Utbildningsutskottets betänkande
2002/03:UBU16

Gymnasieskolan


Sammanfattning


I betänkandet behandlas 74 motionsyrkanden från
allmänna motionstiden 2002 om olika gymnasiefrågor.
Yrkandena handlar om övergripande frågor såsom rätt
till gymnasieutbildning,  villkor för antagning,
kärnämnen, högskolebehörighet  efter  genomgången
gymnasieutbildning  m.m.  Vidare handlar de  om
lärlingsutbildning,   elevinflytande,    olika
studievägar m.m.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga
yrkanden.
Reservationer finns från Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet   liberalerna,   Kristdemokraterna,
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet de
gröna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänsyn till de motiveringar som framförs under
Utskottets  överväganden  föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Rätt till utbildning i gymnasieskolan
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub429 yrkande 9 och
2002/03:Ub444 yrkande 18.

2. Närhetsgaranti
Riksdagen avslår motion
2002/03:Sf336 yrkande 25.
Reservation 1 (v)

3. Samordning mellan grundskola och
gymnasieskola
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub207 yrkande 4 och
2002/03:Ub444 yrkande 10.
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

4. Behörighetsvillkor

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 9.
Reservation 4 (fp)

5. Högskolebehörighet som mål för
gymnasieutbildningen

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub244 yrkandena 5 och 6 samt
2002/03:Ub444 yrkande 1.
Reservation 5 (m, fp, kd)

6. Antagning till högre studier
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkandena 10 och 13.
Reservation 6 (fp)

7 Förslag om kärnämnen
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub210 yrkande 2,
2002/03:Ub444 yrkandena 4 och 5,
2002/03:Ub472 och
2002/03:Kr297 yrkande 4.
Reservation 7 (kd)

8. Differentiering inom kärnämnena
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 8.
Reservation 8 (fp)

9. Gymnasieskolans samarbete med universitet
och högskolor

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub210 yrkandena 4 och 5.
Reservation 9 (m, fp)

10. Utlandsstudier

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkandena 33 och 34.
Reservation 10 (m, fp)

11. Profilskolor

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkandena 37 och 38.
Reservation 11 (fp)

12. Försök med externa examinationer

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 3.
Reservation 12 (fp)

13  Individuella studieplaner
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub429 yrkande 5 och
2002/03:Ub444 yrkande 15.
Reservation 13 (m, fp, kd, c)

14  Särskilt stöd

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 9.
Reservation 14 (kd)

15  Snedrekrytering
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 2.
Reservation 15 (kd)

16  Värdegrundsfrågor

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub444 yrkandena 26 och 27.
Reservation 16 (kd)

17  Gymnasieexamen

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub210 yrkande 3,
2002/03:Ub244 yrkande 12,
2002/03:Ub429 yrkande 7 och
2002/03:Ub444 yrkande 17.
Reservation 17 (m, fp, kd, c)

18.  Lärlingsutbildning
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub210 yrkande 1,
2002/03:Ub244 yrkande 15,
2002/03:Ub272 yrkande 1,
2002/03:Ub322,
2002/03:Ub342,
2002/03:Ub444 yrkande 20,
2002/03:Ub485 och
2002/03:A321 yrkandena 2 och 7.
Reservation 18 (m, fp, kd, c)

19.  Yrkesinriktade program
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkandena 7 och 14.
Reservation 19 (fp)

20.  Entreprenörsutbildning
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub244 yrkande 23 och
2002/03:Ub444 yrkande 3.
Reservation 20 (m, kd)
Reservation 21 (fp)

21.  Särskilda studievägar
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub314,
2002/03:Ub440,
2002/03:Ub493 yrkande 1,
2002/03:So509 yrkande 8,
2002/03:Kr298 yrkande 3 och
2002/03:MJ426 yrkande 15.
Reservation 22 (kd)

22.  Utbildning på entreprenad
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 29.
Reservation 23 (fp)

23.  Elevinflytande
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub250 yrkande 13,
2002/03:Ub429 yrkande 8 och
2002/03:Ub444 yrkande 8.
Reservation 24 (fp)
Reservation 25 (c, mp)
Reservation 26 (kd)

24.  Kontakt med arbetslivet
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 19.
Reservation 27 (kd)

25.   Sex- och samlevnadsundervisning
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub244 yrkande 25 och
2002/03:Ub444 yrkande 6.
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)

26.   Språk
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub358 och
2002/03:Ub444 yrkande 7.
Reservation 30 (kd)

27.   Konsumentkunskap m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub251 yrkande 2,
2002/03:Ub362 och
2002/03:Ub425.

28.   Åtgärder mot skolk
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 27.
Reservation 31 (fp)

29.   Rektors roll
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 25.
Reservation 32 (kd)

30.   Skollunch
Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub536.

31.   Andra motionsyrkanden
Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub252,
2002/03:Ub499,
2002/03:Ub512,
2002/03:Ub532,
2002/03:T214 yrkande 2 och
2002/03:N267 yrkande 13.

Stockholm den 13 maj 2003

På utbildningsutskottets vägnar


Jan Björkman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Björkman (s), Britt-Marie Danestig (v), Ulf Nilsson
(fp), Inger Lundberg (s), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Agneta Lundberg (s), Nils-Erik Söderqvist (s),
Louise Malmström (s), Sören Wibe (s), Anna Ibrisagic
(m), Mikael Damberg (s), Mikaela Valtersson (mp),
Christer Adelsbo (s), Tobias Billström (m), Axel
Darvik (fp), Torsten Lindström (kd)  och Håkan
Larsson (c).
2002/03

UbU16Redogörelse för ärendet


Ärendet

Under allmänna motionstiden 2002 väcktes ett antal
motionsyrkanden i olika gymnasieskolfrågor. Dessa
behandlas i detta betänkande.

Yrkandena gäller övergripande frågor om rätt till
gymnasieutbildning,   villkor  för  antagning,
kärnämnen, högskolebehörighet  efter  genomgången
gymnasieutbildning  m.m.  Vidare handlar de  om
lärlingsutbildning,  entreprenad,  elevinflytande,
vissa ämnesområden, möjligheter till utlandsstudier,
m.m.  Några yrkanden rör frågor där det enligt
gällande ansvarsfördelning ankommer på andra än
riksdagen att fatta beslut.
Förslagen i motionerna, sammanlagt 74 yrkanden,
återges i bilaga.

Bakgrund


En   parlamentariskt   sammansatt   kommitté,
Gymnasiekommittén, har i betänkandet Åtta vägar till
kunskap - En ny struktur för gymnasieskolan (SOU
2002:120) lagt fram förslag rörande den framtida
utformningen av gymnasieskolan. Förslagen gäller
gymnasieskolans struktur, där en indelning i åtta
sektorer förordas, innehållet i och uppbyggnaden av
sektorerna. Vidare behandlas betyg och examina,
elevernas  val  och  kommunernas  utbud  av
gymnasieutbildning, övergången från gymnasieskola
till högskola, reglering av studietid, m.m.

Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Enligt
Gymnasiekommitténs  uppskattning  av  tiden  för
remissbehandling, beredning inom Regeringskansliet,
proposition och riksdagsbehandling skulle riksdagen
kunna fatta beslut våren 2004. Förändringarna skulle
därefter kunna genomföras tidigast läsåret 2006/07.
Förslag i frågor som anknyter till vad som tas upp
i detta betänkande, t.ex. om rätt till  stöd,
elevinflytande och utbildning på entreprenad, finns
också i betänkandet  Skollag  för kvalitet och
likvärdighet  (SOU  2002:121)  avlämnat   av
Skollagskommittén.   Även   detta   betänkande
remissbehandlas för närvarande.
Utskottets övervägandenÖvergripande frågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsyrkanden som
gäller  rätt  till  gymnasieutbildning,
samspelet grundskolan-gymnasieskolan, villkor
för    antagning   till   högskolan,
högskolebehörighet   som   mål   för
gymnasieutbildningen,  kärnämnen och vissa
andra frågor. Den huvudsakliga motiveringen
är   den  pågående   beredningen   av
Gymnasiekommitténs förslag.
Jämför reservationerna 1 (v), 2(m), 3 (kd), 4
(fp), 5 (m, fp, kd), 6 (fp), 7(kd), 8 (fp), 9
(m, fp), 10 (m, fp), 11 (fp), 12 (fp), 13 (m,
fp, kd, c), 14 (kd), 15 (kd) och 16 (kd).

Rätt till gymnasieutbildning


Motioner

Kristdemokraterna framhåller i motion 2002/03:Ub444
yrkande 18 att det inte är självklart att alla
gymnasieutbildningar skall påbörjas före tjugo års
ålder, vilket i dag är ett tvång. Dagens åldersgräns
för gymnasiestudier omöjliggör längre uppehåll i
studierna.   Kristdemokraterna   anser   att
gymnasiestudierna skall kunna genomföras på lika
villkor t.o.m. tjugofem års ålder.

Centerpartiet menar i motion 2002/03:Ub429 yrkande
9  att  det  bör införas en utbildningsgaranti
innebärande att gymnasiestudier påbörjade före 20
års ålder ger rättighet att fullfölja utbildningen
upp till 25 års ålder.
Enligt  Vänsterpartiets  motion  2002/03:Sf336
yrkande 25 skall alla elever som söker till ett
nationellt program  garanteras plats i närmaste
gymnasieskola som har det programmet, så långt
platserna räcker.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandena.

