Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2009

Beslut

KU:s administrativa granskning av regeringens arbete (KU10)

Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, regeringsprotokollen och handläggningen av vissa förvaltningsärenden. KU uppmärksammar vikten av att Regeringskansliets svar till Riksrevisionen kommer in i tid för att underlätta myndighetens granskning. Utskottet konstaterar också att beredningskravet för regeringsärenden uppfylls på olika sätt för olika typer av regeringsärenden. Utskottet har inga invändningar mot detta men vill ändå betona vikten av god planering och framförhållning för att undvika tidsnöd. Utskottet har även undersökt beredningen av vissa frågor i EU-samarbetet, hanteringen av rambeslut från EU och regeringens information till riksdagen i EU-frågor. Sammanfattningsvis har granskningen utmynnat i att regeringens information till riksdagen i EU-frågor har förbättrats ju längre tid som Sverige har varit medlem i EU. Utskottet menar ändå att informationen och rutinerna kan förbättras ytterligare.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen
Riksdagens beslut: Kammaren lade utskottets anmälan till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2009-01-12
Trycklov: 2009-01-12
bet 2008/09:KU10

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09, 2008-12-04, 2008-11-27, 2008-11-20, 2008-11-13, 2008-11-11, 2008-10-30, 2008-10-21, 2008-10-16, 2008-10-14, 2008-09-18

KU:s administrativa granskning av regeringens arbete (KU10)

Konstitutionsutskottet (KU) har gjort en administrativ granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, regeringsprotokollen och handläggningen av vissa förvaltningsärenden. KU uppmärksammar vikten av att Regeringskansliets svar till Riksrevisionen kommer in i tid för att underlätta myndighetens granskning. Utskottet konstaterar också att beredningskravet för regeringsärenden uppfylls på olika sätt för olika typer av regeringsärenden. Utskottet har inga invändningar mot detta men vill ändå betona vikten av god planering och framförhållning för att undvika tidsnöd.

Utskottet har även undersökt beredningen av vissa frågor i EU-samarbetet, hanteringen av rambeslut från EU och regeringens information till riksdagen i EU-frågor. Sammanfattningsvis har granskningen utmynnat i att regeringens information till riksdagen i EU-frågor har förbättrats ju längre tid som Sverige har varit medlem i EU. Utskottet menar ändå att informationen och rutinerna kan förbättras ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-01-21
4

Beslut

Beslut: 2009-01-28

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse