Finansutskottets betänkande

2015/16:FiU11

Höständringsbudget för 2015

Sammanfattning

I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens proposition Höständringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:2). I propositionen föreslår regeringen ändringar av ramar för ett antal utgiftsområden och ändringar av olika anslag. Förslagen avser även ändringar i beställningsbemyndiganden och godkännanden av ändrad användning av anslag. Vidare föreslår regeringen en ändrad inkomstberäkning och en ändring av beskattningen av biodrivmedel.

De föreslagna anslagsökningarna uppgår till 5,7miljarder kronor och de föreslagna minskningarna till 0,2miljarder kronor. Anslagsförändringarna innebär att anvisade medel ökar med drygt 5,5 miljarder kronor netto och avser framför allt en höjning av anslaget för EU-avgiften (3,7 miljarder kronor) och volymändringar på transfereringsanslag (1,6miljarder kronor).

Regeringen föreslår även ändringar i användningen av ett antal anslag och ökningar i beställningsmyndiganden inom tre utgiftsområden.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag. Utskottet tillstyrker också förslaget om ändrade beställningsbemyndiganden samt förslagen om ändrad användning av anslag. Slutligen tillstyrker utskottet även förslaget i propositionen om en ändrad inkomstberäkning och förslaget om ändrade skatteregler för biodrivmedel.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Höständringsbudget för 2015

Propositionen

Yttranden från andra utskott

Kompletterande information

Finansutskottets ställningstagande

Särskilt yttrande

Höständringsbudget för 2015 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015

Bilaga 3
Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomster för 2015

Bilaga 4
Regeringens lagförslag

Bilaga 5
Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU3y

Bilaga 6
Miljö- och jordbruksutskottets protokollsutdrag 2015/16:2

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Höständringsbudget för 2015

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar förutgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 12.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 2.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Polismyndigheten.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 3.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen bemyndigar regeringen att

a. under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 716 000 000 kronor 2016–2023,

b.under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016–2019.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkterna 4 och 5.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 6.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 895 000 000 kronor 2016–2022.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 7.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 8.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Riksdagen bemyndigar regeringen att

a. under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 202000 kronor 2016 och 42 798 000 kronor 2017,

b. under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 55000 000 kronor 2016, 60000000 kronor 2017 och 60 000 000 kronor 2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkterna 9 och 10.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster

Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomster för 2015enligtutskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 11.

Ändring i skatteregler

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:2 punkt 1.

Stockholm den 4 november 2015

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Ingela Nylund Watz (S), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (FP), Jakob Forssmed (KD), Marie Granlund (S), Niklas Karlsson (S), Fredrik Schulte (M), Börje Vestlund (S), Maria Malmer Stenergard (M), Anders Ahlgren (C) och Håkan Svenneling (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen kan med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen (RF) under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag. Finansutskottet ansvarar för beredningen av förslag om ändringar i statens budget enligt 7 kap. 9 § riksdagsordningen (RO). Ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut enligt 11 kap. 18 § RO.

I höständringsbudgeten för 2015 (prop. 2015/16:2) föreslår regeringen ändringar i statens budget för 2015. Förslagen avser både ändringar i utgifter och anslag, ändringar i beställningsbemyndiganden och godkännanden av ändrad användning av anslag. Vidare föreslår regeringen en ändrad inkomstberäkning och en ändring av beskattningen av biodrivmedel. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Inga motioner har lämnats med anledning av propositionen.

Flera av förslagen i ändringsbudgeten rör andra utskotts beredningsområden. Finansutskottet har därför gett tio utskott tillfälle att yttra sig över förslagen. Skatteutskottet och miljö- och jordbruksutskottet (protokollsutdrag) har lämnat yttranden. Justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har beslutat att inte lämna något yttrande över ändringsbudgeten.

