Hemlig dataavläsning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU19

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 18 februari 2020

Utskottets förslag

Hemlig dataavläsning blir tillåten vid allvarliga brott (JuU19)

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit svårare att ta del av sådan information som behövs för att kunna utreda brott. Till exempel är information ofta krypterad och går därför inte att komma åt med de metoder som står till buds idag. Därför föreslår regeringen att hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner. Hemlig dataavläsning ska få användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 april 2020. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år. Därefter ska lagen utvärderas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 6
bet 2019/20:JuU19

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-23

Hemlig dataavläsning blir tillåten vid allvarliga brott (JuU19)

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit svårare att ta del av sådan information som behövs för att kunna utreda brott. Till exempel är information ofta krypterad och går därför inte att komma åt med de metoder som står till buds idag. Därför föreslår regeringen att hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner. Hemlig dataavläsning ska få användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 april 2020. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år. Därefter ska lagen utvärderas.

Förslagspunkter

1. Hemlig dataavläsning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om hemlig dataavläsning,
2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
6. lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,

med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2020 och att lagen om hemlig dataavläsning ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2025.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:64 punkterna 1-6 och avslår motion

2019/20:3451 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Platskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 2 och

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Hemlig dataavläsning i inhämtningslagsfallen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, SD, KD)

4. Förbud mot hemlig dataavläsning i vissa fall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

5. Beslut om tillträdestillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (KD)

6. Territorialitetsprincipen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
6 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hemlig dataavläsning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om hemlig dataavläsning,
2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
6. lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,

med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2020 och att lagen om hemlig dataavläsning ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2025.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:64 punkterna 1-6 och avslår motion

2019/20:3451 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Platskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 2 och

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Hemlig dataavläsning i inhämtningslagsfallen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, SD, KD)

4. Förbud mot hemlig dataavläsning i vissa fall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

5. Beslut om tillträdestillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (KD)

6. Territorialitetsprincipen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)