Konstitutionsutskottets betänkande

2006/07:KU22

v. 168 TB:30

RixEdit 3.4.0.6

Indelning i utgiftsområden

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas totalt elva förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2006/07:100) om ändrade fördelningar av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Propositionen har i denna del föranlett två motioner med sammanlagt åtta yrkanden.

Utskottet tillstyrker samtliga regeringens förslag om ändringar av indelningen i utgiftsområden utom förslaget att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18. Samtliga motionsyrkanden avstyrks.

I betänkandet finns fem reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Tillsyn av offentlig upphandling

 

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 6.6.1 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 4.

2.

Bistånd till Ryssland

 

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 7 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 6.

Reservation 1 (v, mp)

3.

Investeringsstöd till äldrebostäder

 

Riksdagen avslår proposition 2006/07:100 punkt 9.

4.

Integrationsverkets verksamhet

 

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 10 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 8.

Reservation 2 (v)

5.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl.

 

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 12 och avslår motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 9 och 2006/07:Fi9 yrkandena 1–4.

Reservation 3 (v)

Reservation 4 (mp)

6.

Bostadsbidrag

 

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10 i propositionen). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 13 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 10.

Reservation 5 (s, v, mp)

7.

Övriga utgiftsområdesändringar

 

Riksdagen godkänner

– dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 6.6.2 i propositionen),

– dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.3 i propositionen),

– dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.5 i propositionen),

– dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (se avsnitt 6.6.8 i propositionen),

– dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 21 Energi respektive utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.11 i propositionen).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 5, 6, 8, 11 och 14.

Stockholm den 7 juni 2007

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Henrik von Sydow (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Mauricio Rojas (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c) och Mikael Johansson (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Ärendet består av förslagspunkterna 4–14 i regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) samt sammanlagt åtta yrkanden i motionerna Fi7 (v) och Fi9 (mp). En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1.

Utskottet har berett samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig i ärendet. Finans-, civil-, socialförsäkrings-, social-, miljö- och jordbruks-, närings- samt arbetsmarknadsutskotten har lämnat yttranden. Dessa finns intagna i bilaga 2–8. Övriga utskott har avstått från att yttra sig.

Bakgrund

I 5 kap. 12 § riksdagsordningen anges att riksdagen genom lag kan besluta att hänföra statsutgifter till olika utgiftsområden. Enligt tilläggsbestämmelse 5.12.1 ska beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen.

Vissa tidigare betänkanden om indelning i utgiftsområden har innehållit en förteckning över de olika utgiftsområdenas innehåll (bet. 2005/06:KU21). Denna förteckning ska uppdateras med jämna mellanrum.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt förslag till tilläggsbudget för 2007. I här behandlad del föreslås att riksdagen godkänner elva förändringar av anslag från ett utgiftsområde till ett annat (prop. 2006/07:100 förslagspunkter 4 t.o.m. 14).

Utskottets överväganden

Tillsyn av offentlig upphandling

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att Konkurrensverket övertar verksamheten vid Nämnden för offentlig upphandling till följd av den senares avveckling.

Propositionen (förslagspunkt 4)

I propositionen föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som finansieras från det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:7 Nämnden för offentlig upphandling flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Regeringen hänvisar till att Nämnden för offentlig upphandling (NOU) avvecklas per den 1 september 2007. För att effektivisera och vidareutveckla tillsynen av offentlig upphandling anser regeringen att nämndens verksamhet bör slås samman med Konkurrensverket.

Yttranden

Finansutskottet tillstyrker i sitt yttrande propositionen i denna del. Utskottet anser även att någon ändring av finans- och näringsutskottens beredningsområden inte är nödvändig, även om anslaget för Nämnden för offentlig upphandling flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Tvärtom anser finansutskottet att det även i fortsättningen bör ansvara för beredning av förslag som handlar om offentlig upphandling i allmänhet. Den offentliga upphandlingen spelar en stor roll för effektiviteten i statlig förvaltning och hör, enligt finansutskottet, därför ämnesmässigt samman med utskottets ansvar för beredning av ärenden om statlig förvaltning. Med tanke på den offentliga upphandlingens betydelse även för den kommunala ekonomin finns det skäl att inte separera dessa ämnesområden till olika utskotts beredningsområden. Finansutskottet anser således att det även i fortsättningen bör bereda förslag med anknytning till bl.a. lagen om offentlig upphandling.