I bilaga 1 följer en förteckning över behandlade förslag. I bilaga 2 redovisas en sammanställning över utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag för 2015. I bilaga 3 redovisas utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomster för 2015, och i bilaga 4 presenteras regeringens lagförslag. I bilagorna 5–6 redovisas yttranden från skatteutskottet och miljö- och jordbruksutskottet (protokollsutdrag).

Utskottets överväganden

Höständringsbudget för 2015

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade utgiftsramar och anvisar ändrade anslag, punkt 12.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster och antar regeringens förslag till ändrade skatteregler som ligger till grund för ändrad inkomstberäkning, punkterna 1 och 11.

Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag till beställningsbemyndiganden om ekonomiska åtaganden och godkänner regeringens förslag om ändrad användning av anslag, punkterna 210.

Propositionen

Regeringen föreslår höjda ramar för 10 utgiftsområden och ändrade nivåer för 26anslag, varav 19 anslag föreslås ökas och 7 anslag minskas. Anslagsminskningarna utgör i samtliga fall finansiering av anslagsökningar i ändringsbudgeten.

Anslagsförändringarna i ändringsbudgeten innebär att anvisade medel ökar med drygt 5,5 miljarder kronor. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 5,7miljarder kronor, och de föreslagna minskningarna uppgår till 0,2miljarder kronor. Ökningen i anslagen avser till stor del volymändringar på transfereringsanslag 1,6miljarder kronor, korrigering av utnyttjad anslagskredit för EU-avgiften på 3,7 miljarder kronor och övriga tillkommande, oförutsedda utgifter.

För fyra anslag för vardera fyra utgiftsområden föreslås en ändrad anslagsanvändning.

De föreslagna ändringarna av bemyndiganden om ekonomiska åtaganden uppgår till ett sammanlagt belopp av drygt 0,8miljarder kronor.

I höständringsbudgeten föreslås en ny beräkning av statens inkomster från energiskatter. Förslaget är att minska skattebefrielsen för vissa biodrivmedel för att åtgärda uppkommen överkompensation. Detta medför ändrad beräkning av energiskatt och en lagändring med ikraftträdande den 1december 2015. Skatteintäkterna förväntas öka med 0,01miljarder kronor under 2015.

I det följande redovisas förslagen enligt propositionen.

Utgiftsramar och anslag för utgiftsområdena 2015

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Regeringen gav i mars 2015 Konjunkturinstitutet i uppdrag att utveckla en s.k. dynamisk stokastisk allmän jämviktsmodell. Utvecklingen av modellen kräver specialistkompetens som normalt inte finns på myndigheten. Regeringen bedömer att medel behöver tillföras för att kunna utföra uppdraget. Anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet föreslås därför ökas med 1 miljon kronor.

Anslaget 1:10 Bidragsfastigheter används bl.a. för utgifter för underhåll och löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar. Anslaget föreslås även användas för utgifter med anledning av uppförandet av en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 enligt ett tidigare regeringsbeslut. Regeringen bedömer att anslaget behöver ökas med 0,5 miljoner kronor för detta ändamål. Finansiering sker genom att anslaget 1:4 Adoptionsbidrag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 2 miljoner kronor och att anslaget även ska få användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna ett liv i kriminalitet (avhopparverksamhet).
Regeringen anser att de organisationer som arbetar för att hjälpa personer bort från ett liv i kriminalitet gör en viktig insats såväl för de enskilda personerna som för samhället. Det ses därför som angeläget att bidra med finansiering till denna typ av verksamhet. Finansiering sker genom att anslaget 1:6 Kriminalvården minskas med motsvarande belopp. Minskningen bedöms inte påverka Kriminalvårdens verksamhet under 2015 eftersom det genomsnittliga antalet klienter har minskat jämfört med tidigare år. Totalt minskar anslaget för Kriminalvårdens verksamhet med 42miljoner kronor.

Utgifterna för offentliga försvarare och biträden samt rättshjälp har ökat mer än vad regeringen tidigare räknat med, vilket bl.a. beror på längre förhandlingstider för brottmål som avgjorts genom förhandling. Ökningen förklaras även av att antalet komplicerade mål med flera försvarare har ökat. Anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. föreslås därför ökas med 30 miljoner kronor.

Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. ökas med 40miljoner kronor. Som skäl för det anges oförutsedda utgiftsökningar för statens skaderegleringsverksamhet, vilket förklaras av ett ökat antal skadeståndsärenden. Även enskilda ärenden har lett till stora utbetalningar av skadeståndsbelopp. Finansiering av anslagsökningen sker genom en motsvarande minskning av anslaget till Kriminalvården.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Enligt ett tidigare regeringsuppdrag har Folkhälsomyndighetens verksamhet inom området föräldrastödjande insatser förts över till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Överföringen av verksamheten har dock senarelagts från den 1 mars till den 1 september 2015. För att justera för denna försening föreslås att anslaget 2:1Folkhälsomyndigheten ökas med 1 miljon kronor.

Antalet personer som får statlig assistansersättning ökar, vilket också gäller den genomsnittliga tiden som varje person får ersättning. Därtill finns en utnyttjad anslagskredit från 2014 på drygt 1 141 miljoner kronor. För att undvika risk för att överskrida tillgängliga medel föreslås att anslaget 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning ökas med 948 miljoner kronor.

Socialstyrelsens verksamhet som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden har förts över till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Överföringen har liksom överföringen av Folkhälsomyndighetens verksamhet inom området föräldrastödjande insatser senarelagts med ett halvår till den 1 september 2015. Förseningen leder därför till ökade kostnader för Socialstyrelsen. Anslaget 8:1 Socialstyrelsen föreslås därför ökas med 3 miljoner kronor.

Anslaget 4:10 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor minskas med 4 miljoner kronor för att finansiera anslagsökningen för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Ramen för utgiftsområdet är oförändrad. Däremot föreslås en omfördelning mellan anslag. Anslaget 2:1 Försäkringskassan föreslås ökas med 128 miljoner kronor och finansieras med motsvarande minskning av anslaget 1:6Bidrag för sjukskrivningsprocessen. Minskningen bedöms inte påverka verksamheten. Skälen för omfördelningen är att de ökade volymerna inom främst sjukförsäkringen har medfört att kostnaderna för Försäkringskassans administration har ökat mer än förutsett.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Antalet personer med bostadstillägg har ökat under 2015 som en följd av den automatiska balanseringen i pensionssystemet och sänkta inkomstpensioner. Ökningen har varit större än vad som tidigare har prognostiserats. Utgifterna för bostadstillägg beräknas bli högre än det anvisade anslaget samtidigt som det finns en utnyttjad anslagskredit från 2014. Därför föreslår regeringen att anslaget 1:3Bostadstillägg till pensionärer ska ökas med drygt 462 miljoner kronor.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslaget 1:4 Adoptionsbidrag föreslås minskas med 0,5 miljoner kronor för att finansiera ökningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Minskningen bedöms inte påverka de transfereringar som finansieras från anslaget eftersom antalet utbetalda adoptionsbidrag beräknas bli lägre än beräknat.

