Höständringsbudget för 2017

Finansutskottets bet 2017/18:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2017

Beslut

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2017. Förslaget innebär att 14 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks.

21 anslag ökas med totalt 9 miljarder kronor. Den största delen, 6,3 miljarder kronor, går till kostnader i mottagningssystemet för asylsökande i och med att kommunernas ansökningar om ersättning för ensamkommande asylsökande barn har ökat.

Två anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 100 miljoner. Minskningen används till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Regeringen föreslår också att några beställningsbemyndiganden höjs. Beställningsbemyndiganden är tillstånd som en statlig myndighet behöver när det handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 3,5 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Reservationer 1
bet 2017/18:FiU11

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2017. Förslaget innebär att 14 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks.

21 anslag ökas med totalt 9 miljarder kronor. Den största delen, 6,3 miljarder kronor, går till kostnader i mottagningssystemet för asylsökande i och med att kommunernas ansökningar om ersättning för ensamkommande asylsökande barn har ökat.

Två anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 100 miljoner. Minskningen används till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Regeringen föreslår också att några beställningsbemyndiganden höjs. Beställningsbemyndiganden är tillstånd som en statlig myndighet behöver när det handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 3,5 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-21
Debatt i kammaren: 2017-11-22
4

Beslut

Beslut: 2017-11-22
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höständringsbudget för 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar nya och ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 4 och avslår motion

2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att
a. under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017-2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera.
b. under 2017-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkterna 1 och 2.

Utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 5.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 1 0 75 7
SD 0 36 0 10
MP 23 0 0 2
C 2 0 15 5
V 19 0 0 2
L 1 0 15 3
KD 0 0 15 1
- 0 1 0 3
Totalt 148 37 120 44