Immunitet för stater och deras egendom

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2009

Beslut

Lag om immunitet för stater (JuU2)

Riksdagen har beslutat att godkänna – ratificera – FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom. Vidare att en ny lag antas så att konventionen kan bli tillämplig i Sverige. Den aktuella FN-konventionen antogs av generalförsamlingen 2004. Den anger som allmän princip att ett land åtnjuter immunitet i förhållande till andra staters domstolar. För att konventionen ska träda i kraft krävs att 30 länder ratificerar den, hittills har sex stater gjort det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-05
Justering: 2009-11-19
Betänkande publicerat: 2009-11-19
Trycklov: 2009-11-19
bet 2009/10:JuU2

Alla beredningar i utskottet

2009-11-05

Lag om immunitet för stater (JuU2)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner – ratificerar – FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom. Vidare att en ny lag antas så att konventionen kan bli tillämplig i Sverige.

Den aktuella FN-konventionen antogs av generalförsamlingen 2004. Den anger som allmän princip att ett land åtnjuter immunitet i förhållande till andra staters domstolar. För att konventionen ska träda i kraft krävs att 30 länder ratificerar den, hittills har sex stater gjort det.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-26
4

Beslut

Beslut: 2009-11-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Immunitet för stater och deras egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner att Sverige ratificerar FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom,
2. godkänner att Sverige vid ratifikationen av konventionen avger förklaringar avseende tolkningen av konventionens bestämmelser om immunitet ratione personae, dess tillämpning på militär verksamhet och dess förhållande till en framtida internationell utveckling avseende skyddet för de mänskliga rättigheterna,
3. antar regeringens förslag till
a. lag om immunitet för stater och deras egendom, och
b. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:204 punkterna 1-3.