Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Regeringen bör se över digitaliseringen av vården (SoU11)

Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om frågor som rör digitalisering av vården. Riksdagen anser att regeringen bör se över

  • om dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att en patient kan antas samtycka till att vårdgivare får ta del av patientinformation till dess att patienten själv eller anhöriga har sagt att vårdgivarna inte får göra det
  • om lagändringar behöver göras för att skapa goda möjligheter till sammanhållen journalföring och informationsdelning inom hälso- och sjukvården samt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
  • möjligheten att klassificera olika typer av vårdinformation för att kunna väga skyddet av patientens integritet mot vinsterna av att kunna använda patientinformationen för andra ändamål
  • om lagstiftningen bör förtydligas så att anhöriga kan vara ombud vid kontakter med vården när det gäller till exempel tidsbokningar, anmälningar och avbokningar.

Beslutet till tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör digitalisering i vården. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

84 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-20
Reservationer 35
Betänkande 2019/20:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2020-04-28, 2020-03-17

Regeringen bör se över digitaliseringen av vården (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om frågor som rör digitalisering av vården. Utskottet anser att regeringen bör se över

  • om dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att en patient kan antas samtycka till att vårdgivare får ta del av patientinformation till dess att patienten själv eller anhöriga har sagt att vårdgivarna inte får göra det
  • om lagändringar behöver göras för att skapa goda möjligheter till sammanhållen journalföring och informationsdelning inom hälso- och sjukvården samt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
  • möjligheten att klassificera olika typer av vårdinformation för att kunna väga skyddet av patientens integritet mot vinsterna av att kunna använda patientinformationen för andra ändamål
  • om lagstiftningen bör förtydligas så att anhöriga kan vara ombud vid kontakter med vården när det gäller till exempel tidsbokningar, anmälningar och avbokningar.

Förslaget till tillkännagivandet kom i samband med att utskottet behandlade cirka 220 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1634 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:2054 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2918 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 5 och 6,

2019/20:3280 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1-3,

2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) yrkande 3 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 10 16 295


2. Förebyggande hälsoarbete i primärvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1616 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C),

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

3. Kompetenscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:743 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 5,

2019/20:2101 av Sultan Kayhan (S) yrkande 1,

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 9 och 22 samt

2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

4. Högspecialiserad vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 10 (M)

5. Luftburen ambulanssjukvård och vårdsamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:685 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 11 (C, L)

6. Tillgänglig vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 0 9 1 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 19 1 295


7. Nationell kunskapsstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 13 (M)

8. Kollegial granskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2054 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 14 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 3 0 295


9. Kvalitetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1821 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 7.

Reservation 15 (M, SD)

10. Analys av hälsodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 16 (M, L)

11. Digital kvalitetslista och rapportering om väntetider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 57-59,

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 och

2019/20:2929 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)

12. Patienträttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 10, 12 och 13,

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 2 och 47.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

13. Vårdval och valfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 8,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1.

Reservation 22 (M, SD)
Reservation 23 (L)

14. Hälso- och sjukvård för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 4 0 295


15. Hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 25 (V)

16. Ensamkommandes psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 29.

Reservation 26 (L)

17. Tolkhjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 67-71.

Reservation 27 (SD)

18. Digitalisering i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om digitalisering i vården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 11 och 12,

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2-6 och 8 samt

avslår motionerna

2019/20:1654 av Marta Obminska (M),

2019/20:2573 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 19.

19. Nationellt it-stöd för patologiska provsvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) yrkande 2.

Reservation 28 (SD)

20. Översyn av patientdatalagen och gemensamma standarder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 32 och

2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 7 och 10.

Reservation 29 (M)

21. Digitala vårdtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16,

2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)

22. Kliniska studier och life science

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 33 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 49 5 0 295


23. Tandvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:398 av Per Lodenius (C),

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6 och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 34 (SD, C)
Reservation 35 (L)

24. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.