Hållbart fiske och jordbruk

JoUs betänkande 1997/98:JoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1997

Beslut

Hållbart fiske och jordbruk (JoU9)

Jordbrukets miljöersättningsprogram utökades, vilket möjliggör en höjd ambitionsnivå för miljöanpassningen av jordbruket genom nya och utbyggda åtgärder. Ett nytt program inrättades för att minska miljö- och hälsoriskerna vid användning av bekämpningsmedel i jordbruket och trädgårdsnäringen. På fiskets område ska åtgärder genomföras för ett hållbart fiske och en ökad statlig satsning på en förbättrad fiskevård. Genomförandet av den internationella aktionsplanen för bevarande av Östersjölaxen ska prioriteras.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-10-30
Justering: 1997-11-20
Betänkande 1997/98:JoU9

Alla beredningar i utskottet

1997-10-30, 1997-10-28, 1997-10-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-16

Protokoll med beslut