Riksdagen  har  tidigare tagit ställning till
förslag om rätt att fullfölja gymnasieutbildning
fram till 25 års ålder,  senast  i betänkande
2001/02:UbU9. Liksom tidigare vill utskottet påpeka
att skollagen inte innehåller någon bestämmelse om
att personer över en viss ålder inte får studera i
gymnasieskolan. Enligt 5 kap. skollagen (1985:1100)
är gymnasieskolan en skolform som är avsedd att
påbörjas fram t.o.m. det första kalenderhalvåret det
år man fyller 20 år. Utbildningen är avsedd att
kunna genomgås på tre läsår men det är möjligt att
fördela den både på kortare och längre tid. Den som
har tagits in på ett nationellt program och påbörjat
det har rätt att fullfölja sin utbildning på det
programmet (5 kap. 16 § skollagen, 1985:1100). En
elev har rätt att gå om en kurs han eller hon inte
har fått minst betyget Godkänd  på. Om eleven
slutfört en kurs två gånger utan att ha fått detta
betyg får rektor besluta att eleven får gå om kursen
ytterligare  en  gång,  enligt  6  kap.  14 §
gymnasieförordningen  (1992:394). Elever som har
avgått från gymnasieskolan innan de har slutfört
utbildningen och som önskar fortsätta på det program
där de gick tidigare får i mån av plats tas in på
nytt (6 kap. 16 § gymnasieförordningen).
Från och med andra kalenderhalvåret det år man
fyller 20 år (alternativt har slutfört utbildning på
ett nationellt program eller likvärdig utbildning i
gymnasieskolan)  finns  det också möjlighet att
studera inom den kommunala vuxenutbildningen. I
sammanhanget skall sägas att frågan om att göra
utbildning inom gymnasial vuxenutbildning till en
lagfäst rättighet har behandlats av riksdagen (jfr
betänkande  2002/03:UbU10).  Utskottet  har  då
framhållit att konsekvenser av och kostnader för en
sådan lagstiftning  noggrant måste utredas. Med
utgångspunkt i de mål och den strategi för vuxnas
lärande som riksdagen fattade beslut om för två år
sedan,    har    en   arbetsgrupp   inom
Utbildningsdepartementet lämnat förslag om ändringar
i lagregleringen av det offentliga skolväsendet för
vuxna i skrivelsen Stöd till vuxnas lärande. Förslag
till lag (Ds 2002:66). Skrivelsen remissbehandlas
för närvarande.
Gymnasiekommittén har i sitt betänkande Åtta vägar
till kunskap - En ny struktur för gymnasieskolan
(SoU 2002:120) angivit att en utgångspunkt för
kommitténs arbete har varit  att  skapa större
möjligheter för eleverna att välja utbildning, och
också tas emot på en önskad utbildning, utan att det
inskränker på andra elevers rätt att få utbildning.
Kommittén föreslår att elever får rätt att komma in
på vald sektor, enligt  förslaget  på framtida
indelning i sektorer i gymnasieskolan. Denna ökade
rätt för eleverna skulle innebära att kommunen måste
anpassa antalet platser inom respektive sektor efter
elevernas val. Elever föreslås också få rätt att
söka till en sektor i en annan kommun även om
sektorn finns i hemkommunen. I de fall eleven då
bereds   plats   föreslås   hemkommunen   ha
betalningsskyldighet för eleven.
De elever som behöver längre tid än tre år för att
fullfölja sina gymnasiestudier skall ha rätt till
detta, enligt kommittén, som också menar att denna
rätt klarare än i dag måste framgå av skollagen
eller gymnasieförordningen. Kommittén menar också
att det finns behov av att förtydliga kommunernas
ansvar att erbjuda utbildning till ungdomar som
avbrutit   eller   aldrig   påbörjat   en
gymnasieutbildning. Det bör innebära ett uppsökande
ansvar där kommunen måste hålla sig informerad om
var ungdomar upp till 20 år befinner sig och erbjuda
dessa ungdomar utbildning.
Regeringen tillsatte  den 6 februari 2003 en
särskild utredare (dir. 2003:19) som skall göra en
kartläggning av gruppen ungdomar i åldern 16-24 år
som inte studerar och inte heller återfinns inom
arbetskraften  eller  har  någon  annan  känd
sysselsättning.  Utredaren skall också analysera
samhällets insatser för att stödja de ungdomar inom
denna grupp som kan anses ha behov av särskilt stöd
för att kunna studera eller  etablera  sig på
arbetsmarknaden.  Förslag  på  åtgärder som kan
förbättra stödet för de ungdomar som inte får
tillräckligt stöd i dag skall lämnas. I uppdraget
ingår  att  överväga  hur  statens  respektive
kommunernas  roll  och  ansvar skall  fördelas.
Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober
2003.
Utskottet  anser att  pågående  och  kommande
utrednings- och beredningsarbete bör avvaktas.

Samspelet grundskolan-gymnasieskolan


Motioner

Eftersom det är  svårare än någonsin för unga
människor  att  komma  in  på  arbetsmarknaden,
fortsätter eleverna oavsett motivation direkt till
gymnasieskolan, påpekar Kristdemokraterna i motion
2002/03:Ub444  yrkande  10.  Det  blir  därför,
framhåller  motionärerna,  allt  viktigare  att
samarbetet  mellan  grund-  och  gymnasieskolan
utvecklas.

I motion 2002/03:Ub207 (m) yrkande 4 anförs att en
nödvändig åtgärd för att stärka gymnasiet är att
reda  ut  problemen  i  grundskolan. Brister i
grundskolan gör att elever inte får med sig de
baskunskaper som krävs för att klara gymnasiet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Gymnasiekommittén   tar   upp   frågan  om
behörighetsregler till gymnasiet liksom om ansvar
för att elever når den angivna kunskapsnivån. Enligt
kommittén är det inte rimligt att ställa upp krav
att grundskolan skall ansvara för obehöriga elever
fram till dess att de uppnår sin fulla behörighet.
Behörighetsreglerna bör dock finnas kvar, menar
kommittén som föreslår att de elever som saknar
godkända  betyg  i  något  eller  några av de
behörighetsgivande ämnena från grundskolan skall ha
rätt att söka och bli antagna till en utbildning
inom en sektor i gymnasieskolan. Antagningen skall
dock  vara  preliminär och innebära att eleven
påbörjar och följer undervisningen i sektorsblocket
samtidigt som han eller hon får undervisning i de
relevanta   grundskoleämnena.  En  individuell
studieplan skall då upprättas för eleven som bl.a.
bör omfatta planerade stödinsatser. Enligt kommittén
är det viktigt att elevens förutsättningar och behov
är utgångspunkt för hur studiegången organiseras.
Enligt utskottet bör regeringens beredning av
förslagen avvaktas. I betänkandet Kvalitetsarbete
och planering  för  skolan  (bet. 2002/03:UbU3)
instämde utskottet i de principer som regeringen
framförde  angående gymnasieskolan  i  skrivelse
Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens
utvecklingsplan  för  förskola,   skola  och
vuxenutbildning (skr. 2001/02:188). Eleverna måste
kunna få stöd i sina  studier  inom ordinarie
gymnasieprogram. Vidare skall behörighetskraven till
gymnasieskolan ligga fast men elever skall kunna
erbjudas en individuell studieplan för att inhämta
de kunskaper de saknar. Självfallet skall de elever
som behöver extra stöd redan i grundskolan också få
det.

Villkor för antagning till gymnasieskolan


Motion

Folkpartiet vill i motion 2002/03:Ub244 yrkande 9 ha
ett tillkännagivande om att högre förkunskapskrav
skall införas för vissa gymnasieprogram. Exempelvis
borde,  enligt  motionen,  minst  godkänt i de
naturvetenskapliga grundskoleämnena vara krav för
naturvetenskapligt program och godkänt i språk,
historia och samhällskunskap vara krav för det
samhällsvetenskapliga programmet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandet.

Gymnasiekommitténs förslag till ny struktur i
gymnasieskolan innebär färre men bredare ingångar,
med en successiv specialisering. Tanken är också att
elever inte redan i grundskolan skall behöva göra
valet   mellan  särskilt  högskoleförberedande
utbildning och förberedelse för anställning inom ett
yrkesområde  direkt  efter  gymnasieskolan. Alla
ingångar i den framtida gymnasieskolan bör, enligt
kommittén, kunna leda till både det ena och det
andra, beroende på vilka val eleverna gör under sin
tid i gymnasieskolan.
Som nämndes ovan anser kommittén dessutom att
också elever som saknar godkända betyg i något eller
några  av  de  behörighetsgivande  ämnena  från
grundskolan skall erbjudas heltidsstudier inom ramen
för en reguljär studieväg  inom gymnasieskolan,
utifrån sina individuella önskemål, förutsättningar
och behov. De skall alltså ha samma rätt att söka
och bli antagna till utbildning inom en sektor i en
kommunal gymnasieskola  eller  vid  en  enskild
gymnasieskola. Antagningen skall dock endast bli
preliminär  på så sätt att eleven måste uppnå
godkända betyg i de behörighetsgivande ämnena innan
han eller hon blir definitivt antagen.
Utskottet anser  att regeringens beredning av
kommitténs förslag bör avvaktas.

Högskolebehörighet som mål för
gymnasieutbildningen


Motioner

Folkpartiet anser i motion 2002/03:Ub244 yrkande 5
att  högskolebehörighet  inte  skall  vara  ett
nödvändigt mål för alla elever i gymnasieskolan.
Enligt samma motion yrkande 6 skall det emellertid
alltid vara möjligt att komplettera studierna så att
högskolekompetens uppnås. Folkpartiet anser vidare
att avlagd studentexamen skall vara en förutsättning
för högre studier (yrkande 13) och att betyg skall
viktas vid antagningen till högskolan beroende på
vilken betydelse  de  olika  kurserna  har för
högskolestudierna (yrkande 10).

Kristdemokraterna menar i motion 2002/03:Ub444
yrkande 1 att kravet på att samtliga program skall
leda till  allmän  högskolebehörighet tas bort.
Samtidigt betonar Kristdemokraterna att möjligheten
måste finnas att komplettera studierna för att få
högskolebehörighet senare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Utskottet  konstaterar  att  en  strävan  i
Gymnasiekommitténs arbete med förslag om en ny
struktur har varit att möjliggöra för eleverna att
senare än i dag bestämma vad de skall göra efter
gymnasiestudierna.
Regeringen har nyligen konstaterat att det finns
behov av att se över reglerna  om behörighet,
meritvärdering och urval till den grundläggande
högskoleutbildningen.  Erfarenheter  av  dagens
tillträdesregler visar att de medför vissa oönskade
effekter,  t.ex.  har  andelen  ungdomar  som
konkurrenskompletterar  sina  betyg  i gymnasial
vuxenutbildning ökat. Med anledning av de förslag
som Gymnasiekommittén har presenterat om en ny
struktur  för  gymnasieskolan  behöver  också
bestämmelserna ses över. En särskild utredare skall
därför, enligt regeringsbeslut den 27 mars 2003, se
över och föreslå ändringar i reglerna för tillträde
till  grundläggande  högskoleutbildning (direktiv
2003:38). I uppdraget ingår också att se över
meritvärderingssystemet som i dag bidrar till att
elever  taktikväljer  kurser  i  gymnasieskolan.
Uppdraget skall redovisas senast den 9 januari 2004.
Utskottet anser att detta utredningsarbete liksom
pågående  och  kommande  beredningsarbete  av
utredningsförslag bör avvaktas. Utskottet påminner
dock om att det sedan länge finns möjlighet att
komplettera en gymnasieutbildning så att man når
behörighet   att  antas  till  grundläggande
högskoleutbildning  och  att  denna  möjlighet
självfallet skall behållas.

Kärnämnen


Motioner

Kristdemokraterna  vill  i motion  2002/03:Ub444
yrkande 4 att historieämnet görs till kärnämne.
Samma önskemål förs fram i motion 2002/03:Ub472 (s).
Kristdemokraterna vill också att religionskunskapens
roll  som  kärnämne  utvecklas,  enligt  motion
2002/03:Ub444 yrkande 5.

Moderaterna betonar i motion 2002/03:Kr297 yrkande
4 att idrott och hälsa även framdeles måste vara ett
kärnämne i gymnasieskolan. I motion 2002/03:Ub210
(m)  yrkande  2  förordas  att endast svenska,
matematik, engelska, samhällskunskap samt idrott och
hälsa skall ha status som kärnämnen.
Folkpartiet vill i motion 2002/03:Ub244 yrkande 8
ha alternativa kurser i kärnämnena. Genom att ge
kärnämnena olika innehåll skulle man kunna anpassa
undervisningen till varje elevs intresseområde och
ambitionsnivå.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Utskottet har tidigare (jfr bet. 2001/02:UbU9)
hänvisat till bestämmelserna  i  5 kap. 20 §,
gymnasieförordningen (1992:394), som medger studier
av  kärnämnena  svenska/svenska  som andraspråk,
engelska och matematik i etapper, för elever med
studiesvårigheter. Vidare har utskottet pekat på
kursplanerna för kärnämneskurserna Svenska A och
Matematik A, där det anges att utbildningen skall
anpassa innehåll och arbetssätt med utgångspunkt
från det program eller den studieinriktning som
eleverna har valt.
Utskottet konstaterar att Gymnasiekommittén anser
att de gemensamma kärnämneskurserna, som i dag
omfattar  en  tredjedel  av  gymnasieelevernas
studieprogram, skall ha ungefär lika stor omfattning
i den framtida gymnasieskolan. Kommittén föreslår
att  följande  ämnen  skall  vara  kärnämnen:
svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik,
idrott och hälsa, samhällskunskap, religionskunskap,
naturkunskap, estetisk verksamhet  och historia.
Utskottet vill inte föregripa frågan om kärnämnen
utan  anser  att  regeringens  beredning  av
Gymnasiekommitténs förslag avvaktas.

Övergripande frågor i övrigt


Motioner

Motionären i motion 2002/03:Ub210 (m) yrkande 4
menar att ökad integration mellan gymnasieskola och
högskola  bl.a.  skulle  kunna  bidra till att
kvaliteten höjs inom hela gymnasieutbildningen. I
samma motion yrkande 5 föreslås att gymnasieskolan
ges möjligheter att erbjuda högskolekurser för att
minska steget mellan gymnasium och högskola.

Skolor måste kunna ges en attraktiv profil för att
dra  till  sig  elever  från andra områden än
närområdet, framhåller Folkpartiet i motion 2002/03:
Ub244. Profilskolor bör inrättas och gymnasieskolor
i utsatta områden få extra resurser (yrkande 37). De
valbara kurserna bör få användas för att ge en skola
en viss profil (yrkande 38).
Kristdemokraterna betonar i motion 2002/03:Ub444
yrkande 15 att individuella  studieplaner skall
upprättas för varje elev. Centerpartiet anser i
motion 2002/03:Ub429 yrkande 5 att Skolverket skall
ges i uppdrag att se till att gymnasieskolorna
följer reglerna om att alla elever skall ha en
individuell studieplan.
Kristdemokraterna   framhåller   i   motion
2002/03:Ub444 yrkande 2 att åtgärder måste vidtas
för att bryta snedfördelningen vad gäller kön liksom
den sociala snedrekryteringen.  I  samma motion
yrkande 9 betonas att elevernas behov av särskilt
stöd måste tillgodoses. Kristdemokraterna för vidare
fram synpunkter på värdegrunden i skolan. Bland
annat  påpekas  att till värdegrunden även hör
kunskapssynen  (yrkande  26).  I  läroplanerna
definieras  kunskap  övergripande  som  fakta,
förståelse,  förtrogenhet och  färdighet.  Denna
kunskapssyn behöver utvecklas i skolans alla ämnen.
Varje  skola  skall i sin  kvalitetsredovisning
redogöra för hur arbetet med värdegrundsfrågorna
fungerar och utvecklas (yrkande 27).
Folkpartiet förespråkar i motion 2002/03:Ub244
yrkande 33 ökade möjligheter för gymnasieelever att
studera utomlands. I samma motion yrkande 34 begärs
förordningsändring så att elever som tillgodoräknar
sig utlandsstudier också skall kunna erhålla betygen
Väl godkänd och Mycket  väl godkänd. I motion
2002/03:Ub244 yrkande 3 föreslår Folkpartiet att det
bör genomföras ett, geografiskt avgränsat, försök
med externa examinationer, eftersom det visat sig
att svenska elevers betyg inte stämmer överens med
de sammanlagda  provbetygen  från de nationella
proven.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Enligt  utskottet  finns  redan i  dag  både
möjligheter till liksom exempel på samarbete och
samverkan mellan olika nivåer i utbildningssystemet.
Regeringen har också i sin utvecklingsplan (skr.
2001/02:188) pekat på den samverkan som i dag
förekommer mellan olika verksamhetsformer för yngre
barn,  och som låter barnen gå framåt utifrån
individuella   förutsättningar   även   över
skolformsgränserna.  På motsvarande sätt,  menar
regeringen,  att  äldre  elever  i  grundskolan
respektive  elever i gymnasieskolan  borde  ges
möjlighet  att   läsa  kurser  inom  nästa
utbildningsform. Det är viktigt att värna elevens
hela utveckling, men utbildningsväsendets formella
indelning får inte begränsa den enskildes lärande.
Det  krävs  att  huvudmännen   inom   hela
utbildningssystemet samverkar för att flexibiliteten
mellan  olika  nivåer  skall  utvecklas, enligt
regeringen.
Skollagskommittén diskuterar i sitt betänkande
Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121)
elevernas  utveckling mot målen och menar  att
undervisningen  skall  utformas med hänsyn till
elevernas  olika  förutsättningar,  behov  och
kunskapsnivå och att alla elever har rätt att få
ledning   och   stimulans   för   maximal
kunskapsutveckling.  Kommittén föreslår  att  en
generell bestämmelse om elevernas utveckling mot
målen införs i skollagen.
I  sammanhanget  kan  också  nämnas  att
Gymnasiekommittén  anser att med den föreslagna
strukturen med fördjupningsblock och mera generella
kursplaner kommer behovet av lokala kurser att
minska.  Tanken  är dock inte att det  lokala
initiativet skall försvinna. Möjligheten till lokala
profileringar inom ramen för de nationella kurserna
är redan stor i dagens system och kommittén utgår
ifrån att kommande kursplaner på motsvarande sätt
kommer att ge sådana möjligheter. Kommittén anser
dock att det även fortsättningsvis, vid lokalt behov
av en ny kurs, skall finnas möjlighet att vända sig
till Skolverket med önskemål om att fastställa en
sådan som en nationell kurs.
Utskottet  har  tidigare  (jfr  betänkande
2002/03:UbU3) instämt i regeringens bedömning att
det är nödvändigt med insatser för att förbättra
skolsituationen för barn och ungdomar i segregerade
områden samt konstaterat att frågan är uppmärksammad
av regeringen och att Myndigheten för skolutveckling
har fått särskilda  uppgifter på detta område.
Utskottet har också pekat på de möjligheter som
finns för skolor att profilera sig samt kommunens
ansvar att fördela medel efter elevernas olika
behov. Frågan om valbara kurser och hur de skall få
användas har utskottet tidigare (bet. 2001/02:UbU9)
ansett vara en reglering på detaljnivå som det
ankommer på regeringen eller Skolverket att besluta
om. I övrigt  anser  utskottet att regeringens
beredning av Gymnasiekommitténs  förslag  om ny
struktur    för    gymnasieskolan    liksom
Skollagskommitténs förslag bör avvaktas.
Gymnasiekommittén tar i sitt betänkande upp frågan
om  dagens  ojämna fördelning på studievägar i
gymnasieskolan av kön och av elever med olika etnisk
och social bakgrund. En utgångspunkt i kommitténs
arbete har varit att den framtida strukturen av
gymnasieskolan skall leda till en jämnare fördelning
på studievägar i detta avseende.
Enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394)
skall det upprättas en individuell studieplan för
varje elev. Planen skall bl.a. innehålla uppgifter
om elevens studieväg och om de val av kurser eleven
har gjort. Läroplanen föreskriver att en studieplan
skall upprättas för varje elev samt att den skall
revideras vid olika tillfällen. I 7 kap. 19 §
gymnasieförordningen anges att eleven, minst en gång
per  termin,  skall  ges samlad information om
kunskapsutveckling och studiesituation  vid  ett
utvecklingssamtal. Samtalet skall genomföras med den
individuella studieplanen som grund. En elev skall
ges   stödundervisning,   enligt   8   kap.
gymnasieförordningen, om det kan befaras att eleven
inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i
kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver
särskilt  stöd. Om en elev  behöver  särskilda
stödåtgärder skall ett åtgärdsprogram utarbetas.
Gymnasiekommittén  anser  att den individuella
studieplanen också bör innehålla uppgifter om eleven
har behov av särskilt stöd och hur detta skall komma
till stånd. Det innebär att planen i förekommande
fall bör innehålla åtgärdsprogram. Kommittén anser
också att det bör lagregleras att det är rektor som,
efter samråd med elev och vårdnadshavare, skall
upprätta planen. Även Skollagskommittén behandlar
frågor om elevers rätt till stöd, utvecklingssamtal
och individuella utvecklingsplaner. Utskottet anser
att   regeringens   beredning   av   lämnade
utredningsförslag bör avvaktas.
Utskottet har tidigare (jfr bet. 2002/03:UbU3)
understrykit den betydelse kvalitetsredovisningar
har för att följa och förbättra skolans utveckling.
Utskottet har också välkomnat det uppdrag regeringen
har  givit Skolverket  att  utveckla  enhetliga
resultatmått som bör ingå i varje redovisning.
Utskottet har tidigare vid flera tillfällen pekat på
det  värdegrundsarbete som har initierats  från
central   nivå.  Regeringen  har  också  i
utvecklingsplanen  angett  att  arbetet  med
värdegrunden  bör ges fortsatt hög prioritet i
skolan. Gymnasiekommittén anser att både bildnings-
och  demokratiuppdraget skall  ha  en  fortsatt
framskjuten  position  i  såväl grundskolan som
gymnasieskolan. Skollagskommittén föreslår att det
tydligare än i dag anges i skollagen de centrala
värden som utbildningen skall omfatta.
Enligt utskottet finns redan i dag möjligheter
till olika former av utlandsstudier och -praktik.
Internationella programkontoret spelar en viktig
roll i arbetet med att informera om t.ex. EU-program
riktade till gymnasieungdomar. Det kan också noteras
att  regeringen  har  givit  Myndigheten  för
skolutveckling i uppdrag att, tillsammans med bl.a.
Internationella   programkontoret,   ytterligare
stimulera  till arbetsplatsförlagd utbildning  i
utlandet. Även frågan om ytterligare möjligheter för
de yrkesinriktade programmen att bl.a. delta i
utlandspraktik är uppmärksammad.
Den bestämmelse om betygssättning som åberopas i
motionen om tillgodoräknande  av  utlandsstudier
återfinns  i  7 kap. 16 § gymnasieförordningen
(1992:394).  Utskottet  har  tidigare  (bet.
2001/02:UbU9) ansett att detta är en fråga om en
detaljreglering som det bör ankomma på regeringen
att  bestämma  om.  Det  kan  noteras  att
Gymnasiekommittén kommenterar  frågan om studier
utomlands och menar att det är viktigt att det
utarbetas tydliga regler för hur utlandsförlagda
studie- eller praktikperioder skall betygssättas och
tillgodräknas i gymnasieskolan.
Angående frågan om skillnader mellan betyg och
provbetyg vill utskottet påpeka att de nationella
proven  är  avsedda  att  stödja  läraren  i
betygssättningen men att de inte kan anses omfatta
alla delar som skall bedömas. Provresultaten utgör
endast delvis det underlag som läraren har att ta
hänsyn till vid betygssättningen.

Gymnasieexamen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsyrkanden  om
gymnasieexamen med hänvisning till pågående
beredning av Gymnasiekommitténs förslag.
Jämför reservation 17 (m, fp, kd, c).

Motioner

Folkpartiet (motion 2002/03:Ub244  yrkande  12),
Kristdemokraterna (motion 2002/03:Ub444 yrkande 17)
och Centerpartiet (motion 2002/03:Ub429 yrkande 7)
vill att det införs en gymnasieexamen. Även motion
2002/03:Ub210  (m)  yrkande  3  förespråkar  en
gymnasieexamen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Gymnasiekommittén föreslår att när eleverna uppnår
gymnasiekompetens bör de, på motsvarande sätt som i
andra länder, kunna få en gymnasieexamen. För att få
en examen bör eleven ha fått godkänt i lägst 2 250
gymnasiepoäng,  däribland  godkänt  betyg  på
gymnasiearbetet. I beviset över fullgjord examen bör
framgå att eleven framgångsrikt tillgodogjort sig
gymnasieskolans  utbildning,  vilka  sektors-,
inriktnings- och fördjupningsblock eleven fullgjort,
vilka kurser som ingår i elevens individuella val
och ämnet för elevens gymnasiearbete.
Utskottet anser  att regeringens beredning av
förslaget bör avvaktas.

Lärlingsutbildning


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen   bör  avslå  motioner   om
lärlingsutbildning  med  hänvisning  till
pågående  beredning  av Gymnasiekommitténs
förslag.
Jämför reservation 18 (m, fp, kd, c).

Motioner

Moderaterna menar i motion 2003/03:A321 yrkandena 2
och 7 att det svenska utbildningssystemet inte
klarar av att möta vare sig enskildas behov eller
arbetsmarknadens krav. Motionärerna menar bl.a. att
en fungerande lärlingsutbildning måste bygga på en
mer likvärdig ställning såväl mellan skola och
företag som mellan teori och praktik. En ny modell
förutsätter dock att de ekonomiska villkoren för
skolor  och  företag  är  rimliga.  I  motion
2002/03:Ub210  (m)  yrkande  1  förespråkas  en
lärlingsutbildning, där teoriundervisning i skolan
kombineras  med praktisk träning i arbetslivet.
Eleven bör så långt möjligt själv kunna välja om han
eller hon skall inleda lärlingsutbildningen med den
teoretiska eller praktiska delen.

Skolan och näringslivet bör dela på ansvaret för
lärlingsutbildning, anser Folkpartiet  i  motion
2003/03:Ub244  yrkande  15.  Förslagsvis  skulle
lärlingsutbildningen liksom den i Norge kunna vara
fyraårig med två år i skolan och  två  år i
arbetslivet.  Utbildningstiden  bör  dock  kunna
variera.
Kristdemokraterna  vill i motion 2002/03:Ub444
yrkande 20 att det införs ett lärlingsprogram där
praktik  och teoretiska studier varvas och där
utbildningen knyts till det lokala näringslivet.
Även i motion 2002/03:Ub272 yrkande 1 förordar
Kristdemokraterna införande av ett lärlingsprogram
inom gymnasieskolan. I motion 2003/03:Ub342 (kd)
föreslås att Småland görs till försöksområde för en
ny lärlingsutbildning.
Lärlingssystemet  för  småföretag  bör stärkas
betonas i motion 2002/03:Ub322 (c). Åtgärder bör
vidtas så att småföretagen har garantier för de
investeringar som ligger i att utbilda lärlingar
samtidigt som lärlingarna inte får bli livegna hos
företagen.
Miljöpartiet framhåller i motion 2002/03:Ub485 att
flera kommuner har prövat lärlingsutbildning som ett
alternativ till den ordinarie gymnasieskolan och att
det visat sig vara ett positivt och uppskattat
inslag i den gymnasiala utbildningen. Därför är det
nu, anser Miljöpartiet, dags att gå vidare och göra
ett försök att erbjuda alla gymnasieelever möjlighet
till lärlingsutbildning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Inom ramen för det individuella programmet finns i
dag  en  möjlighet  för  ungdomar  att  genom
lärlingsutbildning förena en anställning som syftar
till yrkesutbildning med studier av vissa kärnämnen
i gymnasieskolan. Det är endast ett fåtal elever som
genomgår denna form av utbildning. Gymnasiekommittén
anser i sitt betänkande att denna möjlighet bör
finnas kvar i framtiden och att den också bör
lagregleras.
Lärande i arbetslivet (LIA), som nu genomförs som
försöksverksamhet, innebär att en  elev på ett
nationellt  eller  specialutformat  program  som
innehåller yrkesämnen får utbildning som genomförs
på   arbetsplats.   LIA   ersätter   bl.a.
försöksverksamheten med s.k ny lärlingsutbildning
som pågick mellan åren 1997 och 2001. LIA skiljer
sig också från traditionell lärlingsutbildning genom
att det inte råder något anställningsförhållande för
eleven. Kommunen ansvarar för eleven under hela
utbildningstiden. Gymnasiekommittén menar att om den
pågående  försöksverksamheten  med  lärande  i
arbetslivet (LIA) utfaller positivt och verksamheten
permanentas, bör det vara möjligt att anpassa den
till den föreslagna nya strukturen i gymnasieskolan.
Gymnasiekommittén anser vidare att alla elever i
gymnasieskolan bör omfattas av en period av lärande
i  arbetslivet.  De  elever  som  väljer  mer
yrkesförberedande inriktnings- och fördjupningsblock
bör liksom nu få totalt minst 15 veckor APU.
Möjligheten att integrera APU och LIA bör också
övervägas, enligt kommittén.
I  samband  med  behandlingen  av regeringens
utvecklingsplan i betänkandet Kvalitetsarbete och
planering  för  skolan,  2002/03:UbU3,  ställde
utskottet sig positivt till regeringens initiativ
att skapa en yrkesutbildningsdelegation som stöd för
att utveckla nya samarbetsformer med arbetslivet.
Enligt utskottets mening är lärlingsutbildning inte
att betrakta som ett särskilt program utan en metod
för att ge yrkesutbildning. I övrigt anser utskottet
att regeringens beredning av utredningsförslagen bör
avvaktas.

Utbudet av studievägar i övrigt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå diverse motionsyrkanden
om gymnasieskolans yrkesinriktade program.
Utskottet hänvisar till pågående beredning av
Gymnasiekommitténs förslag.
Jämför reservationerna 19 (fp), 20 (m, kd),
21 (fp) och 22 (kd).

Motioner

Folkpartiet föreslår i motion 2003/03:Ub244 yrkande
7  att  specialiseringen  skall  öka  inom
gymnasieskolans  yrkesinriktade program. I  nära
samarbete med branschorganisationerna skulle målen
för olika yrken kunna preciseras. I samma motion
yrkande 14 förordas att det införs yrkesinriktade
program med inriktning mot en yrkesexamen. Sådana
yrkesinriktade program bör förbereda för yrkesarbete
direkt efter gymnasiestudierna.

Folkpartiet anser vidare i samma motion (yrkande
23) att det bör inrättas en entreprenörsutbildning.
En sådan skulle förbättra många ungdomars situation
på   den   framtida   arbetsmarknaden.   I
entreprenörsutbildningen  bör ingå kärnämnen som
svenska, engelska och matematik samt redovisning,
affärsjuridik  och marknadsföring etc. I motion
2002/03:Ub444  yrkande  3  förespråkar  även
Kristdemokraterna ett nytt nationellt program med
speciell   inriktning  på  företagande   och
entreprenörskap.
Kristdemokraterna framför i motion 2003/03:So509
yrkande 8 att det finns anledning att se över
möjligheterna    till   en   differentierad
utbildningssatsning på  undersköterskor  som ger
formell kompetens att hantera såväl läkemedel som
demensvård. I motion  2002/03:MJ426  yrkande 15
förordas en gymnasieutbildning med inriktning på
fiske av Kristdemokraterna.
Enligt motion 2002/03:Ub493 (c) yrkande 1 bör det
inrättas en specialutformad gymnasieutbildning för
bussförare  med  riksintag.  Även  i  motion
2002/03:Ub440 (s) förespråkas en specialutformad
gymnasieutbildning  för  persontransporter  med
riksintag, med inriktning mot bussförare.
Gymnasieskolan i Degerfors bör ges möjlighet att
utvecklas    till    ett   riksrekryterande
fotbollsgymnasium, enligt motion 2002/03:Kr298 (v)
yrkande 3. Enligt motion 2002/03:Ub314 (v) bör en
riksrekryterande rockskola etableras i Karlskoga.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att   riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Angående frågan om yrkesinriktade program kan
noteras att Skolverket under perioden åren 2000-2002
genomfört ett yrkesutbildningsprojekt, YKSA, i syfte
att  höja  kvaliteten  inom  gymnasieskolans
yrkesutbildningar där ett område har handlat om att
utveckla  samverkansformerna mellan  skolan  och
arbetslivet. I verkets slutrapport Samtal - samsyn -
samarbete  ges  exempel  på  arbetssätt  för
kvalitetsförbättringar inom yrkesutbildningen.
Gymnasiekommittén föreslår i frågan om samverkan
med arbetslivet, en återgång till krav på lokalt
samråd med arbetsmarknadens parter men att formerna
för  detta  inte  bör  bindas  nationellt.  En
försöksverksamhet med lokala sektorråd som omfattar
företrädare för arbetslivet bör prövas för att
stimulera  utvecklingen  av  yrkesutbildningarna.
Kommittén  hänvisar  i  sammanhanget  till  den
delegation  för yrkesutbildning  som  regeringen
föreslagit i utvecklingsplanen som ett lämpligt
forum för fortsatt utveckling.
Utskottet konstaterar att Gymnasiekommittén vidare
anser att begreppet riksrekrytering i den framtida
gymnasieskolan bör förbehållas de studievägar som av
regeringen eller Skolverket förklarats  vara av
nationellt  intresse  eller  motsvarande. Enligt
kommitténs förslag skall alla studievägar utgå ifrån
åtta  sektorer,  vilket  innebär  att   de
riksrekryterande utbildningarna främst kommer att
skilja sig genom utbudet av inriktningsblock och
fördjupningsblock  eller  genom  en  speciell
uppläggning av studierna, vanligtvis under andra
skolåret.  Kommittén  anger dock att för vissa
utbildningar kan eleverna påbörja den särskilda
utbildningen redan år 1. Rätten att rekrytera elever
från hela landet föreslås beslutas av regeringen
eller Skolverket. Beslut bör kunna omprövas och bör
gälla en femårsperiod. Sådana utbildningar eller
delar av utbildningar som det finns ett nationellt
intresse  av  bör vara aktuella.  Det  innebär
utbildningar som syftar till yrkesområden där det
riskerar att inte bli några utbildade eller i vart
fall riskerar att bli en brist om inte elever kan
rekryteras från hela landet. Det kan också gälla
andra  utbildningar  som  det  finns ett annat
nationellt intresse av, t.ex. idrottsgymnasier.
Utskottet anser att regeringens beredning  av
Gymnasiekommitténs  förslag  om  gymnasieskolans
framtida struktur och dess studievägar bör avvaktas.

Entreprenad


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkande om att
undervisning i alla ämnen skall få läggas ut
på entreprenad.
Jämför reservation 23 (fp).

Motion

Folkpartiet föreslår i motion 2002/03:Ub244 yrkande
29 att undervisning i alla ämnen skall få läggas ut
på entreprenad. Om det finns  tydliga krav på
lärarkompetens och undervisningens kvalitet finns
det   ingen   anledning   att   begränsa
entreprenadmöjligheten till yrkesämnen. Det borde
vara möjligt för en kommun att t.ex. beställa
undervisning med en särskild pedagogisk profil i
språk eller naturvetenskap av lärarkooperativ eller
andra privata anordnare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandet.

Skollagskommittén  har gjort  en  översyn  av
lagstiftningen rörande  entreprenadförhållanden i
skolan  och föreslår att nuvarande  regler  om
entreprenad förtydligas och sammanförs i skollagen.
Frågan om möjligheten att lägga ut utbildning på
entreprenad i vidare utsträckning har av kommittén
bedömts kräva en särskild utredning. I sammanhanget
bör enligt kommittén bl.a. utredas om kommuner skall
kunna lägga ut utbildning på entreprenad även till
andra kommuner, landsting och statliga organ.
Utskottet anser att regeringens  beredning av
Skollagskommitténs förslag bör avvaktas.

Elevinflytande


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen   bör   avslå  motioner  om
elevinflytande med hänvisning till pågående
beredning   av  Gymnasiekommitténs  och
Skollagskommitténs förslag.
Jämför reservationerna 24 (fp), 25 (c, mp)
och 26 (kd).

