Handel med sälprodukter

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 september 2011

Beslut

Böter för handel med sälprodukter (MJU27)

Handel med sälprodukter inom EU är med några få undantag förbjudet, enligt en EU-förordning. Riksdagen har nu sagt ja till ett lagförslag från regeringen som kompletterar förordningen. Beslutet innebär att handeln ska kunna straffas med böter i Sverige om den skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Ringa gärningar ska dock inte bestraffas med böter. Tillsynsmyndighet blir Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska bland annat kunna begära upplysningar, få tillträde till områden och lokaler samt ta prover för att kontrollera att EU-förordningen efterlevs. Myndigheten ska också få meddela förelägganden och förstöra sälprodukter som säljs eller som bjuds ut till försäljning i strid mot förordningen. Lagen börjar att gälla den 1 november 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-08-23
Justering: 2011-09-15
Betänkande publicerat: 2011-09-20
Trycklov: 2011-09-20
bet 2010/11:MJU27

Böter för handel med sälprodukter (MJU27)

Handel med sälprodukter inom EU är med några få undantag förbjudet, enligt en EU-förordning. Regeringen har nu kompletterat förordningen med ett lagförslag. Förslaget innebär att handeln ska kunna straffas med böter i Sverige om den skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Ringa gärningar ska dock inte bestraffas med böter.

Tillsynsmyndighet föreslås bli Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska bland annat få begära upplysningar, få tillträde till områden och lokaler samt ta prover för att kontrollera att EU-förordningen efterlevs. Myndigheten ska också få meddela förelägganden och förstöra sälprodukter som säljs eller som bjuds ut till försäljning i strid mot förordningen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Lagen föreslås börja gälla den 1 november 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-09-28
4

Beslut

Beslut: 2011-09-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om handel med sälprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:144.