Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Utbildningsutskottets bet 2013/14:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Fjärde tekniskt år ska leda till gymnasieingenjörsexamen (UbU20)

Sedan 2011 finns en försöksverksamhet där elever som avslutat gymnasieskolans teknikprogram kan välja att komplettera sin utbildning med ett fjärde tekniskt år. Utbildningen leder till en gymnasieingenjörsexamen. Nu ska detta fjärde tekniska år bli en ordinarie påbyggnadsutbildning. Alla behöriga elever ska ha lika tillgång till utbildningen oavsett bostadsort. Det fjärde tekniska året ska omfatta 900 gymnasiepoäng.

Utbildningsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att den svenska teknikindustrin har stora behov av utbildad och kompetent arbetskraft. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2014 och att ordet "innehåller" i 1 kap. 12 § byts ut mot uttrycket "är uppdelad i" . Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-12
Reservationer 1
bet 2013/14:UbU20

Fjärde tekniskt år ska leda till gymnasieingenjörsexamen (UbU20)

Sedan 2011 finns en försöksverksamhet där elever som avslutat gymnasieskolans teknikprogram kan välja att komplettera sin utbildning med ett fjärde tekniskt år. Utbildningen leder till en gymnasieingenjörsexamen. Nu ska detta fjärde tekniska år bli en ordinarie påbyggnadsutbildning. Alla behöriga elever ska ha lika tillgång till utbildningen oavsett bostadsort. Det fjärde tekniska året ska omfatta 900 gymnasiepoäng.

Utbildningsutskottet konstaterar att den svenska teknikindustrin har stora behov av utbildad och kompetent arbetskraft och föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-09
Debatt i kammaren: 2014-06-10
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gymnasieingenjörsutbildning - Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) med de ändringarna
dels att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2014,
dels att ordet "innehåller" i 1 kap. 12 § byts ut mot uttrycket "är uppdelad i".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2013/14:188.

2. Vidareutbildningens placering i utbildningssystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub8 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP)