Höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeffekter

Socialförsäkringsutskottets bet 1989/90:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan