Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet

Näringsutskottets bet 2009/10:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Höjda ambitioner för systemet med elcertifikat (NU16)

Systemet med elcertifikat förlängs till och med 2035. Dessutom höjs målet för produktionen av förnybar el med 25 TWh till 2020, jämfört med 2002 års nivå. Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att stimulera produktionen av förnybar el, som vindkraft och solenergi. Förenklat innebär systemet följande. Staten ger kostnadsfritt elcertifikat till producenter av förnybar el. Producenterna finansierar sin produktion genom att sälja elcertifikaten till elbolagen. Bolagens kostnader för certifikaten bärs i slutändan av konsumenterna, via elräkningen. Elbolagen är enligt reglerna skyldiga att inneha ett antal certifikat varje år, som motsvarar en viss andel (kvot) av bolagens elförsäljning. Kraven på andelar som måste innehas ska från och med 2013 anpassas till det nya målet för produktion av förnybar el. Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2010. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-08
Justering: 2010-04-27
Betänkande publicerat: 2010-05-04
Trycklov: 2010-05-04
Reservationer 4
bet 2009/10:NU16

Alla beredningar i utskottet

2010-04-08

Höjda ambitioner för systemet med elcertifikat (NU16)

Systemet med elcertifikat förlängs till och med 2035. Dessutom höjs målet för produktionen av förnybar el med 25 TWh till 2020, jämfört med 2002 års nivå.

Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att stimulera produktionen av förnybar el, som vindkraft och solenergi. Förenklat innebär systemet följande. Staten ger kostnadsfritt elcertifikat till producenter av förnybar el. Producenterna finansierar sin produktion genom att sälja elcertifikaten till elbolagen. Bolagens kostnader för certifikaten bärs i slutändan av konsumenterna, via elräkningen.

Elbolagen är enligt reglerna skyldiga att inneha ett antal certifikat varje år, som motsvarar en viss andel (kvot) av bolagens elförsäljning. Kraven på andelar som måste innehas ska från och med 2013 anpassas till det nya målet för produktion av förnybar el.

Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2010. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-20
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt mål och ändrade kvoter i elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat och godkänner det nya målet för ökningen av förnybar el.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:133 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2009/10:N12 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m820014
c21008
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt146139064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kontrollstation och samarbete med Norge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N12 yrkandena 3 och 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Kompletterande stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N12 yrkandena 4 och 5.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Orörda älvsträckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C388.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m820014
c21008
fp24004
kd18006
v01705
mp01207
-1000
Totalt25630063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag