning eller utvisning inte får verkställas innan ansökan har prövats genom ett beslut som har vunnit laga kraft eller ett beslut om att avvisa ansökan har vunnit laga kraft. Slutligen ändras reglerna om handläggning av ärenden med säkerhetsaspekter. De flesta ärenden med säkerhetsaspekter ska kunna prövas av domstol på samma sätt som andra utlänningsärenden. Särskilt kvalificerade säkerhetsärenden ska handläggas enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-11
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingstatus m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 3, 5 och 6.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Andra skyddsbehövande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

3. Bedömningen av skyddsbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 7, 8, 20 och 21.

Reservation 3 (mp)

4. Beviskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 25.

Reservation 4 (v, mp)

5. Uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 9,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 20,
2009/10:Sf257 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm (båda s) och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 21.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bemyndigande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

7. Rättigheter vid internationellt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 11 och 15.

Reservation 7 (mp)

8. Barnperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s) och
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 4.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143136070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Lagfäst utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 13.

Reservation 9 (v, mp)

10. Garantier i asylförfarandet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 16-19 och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 15.

Reservation 10 (mp)

11. Skydd mot avvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 10 och 23,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 34 och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 8-10.

Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041124
m820015
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt24629173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ansökningar som nekas prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 18,
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 22,
2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 4 och
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 13 och 14.

Reservation 12 (v, mp)

13. Ärenden med säkerhetsaspekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf5 av Bodil Ceballos (mp) yrkandena 24 och 25.

Reservation 13 (mp)

14. Fortsatt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf4 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2 och
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 16 och 17.

Reservation 14 (v, mp)

15. Lag om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:31 i denna del och avslår motion
2009/10:Sf4 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01117
Totalt249171172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
4. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
5. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
6. lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa
regeringsbeslut,
7. lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,
8. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl.,
b) beslutar att 6 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) ska få ändrad lydelse i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3 och beslutar om sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) som föranleds av detta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:31 i denna del.