Höständringsbudget för 2014

Finansutskottets bet 2014/15:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2014

Beslut

Ändringar i statsbudgeten för 2014 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statsbudgeten för hösten 2014. Beslutet innebär ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden. Ramen höjs för elva utgiftsområden och sänks för ett. Nivån på 41 anslag inom 15 utgiftsområden ändras också. Anslagen ökar med ungefär 10,5 miljarder kronor. Minskningarna ligger på 1,9 miljarder kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna. Dessutom blir det förändringar av vissa bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser. Även användningen av ett anslag ändras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-11-27
Trycklov: 2014-11-28
Reservationer 1
bet 2014/15:FiU11

Ändringar i statsbudgeten för 2014 (FiU11)

Regeringen förslår ändringar i statsbudgeten för hösten 2014. Förslaget innebär ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden. Ramen höjs för elva utgiftsområden och sänks för ett. Nivån på 41 anslag inom 15 utgiftsområden ändras också. Anslagen ökar med ungefär 10,5 miljarder kronor. Minskningarna ligger på 1,9 miljarder kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna. Dessutom blir det förändringar av vissa bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser. Även användningen av ett anslag ändras. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-02
Debatt i kammaren: 2014-12-03
4

Beslut

Beslut: 2014-12-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 11 och avslår motion

2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD).

b) Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 221 000 000 kronor 2015-2025.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 1.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
2 600 000 000 kronor 2015 och 2016.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 2.

d) Bemyndigande för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 578 000 000 kronor 2015-2025.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 3.

e) Bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
19 513 000 000 kronor 2015-2025.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 4.

f) Bemyndigande för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
2 100 000 000 kronor 2015-2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 5.

g) Bemyndigande för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kronor 2015 och 39 000 000 kronor 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 6.

h) Bemyndigande för anslag 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 105 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 7.

i) Bemyndigande för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
113 446 000 kronor 2015.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 8.

j) Godkännande av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 9.

k) Bemyndigande för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015, 25 000 000 kronor 2016 och 30 000 000 kronor 2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 10.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 108 0 0 5
M 80 0 0 4
SD 0 49 0 0
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 286 49 0 14