Motioner

Kristdemokraterna påpekar i motion 2002/03:Ub444
yrkande 8 att dagens lagutformning endast stadgar
att elevinflytande skall finnas, inte i vilken
omfattning  eller  på  vilket  sätt.  Enligt
Kristdemokraterna bör en lagstadgad miniminivå för
elevinflytandet införas. Folkpartiet menar i motion
2002/03:Ub250 yrkande 13 att elevstyrda skolor kan
riskera att urholka rektors och lärares ansvar och
status. Det är, framhålls i motionen, mycket viktigt
att föräldrar och elever ges valmöjligheter och
inflytande över skolans arbetsformer. Samtidigt kan
inte styrelser med lekmän och elever få fatta beslut
om pedagogiska och ämnesteoretiska frågor. Lärarnas
och  rektorernas  professionalism  måste värnas.
Centerpartiet vill i motion 2002/03:Ub429 yrkande 8
permanenta försöksverksamheten med lokala styrelser
med elevmajoritet i gymnasieskolan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Frågor  om  att  stärka elevernas  inflytande
behandlas  i  Skollagskommitténs   betänkande.
Regeringens beredning av förslagen bör avvaktas. När
det gäller försöksverksamheten med lokala styrelser
har utskottet tidigare (jfr bet. 2001/02:UbU10)
ansett att innan verksamheten permanentas bör en
analys och utvärdering ske och överväganden göras om
lämpliga  åtgärder  i  syfte  att  förbättra
verksamheten. Liksom tidigare utgår utskottet ifrån
att frågan om rektors och lärares professionella
ansvar   finns  med  i  utvärderingen   av
försöksverksamheten. Utskottet har också (jfr bet.
2002/03:Ubu11) uttalat att det är positivt till
alternativa former för elev- och föräldrainflytande.
Utbildningsdepartementet har i mars 2003 tillsatt
en intern arbetsgrupp som skall utreda möjligheterna
att öka föräldrainflytandet i förskola, skola och
vuxenutbildning. Arbetsgruppen, som skall redovisa
sitt uppdrag före sommaren 2003, skall lämna förslag
till  en  tydligare  reglering av elevers  och
föräldrars  rättigheter  till  inflytande  samt
verksamheternas skyldighet att ge möjligheter att
öka det reella inflytandet. I avvaktan på denna
översyn och eventuell ny författningsreglering har
regeringen beslutat att förlänga försöksverksamheten
med  lokala  styrelser  med  elev-  respektive
föräldramajoritet fram till den 30 juni 2007. I
arbetsgruppens uppdrag ingår att föreslå hur och i
vilken form sådana lokala styrelser kan ingå i en
fortsatt  permanent  reglering  av  elev-  och
föräldrainflytande.  Utskottet  anser  att detta
utredningsarbete liksom kommande beredningsarbete
bör avvaktas.

Vissa ämnen och kunskapsområden


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motioner som gäller
kontakt med arbetslivet,  utbildningen  i
främmande  språk,  hemspråk,  sex-  och
samlevnadsundervisningen         och
konsumentkunskap.  Utskottet hänvisar till
pågående  beredning av  Gymnasiekommitténs
förslag.
Jämför reservationerna 27 (kd), 28 (fp), 29
(kd) och 30 (kd).

Motioner

Kristdemokraterna framför i motion 2002/03:Ub444
yrkande 19 förslag om att elever  i  samtliga
gymnasieprogram skall ges möjligheter till kontakt
med arbetslivet.

Motion 2002/03:Ub358 (m) påpekar att främmande
språk har minskat som tillval i den svenska skolan.
Attityderna till utbildning i främmande språk visar
också på dåliga insikter om språkens stora betydelse
i en alltmer internationaliserad värld. Motionärerna
menar att regeringen skyndsamt bör verka för att den
negativa utvecklingen bromsas och att de moderna
språkens ställning stärks. Kristdemokraterna anger i
motion 2002/03:Ub444 yrkande 7 att det av taktiska
skäl är bättre att läsa sitt hemspråk som modernt
språk eftersom det ger mer poäng. Det är, framhåller
motionen,  en  orimlighet  som  måste justeras.
Undervisningen i modersmål bör ge lika många poäng
som undervisningen i moderna språk.
Folkpartiet anser i motion 2002/03:Ub244 yrkande
25 att läroplanen för de frivilliga skolformerna
skall ändras  så  att mål anges för sex- och
samlevnadsundervisningen. Kristdemokraterna menar i
motion 2002/03:Ub444 yrkande  6  att  sex- och
samlevnadsundervisningen görs obligatorisk.
I motion 2002/03:Ub251 (c) yrkande 2 föreslås att
konsumentkunskap skall vara ett obligatoriskt ämne i
gymnasieskolan. Även i motion 2002/03:
Ub362  (s)  förespråkas  att  konsumentkunskap
inkluderas i gymnasieskolan. Motion 2002/03:Ub425
(c)  förespråkar  framtagande  av  kursplan  i
konsumenträtt och privat ekonomi för gymnasieskolan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Utskottet konstaterar att minst 15 veckor av
undervisningstiden på program med yrkesämnen skall
utgöras av arbetsplatsförlagd utbildning, s.k. APU.
Även  på  övriga  program  får  utbildningen
arbetsplatsförläggas  efter   lokalt   beslut.
Gymnasiekommittén,  som har behandlat frågan om
samverkan med arbetslivet, anser bl.a. att alla
elever i gymnasieskolan bör omfattas av en period av
lärande i arbetslivet  och  att  det bör ingå
kursplanestyrd utbildning på arbetsplats inom alla
åtta  sektorer  i  den framtida gymnasieskolan.
Begreppet arbetsliv bör ges en bred definition,
anser kommittén.
Utskottet  anser att regeringens beredning av
förslagen bör avvaktas.
Effekterna    av     det     nuvarande
meritvärderingssystemet och minskningen av studier i
moderna språk är några skäl till behovet av en
översyn av reglerna för tillträde till grundläggande
högskoleutbildning (dir. 2003:38). Den särskilde
utredaren skall lämna förslag som kan bidra till att
elever uppmuntras till att välja kurser i språk i
större utsträckning än i dag. Utredningsuppdraget
skall vara slutfört senast den 9 januari 2004.
Gymnasiekommittén har pekat på att det i samband med
kommande kursplanearbete är viktigt att se över
poängsättningen av språkkurserna.
Utskottet  har  ingen  annan  uppfattning  än
motionärerna i motion 2002/03:Ub358 om vikten av
språk och behovet av åtgärder för att förändra
trenden av minskat intresse för att läsa språk.
Förutom att se över behörighetsregler och dessas
effekter på studieintresset kan också frågan om
utveckling  av  undervisningen  och dess former
ytterligare aktualiseras. Utskottet anser att frågan
redan är uppmärksammad och att det därför inte
behövs något tillkännagivande i frågan.
Sex och samlevnad är ett av de ämnesövergripande
kunskapsområden   som   skall  integreras  i
undervisningen i olika ämnen. Enligt läroplanerna är
det rektor som har ansvar för att så sker. Utifrån
den   kvalitetsgranskning   om   sex-   och
samlevnadsundervisning  som Skolverket genomförde
1999 utarbetades ett särskilt material Min uppgift
är att knyta ihop det riktat till rektorer för att
inspirera och stödja skolans arbete i dessa frågor.
Verket  har  vidare  tillsammans  med  bl.a.
Folkhälsoinstitutet genomfört en nationell konferens
om sex och samlevnad som ett led i skolpersonalens
kompetensutveckling. Under ett år kommer också ett
antal regionala experter att arbeta åt Myndigheten
för skolutveckling med att stödja skolornas arbete
med hälsofrämjande utveckling. Skolverket arbetar
för närvarande med en uppföljande studie om de
ämnesövergripande kunskapsområdena där ett antal
skolor  studeras  för  att  få kunskap om hur
läroplanens intentioner genomförs.
Utskottet konstaterar också att Skollagskommittén
behandlar frågor om rektors roll och uppgifter och
att kommittén bl.a. föreslår vissa förtydliganden i
skollagen i det avseendet. Den särskilda utredning
(dir. 2003:36) som skall göra en kartläggning och
utvärdering av skolans ledningsstruktur kan också
nämnas i sammanhanget. Utskottet anser att bl.a.
beredningen  av  Skollagskommitténs  förslag bör
avvaktas. Utskottet vill också peka på kommunernas
ansvar för kompetensutveckling av sin personal.
Vad gäller yrkanden om nya obligatoriska ämnen i
gymnasieskolan  menar utskottet att  regeringens
beredning av Gymnasiekommitténs förslag om framtida
struktur och kärnämnen bör avvaktas.

Övriga frågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motioner om åtgärder för
att  bekämpa skolk, rektors roll och om
skollunch. Utskottet hänvisar till pågående
beredning  av  Gymnasiekommitténs   och
Skollagskommitténs förslag.
Jämför reservationerna 31 (fp) och 32 (kd).

Motioner

Folkpartiet  framhåller  i  motion 2002/03:Ub244
yrkande 27 behovet av kraftfulla åtgärder för att
bekämpa skolk. Närvarokravet måste hävdas också i en
frivillig skolform som gymnasieskolan med elever som
uppnått  myndighetsåldern.  Skolor  med  stora
skolkproblem måste genomföra särskilda program för
att komma åt problemen. Som sista åtgärd skall
skolorna också kunna stänga av en elev som inte
utnyttjar sin plats i gymnasieskolan.

Kristdemokraterna anser att rektors roll som
pedagogisk ledare måste stärkas i motion
2002/03:Ub444 (kd) yrkande 25. För att förbättra
rektors möjligheter att verka är det viktigt att
rollen förtydligas genom direkt lagstadgat ansvar.
En fri och näringsriktig lunch till alla elever
skall  vara  en  rättighet, framhålls i motion
2002/03:Ub536 (s). Mat är viktigt och det är oroande
att många barn och ungdomar äter dåligt i dag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att yrkandena  bör  avslås  av
riksdagen.

Frågan om elevers skyldighet att närvara tas upp
av Gymnasiekommittén som påpekar att det i dag inte
finns någon direkt uttalad bestämmelse om elevers
närvaroskyldighet. Av vissa bestämmelser kan sägas
indirekt framgå att eleverna har skyldighet att
närvara ifall de inte  är  sjuka eller blivit
beviljade ledighet. Gymnasiekommitténs uppfattning
är att i och med att eleverna börjat gymnasieskolan
har de förbundit sig att delta i all verksamhet som
utbildningen innebär och att detta eventuellt bör
tydliggöras  i  förordningen.  Skollagskommittén
föreslår att det  i  skollagen  föreskrivs  en
skyldighet  för  skolan att informera en elevs
föräldrar om en elev  är  frånvarande i sådan
utsträckning att det kan påverka  rätten  till
studiehjälp. Denna skyldighet skall gälla även om
eleven är myndig, enligt kommittén.
Utskottet anser att regeringens  beredning av
förslagen bör avvaktas men vill samtidigt peka på
skolans möjlighet att erbjuda en miljö för lärande
som upplevs som positiv och stimulerande för eleven.
Därigenom kan också elevens engagemang i studierna
öka.
När det gäller frågan om rektors roll konstaterar
utskottet att frågan är uppmärksammad av regeringen
och att en särskild utredning är tillsatt som skall
göra en översyn av skolans ledningsstruktur (dir.
2003:36).  Resultatet  av  kartläggningen  och
utvärderingen skall bl.a. kunna bidra till rektors
förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget
skall redovisas senast den 30 juni 2004. Frågan om
rektors  roll och uppgifter behandlas likaså i
Skollagskommitténs betänkande.
Att tillhandahålla skollunch är i dag inte en
lagfäst   skyldighet   för   kommunerna.   I
Skollagskommitténs  uppdrag har inte ingått att
föreslå  kostnadsdrivande   reformer.  Svenska
Kommunförbundet har samlat in uppgifter om vilka
kommuner som tar ut avgift  för  skollunch  i
gymnasieskolan.  I  den  enkät  som  Svenska
Kommunförbundet gjorde inför läsåret 2002/03 svarade
225 av 289 kommuner. Av dem som svarade var det 30
kommuner som tog ut avgifter för skolluncherna.
Utskottet anser att det är positivt att majoriteten
av kommunerna erbjuder avgiftsfri skollunch och
menar att det inte är motiverat att lagreglera
frågan.

Andra motionsyrkanden


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen avslår sju
motionsyrkanden i frågor som inte ankommer på
riksdagen.

Motioner

Ansvaret för  skolväsendet delas mellan staten,
kommunerna och respektive skola. Enligt gällande
ansvarsfördelning  skall  riksdagen främst fatta
beslut om övergripande och nationella frågor.