Näringsutskottet har i sitt yttrande inget att erinra mot förslaget i propositionen att finansieringen av ändamål och verksamhet rörande offentlig upphandling ska flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv utan tillstyrker förslaget. Utskottet anför vidare med hänvisning till 4 kap. 6 § riksdagsordningen att om den s.k. fackutskottsprincipen ska upprätthållas bör inte bara beredningsansvaret för anslagsmedel utan även beredning av lagstiftningsärenden när det gäller offentlig upphandling flyttas från finansutskottet till näringsutskottet. Näringsutskottet menar att en sådan ändring följer dels som en konsekvens av att tillsynen av offentlig upphandling slås samman med Konkurrensverkets verksamhet, dels av att frågor om offentlig upphandling har en nära koppling till konkurrensrättslig lagstiftning. För den händelsen att konstitutionsutskottet inte följer riksdagsordningens bestämmelse och fördelar ansvaret för ärenden om offentlig upphandling på två olika utskott – näringsutskottet (anslag) respektive finansutskottet (lagstiftning) – är det från näringsutskottets utgångspunkt önskvärt att näringsutskottet bereds tillfälle att yttra sig när finansutskottet bereder viktigare lagstiftningsärenden rörande offentlig upphandling.

Gällande ordning

Bestämmelser om riksdagsutskotten finns i 4 kap. riksdagsordningen. I 4 och 5 §§ finns särskilda föreskrifter om konstitutionsutskottets respektive finans- och skatteutskottens uppgifter. Enligt 6 § ska riksdagen föreskriva efter vilka grunder övriga ärenden ska fördelas mellan utskotten. Därvid ska ärenden som hör till ett och samma ämnesområde hänföras till samma utskott. Tilläggsbestämmelse 4.6.2 anger att finansutskottet ska bereda ärenden om bl.a. ”statens egendom och upphandling i allmänhet” och tilläggsbestämmelse 4.6.14 anger att näringsutskottet ska bereda ärenden om bl.a. ”pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet”.

I 4 kap. 8 § finns en bestämmelse om samarbete mellan utskotten. Där sägs bl.a. att ett utskott får bereda ett annat utskott tillfälle att yttra sig i ett ärende eller en fråga som berör detta utskotts beredningsområde.

Utskottets ställningstagande

Som framhålls i propositionen kommer Nämnden för offentlig upphandling att avvecklas och verksamheten bör slås samman med Konkurrensverket. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändring i utgiftsområdesindelningen. På de skäl som finansutskottet anfört bör ansvaret för beredningen av ärenden med anknytning till lagen om offentlig upphandling fortfarande ske inom finansutskottet. Riksdagsordningen ger utrymme för att yttranden lämnas mellan utskotten, och konstitutionsutskottet utgår från att finansutskottet inhämtar yttranden från näringsutskottet när så är påkallat.

Bistånd till Ryssland

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrade utgiftsområden för anslag avseende visst bistånd till Ryssland. Därmed avstyrks motion Fi7 (v) yrkande 6.

Jämför reservation 1 (v, mp).

Propositionen (förslagspunkt 7)

I propositionen anförs bl.a. att regeringen i budgetpropositionen för 2007 informerade om att det svenska utvecklingssamarbetet med Ryssland skulle minska för 2007 och en gradvis övergång ske till ett grannlandssamarbete. Regeringens bedömning är att det, mot bakgrund av Rysslands starka ekonomiska tillväxt och minskade fattigdom, är naturligt att utfasningen av biståndet till Ryssland fortsätter. För 2008 beräknar regeringen att den del av biståndsanslaget som inte klassificeras som utvecklingsbistånd enligt OECD/DAC:s riktlinjer minskas med 145 miljoner kronor. För 2009 och 2010 beräknas anslaget minska med 150 miljoner kronor. Samtidigt anser regeringen att det finns ett svenskt intresse av fortsatt samarbete med Ryssland inom miljö- och kärnsäkerhetsområdet, nukleär icke-spridning samt inom området mänskliga rättigheter. Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter avseende bistånd till Ryssland som finansieras från det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 8:1 Biståndsverksamhet flyttas till utgiftsområde 5 Internationell samverkan respektive utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Regeringen anser att Rysslands starka ekonomiska tillväxt gör att den tidigare indelningen av anslaget till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd inte är längre ändamålsenlig.

