Gränser i skog

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Förändringar av regler för att avverka skog (MJU28)

Processen med att söka särskilt tillstånd för att kunna avverka skyddsskog och svårföryngrad skog ska upphävas. Istället gäller skogsvårdslagens generella krav på att meddela planerade avverkningar till Skogsstyrelsen. För fjällnära skog måste man även i fortsättningen söka tillstånd för avverkning. Ansökan ska innehålla en redogörelse om hur återväxten av skogen ska tryggas. Vid avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska markägaren redovisa vad han eller hon tänker göra för att tillgodose rennäringens intressen. Det blir också förbud mot avverkning av skog inom renskötselns året-runt-marker om det innebär väsentligt bortfall av renbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:201 i denna del samt delvis bifall till proposition 2009/10:184 i denna del. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-27
Betänkande publicerat: 2010-06-08
Trycklov: 2010-06-08
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:MJU28

Förändringar av regler för att avverka skog (MJU28)

Processen med att söka särskilt tillstånd för att kunna avverka skyddsskog och svårföryngrad skog ska upphävas. Det föreslår regeringen i en proposition. Istället gäller skogsvårdslagens generella krav på att meddela planerade avverkningar till Skogsstyrelsen.

För fjällnära skog måste man även i fortsättningen söka tillstånd för avverkning. Ansökan ska innehålla en redogörelse om hur återväxten av skogen ska tryggas.

Vid avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska markägaren redovisa vad han eller hon tänker göra för att tillgodose rennäringens intressen. Det blir också förbud mot avverkning av skog inom renskötselns året-runt-marker om det innebär väsentligt bortfall av renbete.

Miljö- och jordbruksutkottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) utom såvitt avser 19 § och med den ändringen att 17 § får den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:201 i denna del, bifaller delvis proposition 2009/10:184 punkt 17 och avslår motionerna 2009/10:MJ7 yrkandena 1 och 2, 2009/10:MJ8 yrkandena 1 och 2, 2009/10:MJ9 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:MJ11 yrkande 3 i denna del.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01702
-1000
Totalt160154035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Röjning och gallring i fjällnära skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ7 yrkande 3.

Reservation 2 (v, mp)

3. Skogsstyrelsens samrådsskapande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ8 yrkande 3.

Reservation 3 (s)