Följande motionsyrkanden rör frågor där det enligt
gällande ansvarsfördelning ankommer på andra än
riksdagen att fatta beslut:
motion  2002/03:Ub252  (c)  om körkortsteori  i
gymnasieskolan,
motion  2002/03:Ub499 (s) om införande  av  en
förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett
frivilligt tillval i gymnasieskolan,
motion 2002/03:Ub512 (s) om arbetsmiljögenomgång för
gymnasieelever på de yrkesinriktade programmen,
motion  2002/03:Ub532  (s)  om införande av en
trafikantutbildning   och   en   förberedande
körkortsutbildning i skolan,
motion 2002/03:N267 (fp) yrkande 13 om gymnasium och
folkhögskolor och
motion 2002/03:T214 (c)  yrkande  2  om  att
gymnasieskolan bör erbjuda teoriutbildning inför
körkortstagning.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i reservationen.


1. Närhetsgaranti (punkt 2) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Sf336 yrkande 25.

Ställningstagande

Vänsterpartiet vill införa en närhetsgaranti inom
gymnasieskolan. Alla elever som söker till ett
nationellt program skall garanteras plats i närmaste
gymnasieskola som har det programmet, så långt
platserna räcker.


2. Samordning mellan grundskola och
gymnasieskola (punkt 3) - m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Anna Ibrisagic
(m) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub207 yrkande 4
och avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 10.

Ställningstagande

En nödvändig åtgärd för att stärka gymnasiet är att
reda ut problemen  i  grundskolan.  Brister  i
grundskolan gör att elever inte får med sig de
baskunskaper som krävs för att klara gymnasiet.


3. Samordning mellan grundskola och
gymnasieskola (punkt 3) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 10
och avslår motion
2002/03:Ub207 yrkande 4.

Ställningstagande

Under 1990-talet har det för i stort sett alla
elever, oavsett motivation, blivit självklart att gå
vidare från grundskolan till gymnasiet. Det blir
därför allt viktigare att samarbetet mellan grund-
och gymnasieskolorna utvecklas. Med utgångspunkt i
elevens bästa bör nödvändig information föras över
till gymnasieskolan. Gemensam kompetensutveckling
för lärare kan vara ett sätt att skapa kontaktytor
och överbrygga klyftor mellan de båda skolformerna.


4. Behörighetsvillkor (punkt 4) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 9.

Ställningstagande

Vi anser att kraven för att komma in på olika
gymnasieprogram måste få variera. I dag hoppar många
av  gymnasiestudierna  på  grund  av  bristande
förkunskaper. Högre förkunskapskrav måste ställas,
t.ex. borde minst godkänt i de naturvetenskapliga
grundskoleämnena vara krav för naturvetenskapligt
program  och  godkänt  i  språk, historia  och
samhällskunskap   vara   krav   för   det
samhällsvetenskapliga programmet.


5. Högskolebehörighet som mål för
gymnasieutbildningen (punkt 5) - m, fp, kd

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m),
Axel Darvik (fp) och Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub244 yrkandena 5 och 6 samt
2002/03:Ub444 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi anser inte att högskolebehörighet behöver vara
ett  nödvändigt  mål för  alla  gymnasieelever.
Utformningen av gymnasieskolan skall ta hänsyn till
olika gruppers skilda behov och intressen. Gymnasiet
måste innehålla utbildningsvägar både för dem som
har ambitionen att läsa vidare på universitet och
högskolor och för dem som vill gå ut i arbetslivet
efter  gymnasieskolan.  Goda  möjligheter  till
komplettering av studierna skall finnas för den som
efter gymnasietiden vill uppnå högskolekompetens.


6. Antagning till högre studier (punkt 6) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkandena 10 och 13.

Ställningstagande

Det är fel att alla betyg är lika mycket värda vid
intagningen  till  högskolan.  Vi  anser  att
gymnasiebetygen skall viktas, t.ex. bör språkbetygen
ha större betydelse än vissa andra ämnen.

De elever som har gått ett teoretiskt inriktat
program  skall  få  en studentexamen  som  ger
högskolebehörighet. En avlagd examen skall vara en
förutsättning för att studera vid universitet och
högskolor. Dessutom skall det genom validering vara
möjligt att få behörighet till högskolan, t.ex. för
personer med utländsk examen.

7. Förslag om kärnämnen (punkt 7) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 5
och avslår motionerna
2002/03:Ub210 yrkande 2,
2002/03:Ub444 yrkande 4,
2002/03:Ub472 och
2002/03:Kr297 yrkande 4.

Ställningstagande

Vi kristdemokrater anser att religionskunskapens
roll  som kärnämne bör utvecklas. Ämnet är en
naturlig förankringsbas för värdegrundsarbetet, och
det behöver utvecklas än mer i den riktningen. Det
krävs ett religionsämne som  både fokuserar på
kunskaper  om  olika religiösa traditioner  och
samtidigt stimulerar elevernas arbete med en egen
värdegrund.


8. Differentiering inom kärnämnena (punkt 8) -
fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 8.

Ställningstagande

Folkpartiet anser att dagens skola i för hög grad är
utformad för genomsnittseleven. Undervisningen måste
i stället organiseras så att elever som behöver mer
tid för inlärning får det, medan andra elever skall
kunna gå vidare i en snabbare takt och kunna
fördjupa sig. Därför skall kärnämnena kunna läsas i
olika takt. Dessutom bör kärnämneskurserna ha olika
innehåll  beroende  på  program.  Därigenom kan
undervisningen  anpassas  till  varje  elevs
intresseområde och ambitionsnivå. Möjligheten att
välja en utökad och mera teoretisk kurs skall finnas
för alla elever som önskar det.


9. Gymnasieskolans samarbete med universitet
och högskolor (punkt 9) - m, fp

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m) och
Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub210 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande

Det är ett problem att Sverige har färre unga i
högskoleutbildning än jämförbara länder. Vi menar
att avståndet mellan gymnasieskolan och högskolan är
alltför stort i dag. För lite av influenser och
kunskapsöverföring  sker  från  högskolan  till
gymnasiet. Ett sätt att minska steget mellan de båda
nivåerna är att erbjuda mindre högskolekurser inom
ramen för elevens fria val på gymnasiet. Genom en
ökad  integration  kan  individualiseringen  av
gymnasiegången öka och kvaliteten höjas inom hela
gymnasieutbildningen. Likaså kan rekryteringen till
högskolan förbättras.


10. Utlandsstudier (punkt 10) - m, fp

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m) och
Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkandena 33 och 34.

Ställningstagande

Vi lever i en alltmer internationaliserad värld.
Folkpartiet vill ge alla elever en bättre möjlighet
att möta ett internationaliserat samhälle, t.ex.
genom bättre möjligheter att läsa språk och studera
utomlands. Vi är också positiva till en utveckling
där alltfler gymnasieskolor erbjuder International
Baccalaureate (IB-utbildning).

Vi anser att dagens regler om tillgodoräknande av
studier utomlands är för restriktiva och måste
ändras. Det måste vara möjligt för en elev att få
betyget Väl godkänd eller Mycket väl godkänd.

11. Profilskolor (punkt 11) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkandena 37 och 38.

Ställningstagande

Folkpartiet  anser  att  elever  från  olika
boendemiljöer behöver integreras i samma skola.
Detta kan åstadkommas genom att skolor får större
möjlighet att profilera sig för att locka elever
utanför närområdet och genom att elever får större
möjligheter att gå på en skola i ett annat område än
där de bor. Skolor måste därför kunna ges en
attraktiv profil för att dra till sig elever från
andra bostadsområden. De  valbara  kurserna kan
användas till att ge en skola en viss profil. En
kurs som motsvarar skolans profilering kan då väljas
av elever på alla program. Gymnasieskolor som ligger
i utsatta områden måste dessutom ges extra resurser
för att öka alla elevers möjlighet att klara sina
studier.


12. Försök med externa examinationer (punkt 12)
- fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 3.

Ställningstagande

Vi föreslår att ett geografiskt begränsat försök
genomförs med externa examinationer. I många länder
har man efter avslutad skolgång en examination som
utförs av personer som inte själva har undervisat
eleverna. Den externa examinationen kan ligga till
grund för hela eller delar av elevens betyg. Då det
har visat sig att svenska elevers betyg inte stämmer
överens med de sammanlagda provbetygen från de
nationella proven skulle det vara intressant att
göra ett försök med en annan typ av betygssättning
som externa examinationer innebär. Dessutom kan
detta medföra en bättre relation mellan lärare och
elever om det inte är den undervisande läraren som
helt och hållet avgör elevernas betyg.


13. Individuella studieplaner (punkt 13) - m,
fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m),
Axel Darvik (fp), Torsten Lindström (kd) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 13 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub429 yrkande 5 och
2002/03:Ub444 yrkande 15.

Ställningstagande

Det finns redan i dag  krav  på  individuella
studieplaner för varje elev i gymnasieskolan. Detta
krav måste efterföljas. Planerna bör beskriva på
vilket sätt elevens behov skall tillgodoses liksom
vilket ansvar eleven har.


14. Särskilt stöd (punkt 14) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 14
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 9.

Ställningstagande

Alla elever är olika och lär på olika sätt och det
tar olika lång tid. Skolan måste vara flexibel nog
att kunna möta eleverna där de står. Elever med
behov av särskilt stöd har en laglig rätt att få det
stöd de behöver, och gymnasieskolan måste bli bättre
på att tillgodose dessa elevers behov. Individuella
studieplaner, stöd- och specialundervisning måste
utnyttjas i större utsträckning.


15. Snedrekrytering (punkt 15 ) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 15
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 2.

Ställningstagande

Kristdemokraterna anser att det krävs åtgärder för
att bryta snedfördelningen när det gäller kön och
den sociala snedrekryteringen. Fortfarande är det
alltför  få  ungdomar  från  miljöer  utan
studietradition som söker sig till högskolan. Val av
program  i  gymnasiet  lägger  grunden  för
snedrekryteringen till högre studier. I arbetet för
att minska snedrekryteringen,  såväl social som
genusbestämd, spelar syokonsulenterna en viktig roll
i att uppmuntra elever att göra otraditionella val.


16. Värdegrundsfrågor (punkt 16) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 16
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkandena 26 och 27.

Ställningstagande

Skolans värdegrund finns formulerad i läroplanerna
för grundskolan och de frivilliga skolformerna. En
gemensam  värdegrund gör att ett mångfacetterat
samhälle i ständig förändring ändå håller samman och
ger förutsättningar för en god utveckling. Det måste
vara självklart i skolan att alla bemöter varandra
med respekt och tillit och att varje individ känner
sig sedd och uppskattad. Skolan måste därför ha
tydliga regler som är väl förankrade hos alla. Först
då kan den nödvändiga skolmiljön grundläggas för att
eleverna skall kunna känna sig trygga och ta till
sig kunskap. Att arbeta med värdegrunden på ett
medvetet sätt är så viktigt och grundläggande att
varje skola i sin kvalitetsredovisning bör redogöra
för hur arbetet går till.

Ungdomars intresse för existentiella frågor bör
mötas, och skolan bör ge eleverna verktyg för att
bearbeta sina tankar kring de stora livsfrågorna.
Samtal kring moraliska dilemman, om vad som är rätt
och fel, måste genomsyra all verksamhet i skolan.
Skolan måste också ge alla barn kännedom om vårt
kulturella  arv, med kristendomen  som  en  av
grundstenarna. Likaså bör skolan hjälpa eleverna att
hitta sin egen identitet och att öka förståelsen för
andra. Den kunskapssyn  som finns formulerad i
läroplanerna bör utvecklas än mer i skolans alla
ämnen, för att därigenom i större utsträckning
stimulera elevernas utveckling.