Utgifterna för vårdbidrag för personer med funktionsnedsättning har ökat mer än vad som tidigare beräknats. Det beror framför allt på att det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldern 1019 år. Regeringen anser därför att ytterligare medel måste tillskjutas för anslaget 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn och föreslår en ökning med 223miljoner kronor.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan bevilja lån till hemutrustning enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Omfattningen av utlåningen beror på antalet nyanlända och i vilken utsträckning de ansöker om lån. Antalet nyanlända som ansöker om lån under 2015 bedöms bli större än vad som tidigare beräknats. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:5 Hemutrustningslån ska ökas med 15,8 miljoner kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Statens va-nämnd föreslås avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2016 enligt 2015 års ekonomiska vårproposition. De ärenden som handläggs av nämnden ska i stället prövas av mark- och miljödomstolarna, vilket innebär att verksamheten flyttas till utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Inför avvecklingen har kostnaderna hos Statens va-nämnd ökat, bl.a. för sociala avgifter. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:9 Statens va-nämnd ska ökas med 1,2miljoner kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur inom utgiftsområde 20Allmän miljö- och naturvård minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Sverige betalar in medlemsavgifter och ger stöd till internationella organisa­-tioner, däribland den årliga avgiften till FN:s miljöprograms (Unep) miljöfond. Sveriges andel av budgeten för Uneps miljöfond styrs av en s.k. frivillig indikativ bidragsskala som regeringen har åtagit sig att följa. Sveriges årliga avgift till fonden anges i US-dollar. Växelkursen för US-dollar har dock varit avsevärt högre än beräknat 2015. Regeringen bedömer att ytterligare medel behöver tillföras anslaget för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden om bidrag. Anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer föreslås därför ökas med 7 miljoner kronor. Anslagsökningen sker delvis genom att anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur minskas med 3,5 miljoner kronor.

Anslaget 1:8 Supermiljöbilspremie används för bidrag till fysiska och juridiska personer som köper en ny supermiljöbil. Försäljningen av sådana bilar har 2015 varit högre än vad som tidigare prognostiserats. För att alla som köper en supermiljöbil under 2015 ska få en premie behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:8Supermiljöbilspremie ska ökas med 132 miljoner kronor.

Anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur föreslås minskas med 4,7 miljoner kronor. Anslagsminskningen ska delvis finansiera ökningen av anslaget 1:7Avgifter till internationella organisationer och helt finansiera ökningen av anslaget 1:9 Statens va-nämnd under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslaget 1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag föreslås ökas med 10 miljoner kronor. Anslaget används till utgifter för omstrukturering, genomlysning, försäljning och avveckling av företag med statligt ägande. Som skäl för anslagsökningen anges att behovet av genomlysning av statligt ägda företag är större än vad regeringen tidigare har bedömt.

Anslaget 1:23 Upphandlingsmyndigheten föreslås ökas med 7,5 miljoner kronor, vilket finansieras genom en motsvarande minskning av anslaget 1:15Konkurrensverket. Enligt tidigare aviseringar i bl.a. vårändringsbudgeten för 2015 har en ny organisation för upphandlingsstöd bildats. En ny upphandlingsmyndighet började sin verksamhet den 1 september 2015. Tidigare ansvarade Konkurrensverket för den upphandlingsstödjande verksamheten. I samband med vårändringsbudgeten för 2015 beslutade riksdagen att överföra drygt 20,9miljoner kronor från anslaget 1:15 Konkurrensverket till det nya anslaget 1:23Upphandlingsmyndigheten. Regeringen bedömer dock att ytterligare 7,5miljoner kronor av Konkurrensverkets anslag rör den upphandlingsstödjande verksamheten och därför bör överföras från Konkurrensverket till Upphandlingsmyndigheten.

Efter regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2015 beslutade riksdagen att öka anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet med 75 miljoner kronor för att genomföra satsningar inom regeringens exportoffensiv. Inom denna ram ingår även investeringsfrämjande insatser. För genomförandet av dessa insatser menar regeringen att det behövs en omfördelning av medel mellan anslag. Regeringen anser därför att anslaget 2:4 Investeringsfrämjande ska ökas med 5 miljoner kronor och att anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet ska minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen används för betalning av Sveriges avgift till Europeiska unionens allmänna budget. Det råder osäkerheter kring EU-budgetens inkomst- och utgiftssida. Framför allt kan Sveriges avgift till EU komma att påverkas av sent beslutade ändringsbudgetar i EU-budgeten, vilket kräver att det finns ett visst anslagsutrymme. Sveriges avgift för 2014 blev högre än anvisade medel, vilket innebar att anslagskrediten och en del av det beviljade medgivna överskridandet utnyttjades. Den ingående balansen för 2015 är till följd av kreditutnyttjandet negativ. Därför bedöms en justering av den ingående balansen vara nödvändig för att skapa utrymme för hantering av större utgiftsrisker på anslaget under 2015. Anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen föreslås ökas med drygt 3,7 miljarder kronor.

