Högskoleutbildning av officerare m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2007

Beslut

Officersprogrammet blir högskoleutbildning (FöU9)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att Försvarshögskolan ska bli en högskola som lyder under högskolelagen. Det ska till exempel bli möjligt för en officersutbildning som har fått examenstillstånd att ges som högskoleutbildning. Sambandet mellan utbildning och forskning blir på så sätt starkare och officersutbildningen i Sverige blir mer lik andra länders officersutbildningar, som ofta är att jämställa med en universitets- eller högskoleutbildning. Ansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen, officersprogrammet, förs över från Försvarsmakten till Försvarshögskolan. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-15
Justering: 2007-05-22
Betänkande publicerat: 2007-05-23
Trycklov: 2007-05-23
Betänkande 2006/07:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2007-05-15, 2007-05-08

Officersprogrammet blir högskoleutbildning (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Försvarshögskolan blir en högskola som lyder under högskolelagen. Det ska till exempel bli möjligt för en officersutbildning som har fått examenstillstånd att ges som högskoleutbildning. Sambandet mellan utbildning och forskning blir på så sätt starkare och officersutbildningen i Sverige blir mer lik andra länders officersutbildningar, som ofta är att jämställa med en universitets- eller högskoleutbildning. Ansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen, officersprogrammet, bör föras över från Försvarsmakten till Försvarshögskolan. Enligt förslaget ska lagändringen börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-30
4

Beslut

Beslut: 2007-06-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Högskoleutbildning av officerare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels godkänner regeringens förslag att
1. inrätta Försvarshögskolan som en högskola som lyder under högskolelagen (1992:1434) fr.o.m. den 1 januari 2008,
dels antar regeringens förslag till
2. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:64.