17. Gymnasieexamen (punkt 17) - m, fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m),
Axel Darvik (fp), Torsten Lindström (kd) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen delvis motionerna

2002/03:Ub210 yrkande 3,
2002/03:Ub244 yrkande 12,
2002/03:Ub429 yrkande 7 och
2002/03:Ub444 yrkande 17.

Ställningstagande

Vi anser att gymnasieskolan bör avslutas med en
gymnasieexamen, som ger eleverna ett kvitto på deras
insatser och kunskaper. Gymnasieexamen bör också ge
högskolebehörighet till fortsatta teoretiska studier
eller yrkeshögskolestudier. En särskild utredning
bör klarlägga vilka moment en sådan examen skall
innehålla.


18. Lärlingsutbildning (punkt 18) - m, fp, kd,
c

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Anna Ibrisagic (m), Tobias Billström (m),
Axel Darvik (fp), Torsten Lindström (kd) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 18 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub210 yrkande 1,
2002/03:Ub244 yrkande 15,
2002/03:Ub272 yrkande 1,
2002/03:Ub322,
2002/03:Ub444 yrkande 20,
2002/03:A321 yrkandena 2 och 7
samt avslår motionerna
2002/03:Ub342 och
2002/03:Ub485.

Ställningstagande

Vi anser att en lärlingsutbildning bör införas inom
gymnasieskolan. Skola och arbetsliv bör i större
utsträckning ha en likvärdig ställning i förhållande
till utbildningen. Det lokala  engagemanget  är
viktigt att tillvarata och utveckla. Det ekonomiska
ansvaret måste vara tydligt. Under utbildningen
skall praktik och teori varvas, men möjligheter till
en  flexibel  uppläggning  och  omfattning  av
utbildningen måste  finnas.  Utbildningen  skall
avslutas med en examen.


19. Yrkesinriktade program (punkt 19) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 19 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkandena 7och 14.

Ställningstagande

I dagens gymnasieskola finns inga yrkesinriktade
program i reell mening. Folkpartiet anser att sådana
skall  inrättas och att eleverna skall avlägga
yrkesexamen vid utbildningens slut. Programmen skall
förbereda de elever för yrkeslivet som vill börja
arbeta direkt efter avslutade gymnasiestudier men
inte  väljer  eller  har  möjlighet  att  gå
lärlingsutbildning. Utbildningen skall vara mera
praktiskt inriktad och också ge möjlighet till
praktik. Många yrkesinriktade utbildningar kan bli
mer   specialiserade.   I   samarbete   med
branschorganisationerna kan mål som är viktiga för
olika yrken arbetas fram.


20. Entreprenörsutbildning (punkt 20) - m, kd

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Anna Ibrisagic
(m), Tobias Billström (m) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 3
och bifaller delvis motion
2002/03:Ub244 yrkande 23.

Ställningstagande

Vi anser att det i samarbete med näringslivet borde
inrättas ett nationellt program i gymnasieskolan med
speciell inriktning på entreprenörskap. Ett sådant
program bör inrikta sig på samarbete mellan små,
medelstora och stora företag inom samhällets olika
sektorer.


21. Entreprenörsutbildning (punkt 20) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 23
och bifaller delvis motion
2002/03:Ub444 yrkande 3.

Ställningstagande

Inom ramen för de nationella programmen bör man
finna lösningar som skapar större förståelse för
företagandets villkor bland eleverna. Folkpartiet
föreslår att det inrättas en entreprenörsutbildning
i gymnasieskolan. I utbildningen bör ingå kärnämnen
som svenska, engelska och matematik samt ämnen som
t.ex. redovisning, affärsjuridik och marknadsföring.
Samarbete med det lokala näringslivet bör ingå.


22. Särskilda studievägar (punkt 21) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 21
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:So509 yrkande 8
samt avslår motionerna
2002/03:Ub314,
2002/03:Ub440,
2002/03:Ub493 yrkande 1,
2002/03:Kr298 yrkande 3 och
2002/03:MJ426 yrkande 15.

Ställningstagande

Vi  menar  att  undersköterskornas  roll  måste
uppvärderas. Kompetenskraven bör ses över och nya
karriärvägar  erbjudas.  Utbildningen  behöver
förändras.  Det  finns  anledning  att se över
möjligheterna    till   en   differentierad
utbildningssatsning på  undersköterskor  som ger
formell kompetens att hantera såväl läkemedel som
demensvård.


23. Utbildning på entreprenad (punkt 22) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 29.

Ställningstagande

I dag får endast undervisning i yrkesämnen läggas ut
på entreprenad. Vi anser att denna begränsning är
omotiverad.  Om  det  finns  tydliga  krav  på
lärarkompetens och undervisningens kvalitet finns
det   ingen   anledning   att   begränsa
entreprenadmöjligheten. Det borde vara möjligt för
en kommun att t.ex. beställa undervisning med en
särskild  pedagogisk  profil  i  språk  eller
naturvetenskap av kooperativ eller andra privata
anordnare.


24. Elevinflytande (punkt 23) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub250 yrkande 13
och avslår motionerna
2002/03:Ub444 yrkande 8 samt
2002/03:Ub429 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi menar att det är mycket viktigt att föräldrar och
elever  ges  valmöjligheter och inflytande över
skolans arbetsformer. Samtidigt kan inte styrelser
med lekmän och elever få fatta beslut om pedagogiska
och ämnesteoretiska frågor i skolan. Lärarnas och
rektorernas professionalism måste värnas.


25. Elevinflytande (punkt 23) - c, mp

av Mikaela Valtersson (mp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub429 yrkande 8
och avslår motionerna
2002/03:Ub250 yrkande 13 samt
2002/03:Ub444 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi anser att det inte finns behov av fortsatt
försöksverksamhet med lokala styrelser längre. I
stället bör verksamheten med lokala styrelser med
elevmajoritet i gymnasieskolan permanentas nu.


26. Elevinflytande (punkt 23) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 23
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 8
och avslår motionerna
2002/03:Ub250 yrkande 13 samt
2002/03:Ub429 yrkande 8.

Ställningstagande

Kristdemokraterna menar att en lagstadgad miniminivå
av elevinflytande bör införas. Dagens lagutformning
stadgar endast att elevinflytande skall finnas, inte
i vilken omfattning eller på vilket sätt. Ett
fungerande elevinflytande måste också organiseras på
ett sådant sätt att det blir praktiskt möjligt att
klara av, t.ex. i de skolor där traditionella
klasser avskaffas. Skolverket bör ges i uppgift att
utarbeta måldokument för elevinflytandet samt att i
större  utsträckning kontrollera elevinflytandets
tillämpning på skolorna.


27. Kontakt med arbetslivet (punkt 24) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 24
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 19.

Ställningstagande

Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktig för
att eleven skall känna valfrihet på en arbetsmarknad
som förändras och blir alltmer kunskapsintensiv.
Samverkan med arbetslivet bidrar också till att
utbildningen håller hög kvalitet och ligger i fas
med arbetslivets förändring. Det är viktigt att
elever i samtliga gymnasieprogram får kontakt med
arbetslivet.  Den arbetsplatsförlagda  delen  av
utbildningen måste planeras och genomföras efter de
utbildningsmål  som  fastställts  och  med  god
handledning. De olika programmen har inte samma
möjligheter till arbetsplatsförlagd utbildning -
brist på handledare och praktikplatser uppges vara
den största svårigheten. Det är därför viktigt att
dessa frågor ges ökad uppmärksamhet i kommunerna.


28. Sex- och samlevnadsundervisning (punkt 25)
- fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 25
och avslår motion
2002/03:Ub444 yrkande 6.

Ställningstagande

Skolverkets kvalitetsgranskning visade att skolorna
får dålig vägledning i de nationella styrdokumenten
när det gäller undervisning om sex och samlevnad.
Målskrivningar är betydelsefulla för möjligheten att
avsätta resurser, formulera mål för det lokala
arbetet  och  bedöma  kvalitet  och  resultat.
Folkpartiet föreslår därför att det införs mål i
läroplanen som närmare definierar området sex och
samlevnad.


29. Sex- och samlevnadsundervisning (punkt
25) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 25
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 6
och avslår motion
2002/03:Ub244 yrkande 25.

Ställningstagande

Skolan måste vara en  motbild  till  mediernas
stilbildande roll på många områden som är viktiga
för  ungdomar.  Undervisningen  om  sex-  och
samlevnadsfrågor har skurits ned på många skolor. Vi
anser  att  denna  utveckling måste vändas och
undervisningen  bli  obligatorisk  för  alla
gymnasieelever, särskilt mot bakgrund av statistik
som visar att könssjukdomar och tonårsaborter ökar
kraftigt.


30. Språk (punkt 26) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 26
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 7
och avslår motion
2002/03:Ub358.

Ställningstagande

Forskning visar att god kunskap i modersmålet är
nödvändig vid inlärningen av ett nytt språk. För dem
som  läser  modersmål  i gymnasiet finns olika
alternativ, bl.a. att ersätta undervisning i moderna
språk med undervisning i modersmål. Dagens regler
medför att det ger mer poäng att läsa modersmål som
språkval, vilket inte kräver några förkunskaper, än
att fortsätta tidigare studier i modersmål. Detta är
en orimlighet som måste justeras.


31. Åtgärder mot skolk (punkt 28) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 28 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub244 yrkande 27.

Ställningstagande

I fler och fler skolor växer skolket, vilket gör det
svårt  att  bedriva  en  ordnad  undervisning.
Närvarokravet måste hävdas också i en frivillig
skolform som gymnasieskolan med elever som uppnått
myndighetshetsåldern.  I  skolan  skall bedrivas
undervisning,  vilket  förutsätter  närvaro  av
eleverna.  Skolor  med stora skolkproblem måste
genomföra särskilda program med olika åtgärder för
att komma åt problemen. Som sista åtgärd skall
skolorna kunna stänga av en elev som inte utnyttjar
sin plats. Ofta ökar skolket om elever känner sig
otillfredsställda med sina studieresultat, och det
är därför viktigt att öka stödinsatserna för dessa
elever.


32. Rektors roll (punkt 29) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 29
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub444 yrkande 25.

Ställningstagande

Rektors roll som pedagogisk ledare måste stärkas.
Skolledaren har en avgörande roll för både klimat
och resultat i skolan. Det är viktigt att det
pedagogiska ledarskapet inte får stå tillbaka för en
ökande börda av administrativa uppgifter. Rektors
ansvarsområde får heller inte vara större än att det
är möjligt att vara väl insatt i verksamheten.
Huvudmannen måste skapa förutsättningar för att
rektor kan utöva ledning och styrning mot uppställda
mål. Vi menar att rektors roll bör förtydligas genom
direkt lagstadgat ansvar i syfte att öka rektors
möjligheter att verka.
Särskilda yttrandenUtskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i yttrandet.


1. Förslag om kärnämnen (punkt 7) - kd

av Torsten Lindström (kd).

Kristdemokraterna menar att historia bör bli ett
kärnämne i gymnasieskolan. Undersökningar visar att
elever har särskilda brister i kunskaper om 1900-
talets historia. Händelser under 1900-talet är av
avgörande  betydelse  för  vårt  samhälle  och
undervisningen i historia måste prioritera denna
period. De flesta ungdomar saknar t.ex. kunskap om
de  brott  mot mänskligheten som genomförts av
kommunistiska regimer över världen.


2. Förslag om kärnämnen (punkt 7) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Axel Darvik (fp).

Folkpartiet liberalerna har länge drivit frågan om
att historia bör vara ett kärnämne i gymnasieskolan.
Det är viktigt att alla elever får goda kunskaper i
historia för att bl.a. kunna förstå våra gemensamma
demokratiska principer och hur de vuxit fram. Utan
att känna sin historia är det svårt att upptäcka
tendenser som verkar för att kränka de mänskliga
rättigheterna. Vi liberaler ser med glädje att
Gymnasiekommitténs  ledamöter  nu  antagit  vår
ståndpunkt, och därför inväntar vi den proposition
som kommer på området.