Ändrad användning av anslag

Fyra förslag i höständringsbudgeten (punkterna 2, 3, 6 och 8) rör ändrad användning av anslag. Dessa gäller inom följande fyra utgiftsområden:

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ökas med 0,5 miljoner kronor och får även användas för utgifter med anledning av uppförandet av en minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 2 miljoner kronor och får även användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna ett liv i kriminalitet (avhopparverksamhet).

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler på 15 miljoner kronor får även användas för utgifter för Boverkets administration av statsbidraget för renovering av skollokaler.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur på drygt 20,2miljarder kronor får även användas till utgifter för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.

Ändringar av beställningsbemyndiganden

Det sammanlagda beloppet som beställningsbemyndigandena föreslås öka med är 831miljoner kronor. Uppdelat på utgiftsområden finns den största föreslagna ökningen, 538 miljoner kronor, inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning fördelat på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet om högst 2716miljoner kronor 2016−2023 samt anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal om högst 266miljoner kronor 2016−2019.

Övriga utgiftsområden som föreslås få ändrade beställningsbemyndiganden är utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. I det förstnämnda utgiftsområdet avses anslaget 1:1Regionala tillväxtåtgärder om högst 2 895 miljoner kronor 2016−2022. Inom det andra utgiftsområdet avses anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. om högst 59,2 miljoner kronor 2016 och 42,8 miljoner kronor 2017 och anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket om högst 55miljoner kronor 2016, 60 miljoner kronor 2017 och 60 miljoner kronor 2018.

Ändrad beräkning av statens inkomster

I ändringsbudgeten föreslår regeringen att skattebefrielsen ska minskas för vissa biodrivmedel för att åtgärda uppkommen överkompensation. Detta medför en ändrad beräkning av energiskatt och en lagändring med ikraftträdande den 1 december 2015. Skatteintäkterna förväntas öka med 12miljoner kronor under 2015, vilket anges som bruttoeffekt i både ändringsbudgeten och budgetpropositionen för 2016 (bilaga 3).

Yttranden från andra utskott

Skatteutskottet tillstyrker i sitt yttrande regeringens förslag om att skattebefrielsen för biobränslen justeras den 1 december 2015 i syfte att undvika en överkompensation för dessa bränslen. Utskottet tillstyrker vidare att regeringens nya inkomstberäkning för 2015 godkänns (bilaga 5).

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande (protokollsutdrag) regeringens förslag när det gäller utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (bilaga 6).

Kompletterande information

I höständringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen en ökning av anslaget 2:1 Försäkringskassan med 128 miljoner kronor och att detta finansieras med motsvarande minskning av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Anslaget 1:6 används bl.a. för överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), t.ex. rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden. Enligt budgetpropositionen för 2016 avser regeringen att fr.o.m. 2015 föra över medel till Försäkringskassan med anledning av att satsningarna har haft begränsade effekter (prop. 2015/16:1 utg.omr. 10 s. 25 f. och s. 399).

Utfallet av regeringens beställningsbemyndiganden för 2014 visar på en nyttjandegrad på 82 procent; det totala beloppet på närmare 407 miljarder kronor och de utestående åtagandena den 31 december 2014 uppgick till drygt 332 miljarder kronor. Enligt regeringens tidigare bedömningar har differensen för 2014 berott på lägre volymer i verksamheten än förutsett, små möjligheter att styra utbetalningstakten och att verksamheter inte har kommit igång som planerat (skr. 2014/15:101).

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har vid flera tillfällen framhållit vikten av att processen kring ändringsbudgeten är lika stram som processen kring budgetpropositionen (bet. 2014/15:FiU21 och bet. 2013/14:FiU21). Det innebär att utgiftstaket och överskottsmålet är de yttre restriktionerna för utgiftsökningar.

De takbegränsade utgifterna för 2015 beräknas enligt budgetpropositionen bli 1113 miljarder kronor inklusive förslagen i ändringsbudgeten. Utgiftstaket för 2015 är 1158miljarder kronor, vilket ger en budgeteringsmarginal 45miljarder kronor. Utskottet konstaterar att omfattningen av höständringsbudgeten för 2015 på drygt 5,5 miljarder kronor netto är relativt begränsad i förhållande till utgiftstaket.

Redovisning av anslagsförändringar

Finansutskottet har vid tidigare tillfällen framhållit att det är naturligt att förslag på ändringsbudget lämnas vid omfattande eller bestående och oförutsedda utgiftsökningar. Utskottet konstaterar att tre av de fyra största anslagsökningarna i höständringsbudgeten för 2015 beror på utnyttjad eller överskriden anslagskredit från 2014 i kombination med regelstyrda, oförutsedda volymökningar inom främst transfereringsområdet. De fyra anslagsökningarna utgör drygt 5,5miljarder kronor, varav anslaget om avgiften till EU inom utgiftsområde 27 står för drygt 3,7 miljarder kronor.

Utskottet ser gärna att väsentlig information redovisas i höständringsbudgeten i samband med större anslagsförändringar. Utskottet har tidigare lämnat synpunkter om att det saknats redovisning vid anslagsminskningar (bet. 2014/15:FiU11). I ändringsbudgeten för 2015 föreslås sammanlagt 19 anslagsökningar och sju anslagsminskningar. Av anslagsminskningarna avser fem oförutsedda volymminskningar, omfördelning eller överföring av uppdrag mellan myndigheter. För övriga två anslagsminskningar ges ingen närmare information i ändringsbudgeten.

Beställningsbemyndiganden

Det sammanlagda beloppet av den föreslagna förändringen av beställningsbemyndiganden enligt ändringsbudgeten är 831miljoner kronor. Utskottet anser, i likhet med vad det framfört tidigare, att den begärda bemyndiganderamen i huvudsak bör överensstämma med utestående åtaganden.

Sammanfattning

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till höständringsbudget för 2015 enligt punkterna 1–12 i propositionen.

Särskilt yttrande

Höständringsbudget för 2015 (SD)

Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD) anför:

Sverigedemokraterna ser det som principiellt positivt att regeringen lämnar utgiftsområdena 8 och 13 i princip orörda i höständringsbudgeten. Det förefaller dock osannolikt att man inte behöver tillskjuta ytterligare medel till utgiftsområde 8 för innevarande år då regeringen själv har erkänt att man baserat sina beräkningar på gamla prognoser från Migrationsverket. Dessutom råder nu kristillstånd hos myndigheten efter den senaste tidens rapporter om 2000 asylsökande i veckan.

Nuvarande flyktingpolitik är ineffektiv, kostsam och direkt farlig. Det är inte rimligt att människor ska göra livsfarliga resor via flyktingsmugglare över halva jordklotet för att söka hjälp. Det stora antalet, oftast barn, gamla och kvinnor, blir lämnade i krisländernas omedelbara närområde. Samtidigt leder dagens flyktingpolitik till ökade kostnader och stora påfrestningar på välfärden för att finansiera massinvandringen. Det blir alltmer uppenbart att nuvarande system inte fungerar.

Med anledning av flyktingkrisen övergår nu Sverigedemokraterna från vi­sionen om att minska migrationsströmmarna endast genom signalpolitik till att genom återinförda gränskontroller hänvisa asylsökande tillbaka till det säkra område de senast lämnat. Genom att bevaka Sveriges gränser räknar Sverigedemokraterna med att kunna minska antalet asylsökande med hela 95 procent redan år ett. Samtidigt satsar Sverigedemokraterna 9 miljarder kronor mer än regeringen på bistånd till den akuta flyktinghjälpen och mer än fördubblar antalet kvotflyktingar, från 1900 till 4000 om året.


Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

3.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Polismyndigheten under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

4.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 716 000 000 kronor 20162023.

5.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 20162019.

6.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

7.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2895 000 000 kronor 2016–2022.

8.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

9.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 202 000 kronor 2016 och 42 798 000 kronor 2017.

10.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2016, 60 000 000 kronor 2017och 60 000 000 kronor 2018.

11.Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2015.

12.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

Bilaga 2

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/

anvisat anslag

Förändring av ram/anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

2

Samhällsekonomi och

finansförvaltning

14599 753

1 500

14 601 253

1:7

Konjunkturinstitutet

59 918

1 000

60 918

1:10

Bidragsfastigheter

339 500

500

340 000

4

Rättsväsendet

40774 864

30 000

40804 864

  1:1

Polismyndigheten

21 159 726

2 000

21 161 726

  1:6

Kriminalvården

7 884 483

42 000

7 842 483

  1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 468 657

30 000

2 498 657

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

40 082

40 000

80 082

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

63820 381

948 000

64 768 381

  2:1

Folkhälsomyndigheten

369 523

1 000

370 523

  4:4

Kostnader för statlig assistansersättning

24 421 000

948 000

25 369 000

  4:10

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

21 905

4 000

17 905

8:1

Socialstyrelsen

465 583

3 000

468 583

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

103035 087

0

103 035 087

  1:6

Bidrag för

sjukskrivningsprocessen

3 142 000

128 000

3 014 000

2:1

Försäkringskassan

7 902 295

128 000

8 030 295

11

Ekonomisk trygghet vid

ålderdom

38 148 425

462 200

38 610 625

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

8 464 100

462 200

8 926 300

12

Ekonomisk trygghet för

familjer och barn

83 296 698

222 500

83 519 198

  1:4

Adoptionsbidrag

35 784

500

35 284

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

3 409 300

223 000

3 632 300

13

Integration och jämställdhet

16 745 043

15 800

16760 843

1:5

Hemutrustningslån

217 469

15 800

233 269

18

Samhällsplanering, bostads-

försörjning och byggande samt konsumentpolitik

1 222 973

1 200

1 224 173

1:9

Statens va-nämnd

9 025

1 200

10 225

20

Allmän miljö- och naturvård

5 913 118

134 300

6 047 418

  1:7

Avgifter till internationella

organisationer

183 131

7 000

190 131

  1:8

Supermiljöbilspremie

215 000

132 000

347 000

1:16

Skydd av värdefull natur

965 000

4 700

960 300

24

Näringsliv

5 506 162

10 000

5 516 162

  1:15

Konkurrensverket

194 252

7 500

186 752

  1:18

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

22 200

10 000

32 200

  1:23

Upphandlingsmyndigheten

20 940

7 500

28 440

  2:3

Exportfrämjande verksamhet

317 889

5 000

312 889

2:4

Investeringsfrämjande

57 410

5 000

62 410

27

Avgiften till Europeiska

unionen

40126 178

3728 478

43854 656

1:1

Avgiften till Europeiska

unionen

40126 178

3728 478

43854 656

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

5553978


Bilaga 3

Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomster för 2015

Belopp i tusental kronor

Inkomsttitel

Godkänd

beräkning

Förändring av beräkning

Ny

beräkning

Bruttoeffekt av åtgärd på

inkomst­sidan

1430

Energiskatt

41 756 629

1 174 513

40 582 116

12 000

   1432      

Energiskatt bensin

10 568 058

12 000

Anm.: I den beslutade budgeten fanns det inte någon uppdelning på inkomsttitelnivå 1432. Siffrorna för godkänd beräkning och förändring av beräkning kan därför inte redovisas. I stället redovisas dessa siffror på den nivå som riksdagen beslutat.

Bilaga 4

Regeringens lagförslag

Bilaga 5

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU3y


Bilaga 6

Miljö- och jordbruksutskottets protokollsutdrag 2015/16:2