Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2012

Sammanfattning av ärendet

Riksrevisionens rapporter om riksdagens myndigheter ska hanteras på nytt sätt (KU5)

Riksrevisionen ska lämna sina granskningsrapporter om Riksdagsförvaltningen och riksdagens övriga myndigheter i form av redogörelser till riksdagen. Redogörelserna blir då formella riksdagsärenden med motionsrätt redan när de kommer in till riksdagen. I dag gäller samma ordning som för granskningsrapporter om de myndigheter som ligger under regeringen. Riksdagen lämnar då över granskningsrapporten till regeringen som återkommer med en skrivelse som sedan blir ett riksdagsärende. Riksdagen sa ja till denna del av Riksdagsstyrelsens förslag, med ändringen att lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2013.

Riksdagsstyrelsen föreslår att uppgifter som är sekretessbelagda hos Riksrevisionen ska omfattas av sekretess om de begärs in till riksdagen. Riksdagen sa nej till denna del av förslaget. Skälet är att riksdagen har svårt att se behovet av en sådan bestämmelse. Riksdagen framhåller också att allmänhetens intresse av insyn är större i riksdagen än hos en myndighet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-23
Justering: 2012-11-06
Betänkande publicerat: 2012-11-06
Trycklov: 2012-11-06
bet 2012/13:KU5

Alla beredningar i utskottet

2012-10-23, 2012-10-16

Riksrevisionens rapporter om riksdagens myndigheter ska hanteras på nytt sätt (KU5)

Riksrevisionen ska lämna sina granskningsrapporter om Riksdagsförvaltningen och riksdagens övriga myndigheter i form av redogörelser till riksdagen. Redogörelserna blir då formella riksdagsärenden med motionsrätt redan när de kommer in till riksdagen. I dag gäller samma ordning som för granskningsrapporter om de myndigheter som ligger under regeringen. Riksdagen lämnar då över granskningsrapporten till regeringen som återkommer med en skrivelse som sedan blir ett riksdagsärende. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till denna del av Riksdagsstyrelsens förslag, med ändringen att lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2013.

Riksdagsstyrelsen föreslår att uppgifter som är sekretessbelagda hos Riksrevisionen ska omfattas av sekretess om de begärs in till riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till denna del av förslaget. Skälet är att utskottet har svårt att se behovet av en sådan bestämmelse. Utskottet framhåller också att allmänhetens intresse av insyn är större i riksdagen än hos en myndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-14
4

Beslut

Beslut: 2012-11-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hanteringsordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2011/12:RS3 punkt 1.

2. Sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed avslår riksdagen framställning 2011/12:RS3 punkt 2.