3. Förslag om kärnämnen (punkt 7) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Om vi skall kunna intressera fler ungdomar för att
studera naturvetenskap och teknik är det viktigt att
alla elever som slutar gymnasieskolan har fått en
bättre grund än i dag  att  bygga vidare på.
Vänsterpartiet  anser  att  naturkunskap   i
fortsättningen skall omfatta 100 poäng och att
kärnämnenas totala omfång därmed skall utökas. Då
skulle  även  en  bättre balans uppnås  mellan
naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.


4. Gymnasieexamen (punkt 17) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Avskaffandet av studentexamen, sammanförandet av det
gamla gymnasiet, handelsgymnasierna, de tekniska
gymnasierna och yrkesskolan till en sammanhållen
gymnasieskola med treåriga utbildningar som alla
innehåller s.k. gemensamma kärnämnen, alla dessa
reformer var viktiga steg mot ett jämlikare samhälle
med ökad social mobilitet. Det övergripande målet
för alla förändringar av gymnasieskolan bör vara att
de skall medverka till ökad jämlikhet och social
rörlighet. Införandet av en gymnasieexamen leder
till ett mer segregerat skolsystem med en kunskaps-
och människosyn som inte gynnar utvecklingen av en
öppen, flexibel skola där alla elever ges likvärdiga
livschanser. En gymnasieexamen riskerar också att
styra arbetssättet i skolan och förstärka både
konkurrens och betygshets.


5. Lärlingsutbildning (punkt 18) - mp

av Mikaela Valtersson (mp).

Miljöpartiet anser att det är dags för ett försök
att erbjuda alla gymnasieelever möjligheten till
lärlingsutbildning. Många elever är skoltrötta och
alltfler  som påbörjar en gymnasial  utbildning
avslutar inte denna. Samtidigt är det många som
skulle vilja lära sig mer om något specifikt yrke
och som med glädje skulle prova att vara lärling
under ett eller ett par år. Modellerna för detta kan
variera. Det behövs dock ett samlat grepp för att
kunna erbjuda möjligheten till lärlingsutbildning
till alla elever. Regeringen bör därför lägga fram
förslag om införande av ett lärlingsprogram inom
gymnasiets ram.


6. Elevinflytande (punkt 23) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Skoldemokratin, inklusive det som ibland kallas
elevinflytande, måste stärkas genom elevmajoritet i
styrelserna inom gymnasieskolan. Dessa styrelser
skall t.ex. ha budgetansvar, ansvar för mål- och
läroplansformuleringar utifrån de nationella målen
och   inflytande  över  personalrekryteringen.
Styrelserna skall ha jämn könsfördelning och spegla
den  etniska  mångfalden.  Även  demokratin  i
klassrummen och den enskilde elevens inflytande över
det egna lärandet måste utvecklas.


7. Språk (punkt 26) - m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Anna Ibrisagic
(m) och Tobias Billström (m).
Vi anser att det måste vidtas åtgärder för att
motverka den negativa  utvecklingen med minskat
intresse för att läsa språk i skolan. Det är viktigt
med språkkunskaper i en alltmer internationaliserad
värld, och de moderna språkens ställning måste
stärkas. Ett skäl till att ungdomar väljer bort
språken är dagens antagningsregler  till  högre
studier. Genom att välja ett annat ämne än språk
räknar många elever med att få ett högre betyg, och
därmed ökade möjligheter att komma in på önskad
högskoleutbildning.   Förutom   att   förändra
antagningreglerna så att taktikval inte lönar sig
måste också ungdomar få ökad insikt om betydelsen av
att  kunna  fler  språk,  t.ex.   på  en
internationaliserad arbetsmarknad.
Bilaga

Förteckning över behandlade förslagMotioner


Motioner från allmänna motionstiden 2002


2002/03:Ub207 av Sten Tolgfors (m):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en nödvändig
åtgärd för att stärka gymnasiet är att reda ut
problemen i grundskolan.

2002/03:Ub210 av Sten Tolgfors (m):

1. Riksdagen  begär att regeringen lägger fram
förslag till en  modern  lärlingsutbildning i
enlighet med vad som anförs i motionen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vilka ämnen som
bör ha status som kärnämnen.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
gymnasieexamen.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gymnasieskolans
samarbete med universitet och högskolor.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gymnasieskolans
möjligheter att erbjuda högskolekurser för att
minska steget mellan gymnasium och högskola.

2002/03:Ub244 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att försök skall
genomföras med externa examinationer.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
högskolebehörighet inte skall vara ett nödvändigt
mål för alla elever.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att alltid kunna
komplettera studierna så att högskolekompetens
uppnås.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att öka
specialiseringen i yrkesutbildningarna.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om alternativa kurser
i kärnämnena.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att högre
förkunskapskrav  skall  införas  för  vissa
gymnasieprogram.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att betyg skall
viktas vid antagningen till högskolan beroende på
vilken betydelse de olika  kurserna  har för
högskolestudierna.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en internationellt
jämförbar studentexamen.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att avlagd
studentexamen skall vara en förutsättning för
högre studier.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av
yrkesinriktade program med yrkesexamen.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om en modern
lärlingsutbildning med lärlingsexamen.

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om inrättandet av en
entreprenörsutbildning.

25. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  till  ändring  av läroplanen för de
frivilliga skolformerna så att mål anges för sex-
och samlevnadsundervisningen.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om kraftfulla
åtgärder för att bekämpa skolk.

29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att undervisning i
alla ämnen skall få läggas ut på entreprenad.

33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen  anförs  om  utökade
möjligheter  för  gymnasieelever  att  studera
utomlands.

34. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring  av  7  kap.  13  a §
gymnasieförordningen  så  att  elever  som
tillgodoräknar sig utlandsstudier på en svensk
gymnasieskola också skall kunna erhålla betygen
Väl godkänd och Mycket väl godkänd.

37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om profilskolor och
om att gymnasieskolor i utsatta områden skall få
extra resurser.

38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att de valbara
kurserna får användas till att ge en skola en viss
profil.

2002/03:Ub250 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att elevstyrda
skolor riskerar att urholka rektors och lärares
ansvar och status.

2002/03:Ub251 av Birgitta Carlsson och Annika
Qarlsson (c):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
konsumentkunskap skall vara ett obligatoriskt ämne
i gymnasieskolan.

2002/03:Ub252 av Johan Linander och Birgitta Sellén
(c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  körkortsteori  i
gymnasieskolan.

2002/03:Ub272 av Stefan Attefall m.fl. (kd):

1. Riksdagen begär att regeringen  lägger fram
förslag om införande av ett lärlingsprogram inom
gymnasieskolans ram.

2002/03:Ub314 av Peter Pedersen (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att möjliggöra etablering
av en riksrekryterande rockskola med gymnasial och
eftergymnasial utbildning till Karlskoga.

2002/03:Ub322 av Agne Hansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att stärka lärlingssystemet
för småföretag.

2002/03:Ub342 av Maria Larsson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att göra Småland till
försöksområde för en ny lärlingsutbildning.

2002/03:Ub358 av Anita Sidén och Lena Adelsohn
Liljeroth (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att åtgärder måste vidtas
för att motverka minskningen av utbildningen i
främmande språk i skolan.

2002/03:Ub362 av Marianne Carlström och Kerstin
Andersson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs om konsumentkunskap i
gymnasieskolan.

2002/03:Ub425 av Eskil Erlandsson m.fl. (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om framtagande av kursplan i
konsumenträtt och privat ekonomi för gymnasieskolan.

2002/03:Ub429 av Sofia Larsen m.fl. (c):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att ge
Skolverket  i  uppdrag  att  se  till  att
gymnasieskolorna följer de uppsatta reglerna om
att  alla  elever  skall  ha  en individuell
studieplan.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att inrätta en
gymnasieexamen.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att permanenta
försöksverksamhet  med  lokala  styrelser  med
elevmajoritet i gymnasieskolan.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att införa en
utbildningsgaranti för alla upp till 25 års ålder.

2002/03:Ub440 av Jarl Lander m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs om en specialutformad
gymnasieutbildning  för  persontransporter  med
riksintag.

2002/03:Ub444 av Torsten Lindström m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kravet på
direkt högskolebehörighet  tas  bort, men att
möjligheten att komplettera studierna för att få
behörigheten alltid skall finnas på alla program.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för att
bryta  snedfördelning vad gäller kön och den
sociala snedrekryteringen.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om ett nytt
nationellt program med speciell inriktning på
företagande och entreprenörskap.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om att göra
historieämnet till kärnämne.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utveckla
religionskunskapsämnets betydelse.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att sex- och
samlevnadsundervisningen görs obligatorisk.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
modersmålsundervisning.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en lagstadgad
miniminivå för elevinflytande.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att elevernas
behov av särskilt stöd skall tillgodoses.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att samordningen
mellan grundskola och gymnasieskola förbättras.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att individuella
studieplaner upprättas för varje elev.

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa en
gymnasieexamen som redovisar innehållet i det
program eleven gått och vilka kompetenser som
uppnåtts.

18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheten att
fullfölja gymnasiestudier på lika villkor upp till
25 års ålder.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att elever i
samtliga gymnasieprogram ges möjligheter  till
kontakt med arbetslivet.

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
lärlingsprogram införs där praktik och teoretiska
studier varvas och där utbildningen knyts till det
lokala näringslivet.

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att stärka rektors
roll som pedagogisk ledare.

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om värdegrunden och
kunskapssynen i skolan.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att varje skola i
sin kvalitetsredovisning skall redogöra för hur
arbetet  med  värdegrundsfrågorna fungerar och
utvecklas.

2002/03:Ub472 av Anita Jönsson och Jarl Lander (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om historia som kärnämne i
gymnasieskolan.

2002/03:Ub485 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp):

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag
om  införande  av  ett  lärlingsprogram  inom
gymnasieskolans ram.

2002/03:Ub493 av Claes Västerteg (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en specialutformad
gymnasieutbildning för bussförare med riksintag.

2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi
Larsson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  införande av en
förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett
frivilligt tillval i gymnasieskolan.

2002/03:Ub512 av Gunnar Sandberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om arbetsmiljögenomgång för
gymnasieelever på de yrkesinriktade programmen.

2002/03:Ub532 av Monica Green m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen anförs om införandet  av  en
trafikantutbildning   och   en   förberedande
körkortsutbildning i skolan.

2002/03:Ub536 av Monica Green m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om fri lunch för alla elever i
skolan.

2002/03:Sf336 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om närhetsgaranti
inom gymnasieskolan.

2002/03:So509 av Alf Svensson m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en differentierad
utbildningssatsning på undersköterskor.

2002/03:Kr297 av Kent Olsson m.fl. (m):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om Idrott och hälsa
som kärnämne i skolan.

2002/03:Kr298 av Peter Pedersen (v):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att i samverkan
med berörda parter verka för att gymnasieskolan i
Degerfors ges möjlighet att utvecklas till ett
riksrekryterande fotbollsgymnasium.

2002/03:T214 av Birgitta Carlsson och Rigmor
Stenmark (c):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att gymnasieskolan
bör erbjuda teoriutbildning inför körkortstagning.

2002/03:MJ426 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gymnasieutbildning
med inriktning på fiske.

2002/03:N267 av Yvonne Ångström m.fl. (fp):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gymnasium och
folkhögskolor.

2002/03:A321 av Anders G Högmark m.fl. (m):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om det nuvarande
utbildningssystemet.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
företagsinriktad lärlingsutbildning.