Hösttilläggsbudget för 2009

Finansutskottets bet 2009/10:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Beslut

Hösttilläggsbudget för 2009 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i hösttilläggsbudgeten med två undantag: Det första gäller Migrationsverket som kommer att avgöra en stor mängd asylärenden under 2009. Redan i vårtilläggsbudgeten beslutade riksdagen att anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden inom utgiftsområde 8 Migration skulle få ytterligare 70 miljoner kronor. Sedan dess har utgifterna fortsatt att öka mer än beräknat. Regeringen föreslog därför ett tillägg på 15 miljoner kronor i hösttilläggsbudgeten. Finansutskottet bedömde att det var för lågt räknat och att anslaget behövde ett tillskott på 55 miljoner kronor, det vill säga 40 miljoner kronor utöver regeringens föreslagna ökning. Regeringen konstaterar att utrikesförvaltningen administrerar allt mer utvecklingssamarbete. Därför föreslog man i hösttilläggsbudgeten att 63 miljoner kronor förs över från anslaget för biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till anslaget för Regeringskansliet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Finansutskottet föreslog att 58 miljoner kronor skulle överföras i stället. Riksdagens beslut innebär att anslagen i tilläggsbudgeten ökar med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Det betyder att 12 612 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2009. Pengarna ska bland annat gå till följande: 7 miljarder kronor till ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting. 1,5 miljarder kronor till satsningar på polisen och rättsväsendet. 350 miljoner kronor till Försäkringskassan som beräknas överskrida sina tillgängliga medel för 2009. 1,5 miljarder kronor till bidrag till lönegarantiersättning. Ökningen är en följd av att antalet anställda i företag i konkurs eller rekonstruktion har ökat mer än väntat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-05
Betänkande publicerat: 2009-11-11
Trycklov: 2009-11-09
Reservationer 3
bet 2009/10:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2009-10-22

Hösttilläggsbudget för 2009 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i hösttilläggsbudgeten med två undantag:

Det första gäller Migrationsverket som kommer att avgöra en stor mängd asylärenden under 2009. Redan i vårtilläggsbudgeten beslutade riksdagen att anslaget för offentligt biträde i utlänningsärenden inom utgiftsområde 8 Migration skulle få ytterligare 70 miljoner kronor. Sedan dess har utgifterna fortsatt att öka mer än beräknat. Regeringen föreslår därför ett tillägg på 15 miljoner kronor. Finansutskottet bedömer att det är för lågt räknat och att anslaget behöver ett tillskott på 55 miljoner kronor, det vill säga 40 miljoner kronor utöver regeringens föreslagna ökning.

Regeringen konstaterar att utrikesförvaltningen administrerar allt mer utvecklingssamarbete. Därför föreslås i hösttilläggsbudgeten att 63 miljoner kronor förs över från anslaget för biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till anslaget för Regeringskansliet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Finansutskottet föreslår att 58 miljoner kronor överförs i stället.

Utskottets förslag innebär att anslagen i tilläggsbudgeten ökar med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Det betyder att 12 612 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2009. Pengarna ska bland annat gå till följande:

  • 7 miljarder kronor till ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting.
  • 1,5 miljarder kronor till satsningar på polisen och rättsväsendet.
  • 350 miljoner kronor till Försäkringskassan som beräknas överskrida sina tillgängliga medel för 2009.
  • 1,5 miljarder kronor till bidrag till lönegarantiersättning. Ökningen är en följd av att antalet anställda i företag i konkurs eller rekonstruktion har ökat mer än väntat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-18
4

Beslut

Beslut: 2009-11-18
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för anskaffning av signalspaningsfartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om att ersätta signalspaningsfartyget Orion med ett nytt fartyg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 1 i denna del.

2. Bemyndigande för anskaffning av splitterskyddade hjulgående fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om anskaffning av 115 splitterskyddade hjulgående fordon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2 och
2009/10:Fi2 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (båda s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c24005
fp22006
kd20004
v11614
mp01405
Totalt151139158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Bemyndigande för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 500 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 2 och avslår motion
2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 3.

b) 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 750 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 3 och avslår motion
2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c24005
fp22006
kd20004
v00184
mp15004
Totalt1661101855

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 4.

5. Bemyndigande för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 5.

6. Användningen av anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 6.

7. Bemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kr under perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 7.

8. Bemyndigande för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 8.

9. Bemyndigande för anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 700 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 9.

10. Bemyndigande för anslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 78 000 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 10.

11. Bemyndigande för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kr under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 11.

12. Bemyndigande för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr under 2010 och högst 25 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 12.

13. Bemyndigande för anslaget 1:15 Rymdverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 650 000 000 kr under perioden 2010-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 13.

14. Bemyndigande om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2009 för Sjunde AP-fondens verksamhet besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 175 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:2 punkt 14.

15. Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt sammanställningen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:2 punkt 15 och avslår motion
2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m850012
c23006
fp22006
kd20004
v01174
mp15004
Totalt1651111756

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag