Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag (FiU38)

Nya regler om gränsöverskridande fusioner när det gäller finansiella företag börjar gälla den 15 juli 2009. Ändringarna görs med anledning av ett EU-direktiv om gränsöverskridande fusioner. Direktivet är sedan tidigare genomfört i svensk rätt är när det gäller allmänna aktiebolag och ekonomiska föreningar samt arbetstagares rätt till medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-20
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-04
Trycklov: 2009-06-04
Betänkande 2008/09:FiU38

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag (FiU38)

Nya regler om gränsöverskridande fusioner när det gäller finansiella företag börjar gälla den 15 juli 2009. Ändringarna görs med anledning av ett EU-direktiv om gränsöverskridande fusioner. Direktivet är sedan tidigare genomfört i svensk rätt är när det gäller allmänna aktiebolag och ekonomiska föreningar samt arbetstagares rätt till medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-15
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag med den rättelsen att ingressen kompletteras med texten "dels att 5 a § ska upphöra att gälla," på en ny rad efter ordet "europabolag",
7. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
9. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:180.