Indelning i utgiftsområden m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2014/15:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2015

Beslut

Vissa ändringar i utgiftsområden (KU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ändring i riksdagsordningen, med ett par egna ändringar. Ändringen innebär att statsbudgetens utgiftsområde Integration och jämställdhet byter namn till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Ändringen i lagen börjar gälla den 1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om statens budget för 2016.

Riksdagen sa även ja till regeringens förlag om att Statens va-nämnd:s uppgifter samt upphandlingsstödet flyttas till andra utgiftsområden.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att låta utreda och lämna förslag på en lag om registrering av gåvor till riksdagsledamöter. I tillkännagivandet ingår även att låta utreda och lämna förslag på en ändring i lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden, som innebär att vissa skulder ska registreras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 4-5. Delvis bifall till propositionens punkt 3. Godkänner utskottets förslag till förteckning. Tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om gåvoregister och registrering av skulder.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-28
Justering: 2015-06-02
Trycklov: 2015-06-04
bet 2014/15:KU17

Alla beredningar i utskottet

2015-05-28, 2015-05-21

Vissa ändringar i utgiftsområden (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till en ändring i riksdagsordningen, med ett par egna ändringar. Ändringen innebär att statsbudgetens utgiftsområde Integration och jämställdhet byter namn till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Ändringen i lagen ska börja gälla den 1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om statens budget för 2016.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förlag om att Statens va-nämnd:s uppgifter samt upphandlingsstödet flyttas till andra utgiftsområden.

Genom ett så kallat utskottsinitiativ föreslår utskottet att riksdagen ska ge ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att låta utreda och lämna förslag på en lag om registrering av gåvor till riksdagsledamöter. I tillkännagivandet ingår även att låta utreda och lämna förslag på en ändring i lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden, som innebär att vissa skulder ska registreras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-09
Debatt i kammaren: 2015-06-10
4

Beslut

Beslut: 2015-06-10
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i riksdagsordningen med de ändringarna

 - att i tilläggsbestämmelse 9.5.3 första stycket ska ordet "Statsutgifterna" i första meningen ersättas av orden "Statens utgifter",

- att ikraftträdandebestämmelsen ska ha följande lydelse 
"1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om statens budget för 2016.".
2. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 12.1 i propositionen),
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 12.1 i propositionen). 3. Förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden som finns i bilaga 4.


4. Gåvoregister och registrering av skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anför om behovet av utredning och förslag vad gäller dels en lag om registrering av gåvor till riksdagsledamöter, dels en ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen med innebörden att även vissa skulder ska registreras.