Genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2

Trafikutskottets bet 2010/11:TU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2011

Beslut

Fler lagändringar för bättre sjösäkerhet inom EU (TU23)

Riksdagen har beslutat om en anpassning av svenska lagar efter två EU-direktiv om sjösäkerhet. Ett direktiv rör EU-ländernas förbindelser med de organisationer som tar hand om inspektion, besiktning och certifiering av fartyg inom EU. Övriga ändringar är konsekvensen av det så kallade olycksutredningsdirektivet. Direktivet tar bland annat upp skyldigheten att undersöka olyckor till sjöss och regler om hur undersökningen ska genomföras. Redan under hösten 2010 sa riksdagen ja till de första delarna av genomförandet av det så kallade tredje sjösäkerhetspaketet inom EU (se 2010/11:TU4 ). Riksdagen har även beslutat om en möjlighet för de svenska myndigheter som utreder en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss. Myndigheterna ska kunna överlåta uppgifter av en undersökning till ett utländskt organ som fullgör utredningen, i enlighet med olycksutredningsdirektivet. Lagändringarna börjar gälla den 17 juni 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-05
Betänkande publicerat: 2011-05-11
Trycklov: 2011-05-11
bet 2010/11:TU23

Fler lagändringar för bättre sjösäkerhet inom EU (TU23)

Regeringen föreslår en anpassning av svenska lagar efter två EU-direktiv om sjösäkerhet. Ett direktiv rör EU-ländernas förbindelser med de organisationer som tar hand om inspektion, besiktning och certifiering av fartyg inom EU. Övriga ändringar är konsekvensen av det så kallade olycksutredningsdirektivet. Direktivet tar bland annat upp skyldigheten att undersöka olyckor till sjöss och regler om hur undersökningen ska genomföras.

Redan under hösten 2010 sa riksdagen ja till de första delarna av genomförandet av det så kallade tredje sjösäkerhetspaketet inom EU (se 2010/11:TU4).

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men utskottet föreslår även en möjlighet för de svenska myndigheter som utreder en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss. Myndigheterna ska kunna överlåta uppgifter av en undersökning till ett utländskt organ som fullgör utredningen, i enlighet med olycksutredningsdirektivet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 17 juni 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-19
4

Beslut

Beslut: 2011-05-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor med den ändringen dels att 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, dels att ingressen till regeringens förslag ändras i enlighet härmed.
2. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
3. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
4. lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:116 punkterna 2-5 och bifaller delvis proposition 2010/11:116 punkt 1.