Höjt tak för RUT-avdrag

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Utskottets förslag

Ja till höjt tak för RUT-avdrag (SkU20)

Regeringen föreslår att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Regeringens förslag bygger på den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som gjordes i januari 2019.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25 000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50 000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder.

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och föreslår att riksdagen säger ja till det. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:SkU20

Ja till höjt tak för RUT-avdrag (SkU20)

Regeringen föreslår att taket för RUT-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Regeringens förslag bygger på den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som gjordes i januari 2019.

Enligt dagens regler om skattereduktion för vissa hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, kan privatpersoner få avdrag på skatten för exempelvis städning, barnpassning och trädgårdssysslor. För personer under 65 år gäller detta för kostnader upp till högst 25 000 kronor per person och per år. Nu vill regeringen höja taket till 50 000 kronor, så att taket är detsamma för alla skattskyldiga oavsett ålder.

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och föreslår att riksdagen säger ja till det. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019, men ska gälla retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Förslagspunkter

1. Höjt tak för RUT-avdrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:89 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjt tak för RUT-avdrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:89 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (M, KD)