Motion

I motion 2006/07:Fi7 yrkande 6 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkas avslag på den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 7 Internationellt bistånd, 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö och naturvård.

I motionen framhålls att regeringens proposition inte anger hur stora medel som man vill anslå till ett framtida samarbete med Ryssland. Vidare argumenterar motionen för att utfasningen av biståndet till Ryssland bör kompenseras med motsvarande ökning av anslaget Internationellt utvecklingssamarbete.

Yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande de i propositionen framlagda förslagen om ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Därmed avstyrks motion Fi7 yrkande 6 delvis. I yttrandet anförs en avvikande mening (v).

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som delar regeringens bedömning att anslaget inte längre är ändamålsenligt, tillstyrker propositionen i denna del och avstyrker motion 2006/07:Fi7 (v) yrkande 6.

Investeringsstöd till äldrebostäder

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag att flytta anslaget till investeringsstödet till äldrebostäder.

Propositionen (förslagspunkt 9)

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Regeringen anser att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också ska tillhöra ett och samma utgiftsområde, vilket berättigar denna ändring.

Yttranden

Civilutskottet förordar i sitt yttrande att beredningen av frågor om det aktuella anslaget även fortsättningsvis sker inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Civilutskottet motiverar sitt ställningstagande i det att det statsbidrag som berörs avser särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Bidragsformen har därmed en stark anknytning till samhällets övriga insatser inom det äldrepolitiska området.

Socialutskottet anför i sitt yttrande att konstitutionsutskottet bör avstyrka regeringens förslag i denna del. Utskottet framhåller att boendet är en viktig del av äldrepolitiken och anser att investeringsstöd till äldrebostäder även fortsättningsvis bör finansieras från anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar civil- och socialutskottens bedömningar och avstyrker regeringens förslag i denna del.

Integrationsverkets verksamhet

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar av indelningen i utgiftsområden föranledd av Integrationsverkets nedläggning. Därmed avstyrks motion Fi7 (v) yrkande 8.

Jämför reservation 2 (v).

Propositionen (förslagspunkt 10)

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som finansieras från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:1 Integrationsverket flyttas till utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Som skäl till förslaget har regeringen hänvisat till att Integrationsverket avvecklas fr.o.m. den 1 juli 2007 vilket innebär att vissa myndighetsuppgifter måste föras över till andra myndigheter, enligt följande. Migrationsverket (utgiftsområde 8) bör få ansvaret för myndighetsuppgifter som avser vissa nyanlända invandrare m.fl. Migrationsverkets uppgift bör vara att övergripande arbeta för att se till att det finns en beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd, samt, vid behov, medverka vid deras bosättning och besluta om att betala ut ersättningar. Länsstyrelserna (utgiftsområde 1) bör få i uppgift att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i länet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Vidare bör länsstyrelserna överlägga med kommunerna om flyktingmottagandet i länet och inge beslutsunderlag om detta till Migrationsverket. De bör även ha ett uppföljnings- och samordningsansvar i arbetet med regionala överenskommelser mellan myndigheter, kommuner och län. Ungdomsstyrelsen (utgiftsområde 17) bör få i uppdrag att fördela bidrag till organisationer som främjar integration. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (utgiftsområde 13) bör få i uppdrag att vara nationell ansvarig myndighet för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare. Statistiska centralbyrån (utgiftsområde 2) bör överta ansvaret för databasen STATIV som innehåller samlad integrationsstatistik.

Motion

I motion 2006/07:Fi7 yrkande 8 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkas avslag på regeringens förslag i denna del. Bakgrunden till yrkandet är att motionärerna är starkt kritiska till regeringens beslut att lägga ned Integrationsverket utan att ha löst viktiga frågor om vem som ska ta över de arbetsuppgifter verket ansvarade för.

Yttranden

Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motion Fi7 yrkande 8 med motiveringen att riksdagen redan beslutat om en nedläggning av Integrationsverket.

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i sitt yttrande regeringens förslag att vissa myndighetsuppgifter ska föras över till Migrationsverket i samband med att Integrationsverket avvecklas. Utskottet avstyrker motion Fi7 yrkande 8. I yttrandet finns en avvikande mening (v).

Arbetsmarknadsutskottet erinrar om att det biträtt regeringens förslag i budgetpropositionen att avveckla Integrationsverket och anser att regeringen funnit tillfredsställande lösningar i fråga om ansvaret för de olika uppgifterna. Utskottet tillstyrker i sitt yttrande propositionens förslagspunkt 10 och avstyrker motion Fi7 yrkande 8. I yttrandet lämnas även en avvikande mening (v) samt ett särskilt yttrande (s).

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har i sin behandling av regeringens budgetproposition (prop. 2006/07:1) godkänt att Integrationsverket avvecklas. Utskottet tillstyrker därför propositionen i denna del samt avstyrker motion 2006/07:Fi7 (v) yrkande 8.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl.

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de ändringar av indelningen i utgiftsområden som regeringen föreslagit i syfte att framgent samordna diskrimineringslagstiftningen. Därmed avstyrks motion Fi7 (v) yrkande 9 och motion FiU9 (mp) yrkandena 1–4.

Jämför reservationerna 3 (v) och 4 (mp).

Propositionen (förslagspunkt 12)

Regeringen föreslår att de ändamål och de verksamheter som finansieras från de under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:10 Handikappombudsmannen flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Regeringen föreslår även att det statliga stödet till ideella organisationer för homo-, bi- och transpersoner som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

I propositionen hänvisar regeringen till att den parlamentariska Diskrimineringskommittén (SOU 2006:22) har lämnat förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet och att förslaget har remissbehandlats. Regeringen motiverar sina ändringsförslag av utgiftsområden med att den avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning.

Motioner

I motion 2006/07:Fi7 yrkande 9 av Lars Ohly m.fl. (v) begär motionärerna att riksdagen ska avslå regeringens förslag i denna del.

I motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkas också avslag i denna del (yrkande 1). Motionärerna anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet är ett bra förslag. Dock delar inte motionärerna regeringens uppfattning om att man bör föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Att ombudsmännen bara hanterar frågor som ligger inom arbetsmarknaden anser motionärerna vara missvisande.

I motionen föreslås i stället dels att riksdagen beslutar att införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter (yrkande 2), dels att riksdagen beslutar att inom utgiftsområdet för Lika rättigheter anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) ska placeras (yrkande 3) samt dels att riksdagen beslutar att det statliga stödet till ideella organisationer för homo-, bi och transpersoner (HBT) som finansieras från anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska placeras inom utgiftsområdet Lika rättigheter (yrkande 4).

Yttranden

Socialutskottet anser i sitt yttrande att riksdagen bör godkänna regeringens förslagspunkt 12 i sin helhet och att motionerna Fi7 (v) yrkande 9 (delvis) och Fi9 (mp) yrkandena 1–4 (delvis) avstyrks. I yttrandet lämnas dels två avvikande meningar (v) respektive (mp), dels ett särskilt yttrande (s).

Arbetsmarknadsutskottet understryker i sitt yttrande att regeringen vid flera olika tillfällen, bl.a. i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2007, har deklarerat sin avsikt att införa en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet. Enligt underhandsinformation från Regeringskansliet bereds frågorna med siktet inställt på att en särproposition ska kunna lämnas under hösten 2007. Den föreslagna ändringen av ändamål och verksamhet bör enligt utskottet ses som en teknisk förberedelse för kommande förslag om förändringar. Förvaltningsanslagen är alltjämt särhållna. Vidare vill arbetsmarknadsutskottet, med anledning av de väckta motionerna på området, betona vikten av att inte föregripa beredningen av Diskrimineringskommitténs betänkande. Arbetsmarknadsutskottet anser således att motionerna Fi7 yrkande 9 och Fi9 yrkandena 1–4 bör avstyrkas och propositionens förslagspunkt 12 tillstyrkas. I yttrandet lämnas en avvikande mening (mp).

Utskottets ställningstagande

Utskottet bedömer att regeringens avsikt att samordna diskrimineringslagstiftning och skapa en gemensam ombudsmannamyndighet fordrar de utgiftsområdesändringar som regeringen föreslår i denna del. Utskottet tillstyrker regeringens förslag samt avstyrker motionerna 2006/07:Fi7 (v) yrkande 9 och 2006/07:FiU9 (mp) yrkandena 1–4.

Bostadsbidrag

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att ändamål och verksamheter som finansieras med anslaget Bostadsbidrag förs över till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Därmed avstyrks motion Fi7 yrkande 10.

Jämför reservation 5 (s, v, mp).

Propositionen (förslagspunkt 13)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att de ändamål och verksamheter som finansieras med det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik uppförda anslaget 21:1 Bostadsbidrag flyttas till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Regeringen motiverar förslaget med att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också ska tillhöra ett och samma utgiftsområde.

Motion

I motion 2006/07:Fi7 yrkande 10 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkas avslag på regeringens förslag i denna del. I motionen omnämns att bostadsbidraget innehar både en familjepolitisk och en bostadspolitisk målsättning och att detta mål bör förtydligas så att bidragen endast förhåller sig till de bostadspolitiska målen. För att klargöra bidragens roll som bostadspolitiskt instrument anser motionärerna att anslaget 21:1 Bostadsbidrag ska kvarstå under utgiftsområde 18.

Yttranden

Civilutskottet konstaterar att förändrade bidragsvillkor och den ekonomiska utvecklingen under den senaste tioårsperioden medfört att tyngdpunkten i bidragsgivningen successivt kommit att förskjutas till att fylla ett mer familjepolitiskt syfte. Vidare erinrar utskottet om att det vid beredningen av olika riksdagsärenden vid ett flertal tillfällen påtalats att uppföljning och resultatbedömning försvåras av att utgiftsområdena inte till alla delar sammanfaller med den politikområdesindelning som regeringen tillämpar. Den föreslagna överföringen av anslaget för bostadsbidrag skulle medföra att hela politikområdet Ekonomisk familjepolitik finns inom utgiftsområde 12. Båda dessa förhållanden kan således anses tala för den av regeringen föreslagna ordningen som innebär att frågor om bostadsbidrag inom riksdagen i fortsättningen kommer att beredas av socialförsäkringsutskottet.

Civilutskottet tillstyrker i sitt yttrande regeringens förslag om en överföring av anslaget för bostadsbidrag från utgiftsområde 18 till utgiftsområde 12, under förutsättning att även socialförsäkringsutskottet tillstyrker förslaget. Utskottet anser att en naturlig följd av ett godkännande av den föreslagna överföringen är att även övriga frågor som gäller lagen (1993:737) om bostadsbidrag framgent bör beredas av socialförsäkringsutskottet. Civilutskottet anför även att motion Fi7 yrkande 10 bör avstyrkas. I yttrandet finns en avvikande mening (s, v).

Socialförsäkringsutskottet har inget att erinra mot att, om anslaget 21:1 Bostadsbidrag inte ska vara upptaget under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, det förs över till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Socialförsäkringsutskottet avstyrker därmed motion 2006/07:Fi7 yrkande 10. Samtliga oppositionspartiers ledamöter i socialförsäkringsutskottet anför avvikande mening om anslaget 21:1 Bostadsbidrag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också ska tillhöra ett och samma utgiftsområde och tillstyrker regeringens förslag i denna del och avstyrker motion 2006/07:Fi7 (v) yrkande 10.

Övriga utgiftsområdesändringar

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de ändringar i utgiftsområdesindelningen som regeringen föreslår och som inte behandlats i föregående avsnitt.

Propositionen (förslagspunkter 5, 6, 8, 11 och 14)

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser inskrivningsverksamheten och som finansieras från det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:5 Sveriges domstolar den 1 juni 2008 flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (förslagspunkt 5). Som skäl för förslaget hänvisar regeringen till propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5) där regeringen redovisar bedömningen att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamhet borde överföras från Domstolsverket till Lantmäteriverket. Överföringen stöddes med en bred enighet vid riksdagsbehandlingen (bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51).

Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner att delar av de ändamål och verksamheter avseende Försvarshögskolan som finansieras från det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 6:5 Försvarshögskolan samt 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkt 6). Regeringens ändringsförslag på detta område görs mot bakgrund av propositionen Högskoleutbildning av officerare m.m. (prop. 2006/07:64). Regeringen avser, efter kompletterande uppgifter från berörda myndigheter, att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2008 med förslag till förändringar av utgiftsområdesramar och anslag.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:6 Institutet för psykosocial medicin (IPM) flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkt 8). Regeringen motiverar sitt ändringsförslag med att IPM, enligt förslag på tilläggbudgeten, avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007 och att huvuddelen av IPM:s verksamhet, som utgörs av forskning, kommer att bedrivas vid Stockholms universitet.

Regeringen föreslår även att riksdagen godkänner att de ändamål och de verksamheter avseende hedersrelaterat våld som finansieras från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:2 Integrationsåtgärder flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsliv (förslagspunkt 11). Regeringen anser att kraven på samordning kring arbetet mot hedersrelaterat våld aktualiserar en överföring av det i övrigt oförändrade anslaget till ett nytt utgiftsområde. I övrigt noteras att regeringen för närvarande bereder en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor där också insatser mot hedersrelaterat våld kommer att ingå.

Slutligen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att de ändamål och verksamheter som finansieras från det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser flyttas till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (förslagspunkt 14). Regeringen anser i sin motivering att indelningen av det aktuella anslaget under utgiftsområde 21 inte längre är ändamålsenlig. Ändringen görs i syfte att tydliggöra kopplingen av verksamheten kring gemensamt genomförande och projekt rörande mekanismer för ren utveckling till miljöpolitiken.

Riksdagsbeslut om högskoleutbildning av officerare m.m.

Riksdagen biföll den 1 juni 2007 regeringens förslag i proposition 2006/07:64 (rskr. 2006/07:193).

Yttranden

Civilutskottet tillstyrker i sitt yttrande förslaget om en överföring av de ändamål och verksamheter som avser inskrivningsverksamheten (förslagspunkt 5).

Socialutskottet har i sitt yttrande inget att erinra mot förslaget att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från det under utgiftsområde 9 uppförda anslaget 14:6 Institutet för psykosocial medicin (IPM) flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkt 8).

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i sitt yttrande de i propositionen framlagda förslagen om ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (förslagspunkt 14).

Arbetsmarknadsutskottet, som i sitt yttrande noterar att den föreslagna förändringen av anslag 10:2 Integrationsåtgärder endast innebär en förflyttning mellan utgiftsområdena inom utskottets beredningsområde och att inga motioner har väckts med anledning av förslagspunkten, anser att propositionens förslagspunkt kring hedersrelaterat våld bör tillstyrkas (förslagspunkt 11).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömningar av behovet av ovanstående utgiftsområdesändringar och tillstyrker propositionens förslagspunkter 5, 6, 8, 11 och 14.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer:

1.

Bistånd till Ryssland, punkt 2 (v, mp)

 

av Marianne Berg (v) och Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om biståndet till Ryssland. Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:Fi7 yrkande 6 och avslår proposition 2006/07:100 punkt 7.

Ställningstagande

I anslaget till Internationellt utvecklingssamarbete ingår i dag bistånd till Ryssland. Delar av detta utvecklingssamarbete kan enligt OECD/DAC:s definition inte räknas som bistånd och det är därför logiskt att dessa områden inte belastar biståndsramen. Men regeringen föreslår att samtidigt som Rysslandsbiståndet fasas ut ska anslaget Internationellt utvecklingssamarbete minska i motsvarande grad och därmed tas utfasningen av Rysslandsbiståndet som en förevändning för att sänka det reella svenska biståndet. Vi är motståndare till en sådan sänkning.

Vi anser att när Rysslandsbiståndet fasas ut bör det ersättas med motsvarande ökning av Internationellt utvecklingssamarbete. I regeringens ekonomiska vårproposition anges varken inom utgiftsområdena 5 eller 20 hur stora medel regeringen vill anslå till ett framtida samarbete med Ryssland eller hur dessa medel ska användas.

2.

Integrationsverkets verksamhet, punkt 4 (v)

 

av Marianne Berg (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om Integrationsverkets verksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:Fi7 yrkande 8 och avslår proposition 2006/07:100 punkt 10.

Ställningstagande

Vänsterpartiet är kritiskt till att Integrationsverket ska läggas ned utan att regeringen har löst viktiga frågor om vem som ska ta över de ansvarsområden som i dag ligger på Integrationsverket. Detta borde ha lösts innan man föreslår följdändringarna på anslag och utgiftsområden. Så länge inte regeringen har presenterat sitt förslag till hur diskrimineringslagstiftningen ska utformas och hur myndigheterna på området bör organiseras vill Vänsterpartiet inte bifalla eventuella framtida följdändringar på utgiftsområdena.

3.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl., punkt 5 (v)

 

av Marianne Berg (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om Jämställdhetsombudsmannen m.fl. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 9 och 2006/07:Fi9 yrkande 1 och avslår proposition 2006/07:100 punkt 12 och motion 2006/07:Fi9 yrkandena 2–4.

Ställningstagande

Vänsterpartiet avser att återkomma med förslag på lagstiftning och organisation på diskrimineringsområdet med anledning av Diskrimineringskommitténs förslag. Oavsett framtida organisering av den verksamhet som JämO bedriver anser vi att insatserna mot könsdiskriminering i arbetslivet är en högt prioriterad fråga och att mer resurser bör avsättas för det arbetet.

4.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl., punkt 5 (mp)

 

av Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om Jämställdhetsombudsmannen m.fl. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 9 och 2006/07:Fi9 yrkandena 1–4 och avslår proposition 2006/07:100 punkt 12.

Ställningstagande

Miljöpartiet anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är ett bra förslag. Däremot delar miljöpartiet inte regeringens uppfattning om att man bör föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. I stället bör riksdagen lägga denna nya ombudsman, Ombudsman för lika rättigheter, i ett separat utgiftsområde kallat Lika rättigheter, och anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) bör placeras där.

Det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör lyftas in i det nya utgiftsområdet Lika rättigheter.

5.

Bostadsbidrag, punkt 6 (s, v, mp)

 

av Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Yilmaz Kerimo (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Billy Gustafsson (s), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s) och Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om Bostadsbidrag. Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:Fi7 yrkande 10 och avslår proposition 2006/07:100 punkt 13.

Ställningstagande

Bostadsbidragen har sedan lång tid ansetts ha både ett bostadspolitiskt och ett familjepolitiskt syfte. Det är också bakgrunden till den nuvarande ordningen, som innebär att riksdagen bereder frågor om bidragen i ett bostadspolitiskt sammanhang men samtidigt av regeringen får en resultatredovisning som även förhåller sig till målet för den ekonomiska familjepolitiken, dvs. att skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn ska minska. Riksdagen har emellertid vid flera tillfällen, i bred enighet, framhållit värdet av att redovisningen av bidragsverksamheten även knyts närmare till en bedömning gentemot det bostadspolitiska målet, vilket bl.a. innebär att alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Bostadsutskottet anförde hösten 2004 att en lämplig ordning kan vara att bostadsbidragens resultat och måluppfyllelse i förhållande till det bostadspolitiska målet redovisas i den del av budgetpropositionen som gäller utgiftsområde 18 samt politikområdet Bostadspolitik (bet. 2004/05:BoU1). Riksdagen godkände vad utskottet anförde i denna fråga (rskr. 104).

Mot den redovisade bakgrunden torde det aktuella förslaget om bostadsbidragen förstås så att regeringen, i strid med riksdagens tidigare uttalanden, anser att bidragen i fortsättningen bör ses främst, eller eventuellt enbart, som ett familjepolitiskt medel.

Vi motsätter oss helt såväl det aktuella förslaget om en överföring av beredningsansvaret för bostadsbidragen till socialförsäkringsutskottet som planerna på att avveckla bidragsgivningen. Det råder ingen tvekan om att bostadsbidragen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Sedan lång tid har staten haft två typer av ekonomiska medel som stöd för bostadspolitiken. Det gäller produktionsstödet – i form av räntebidrag och investeringsbidrag – samt konsumtionsstödet – i form av bostadsbidrag. Sedan riksdagsmajoriteten hösten 2006 fattade beslut om att helt avveckla produktionsstödet har givetvis bostadsbidragens betydelse som ett bostadspolitiskt medel ökat avsevärt. Sett i detta perspektiv är regeringens förslag än mer anmärkningsvärt. Förslaget kan inte ses på annat sätt än att regeringen nu fullföljer sin ambition att starkt begränsa statens ansvarstagande för bostadspolitiken.

Vi anser att bostadsbidragen inte ska avvecklas utan utvecklas som ett bostadspolitiskt instrument med syfte att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. En sådan ambition låter sig inte förenas med regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition:

4.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 6.6.1),

5.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 6.6.2),

6.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.3),

7.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4),

8.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.5),

9.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 6.6.6),

10.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7),

11.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (se avsnitt 6.6.8),

12.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9),

13.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10),

14.

Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 21 Energi respektive utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.11),

Följdmotioner

2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v):

6.

Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 7 Internationellt bistånd, 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4 i propositionen).

8.

Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad, 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7 i propositionen).

9.

Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9 i propositionen).

10.

Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10 i propositionen).

2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp):

1.

Riksdagen avslår regeringens yrkande 12 (gällande avsnitt 6.6.9 i vårpropositionen).

2.

Riksdagen beslutar införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter.

3.

Riksdagen beslutar att inom utgiftsområdet Lika rättigheter ska anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) placeras.

4.

Riksdagen beslutar att det statliga stödet till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT) som finansieras från anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska placeras inom utgiftsområdet Lika rättigheter.

Bilaga 2

Finansutskottets betänkande

2006/07:FiU4

v. 37

RixEdit 3.3.0.2

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 24 april att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Finansutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 4 och 10 i propositionen samt motion Fi7.

Finansutskottet tillstyrker propositionens förslag och avstyrker motionen.

Utskottets överväganden

Propositionen och motionen

I proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen i punkterna 4–14 vissa ändringar i utgiftsområdesindelningen. Finansutskottet begränsar yttrandet till att gälla följande två förslag:

·.    Utgifterna för tillsyn och regelutveckling inom offentlig upphandling flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (FiU) till 24 Näringsliv (NU) (punkt 4).

·.    Ansvaret för databasen STATIV, som innehåller en samlad integrationsstatistik, förs över från Integrationsverket till SCB, vilket föranleder ett förslag om att flytta medlen för ändamålet från utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (AU) till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (FiU) (punkt 10).

Ett motionsyrkande har väckts i dessa frågor. Vänsterpartiet föreslår i motion Fi7 avslag på punkt 10 i propositionen med motiveringen att partiet motsätter sig den snabba nedläggningen av Integrationsverket.

Utskottens beredningsområden

Utskottens beredningsområden är definierade enligt den s.k. fackutskottsprincipen. Den infördes med enkammarriksdagen 1971. I riksdagsordningen infördes en bestämmelse om ärendefördelningen att ”Anslagsfrågor och frågor om lag eller författning, vilka höra till samma ämnesområde, hänföras till samma utskott” (riksdagsordningen 40 § första stycket., se vidare SOU 1969:62, s. 70 f.). I nu gällande riksdagsordning återfinns bestämmelsen, i något annan ordalydelse men med samma innebörd, i 4 kap. 6 §: ”…ärenden som hör till ett och samma ämnesområde hänföras till samma utskott”.

Till finansutskottets beredningsområde hör bl.a. ”statlig statistik” och ”upphandling i allmänhet”. Dit hör också utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (RO 4.6.2).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker propositionens förslag (punkterna 4 och 10). Ändringarna i utgiftsområdesindelningen är en konsekvens av de förändringar som gjorts eller kommer att göras när det gäller att föra samman Nämnden för offentlig upphandling med Konkurrensverket och att föra över ansvaret för statistikdatabasen STATIV till Statistiska centralbyrån när Integrationsverket läggs ned.

När det gäller motionsyrkandet vill utskottet peka på att riksdagen redan beslutat om en nedläggning av Integrationsverket och att saken denna gång gäller hur utgiftsområdena ska indelas, givet detta tidigare riksdagsbeslut.

Utskottet anser vidare att någon ändring av finans- och näringsutskottens beredningsområden inte är nödvändig, även om anslagen för Nämnden för offentlig upphandling flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Tvärtom anser utskottet att finansutskottet även i fortsättningen bör ansvara för beredning av förslag som handlar om ”offentlig upphandling i allmänhet”. Den offentliga upphandlingen spelar en stor roll för effektiviteten i statlig förvaltning och hör därför ämnesmässigt samman med utskottets ansvar för beredning av ärenden om statlig förvaltning. Med tanke på den offentliga upphandlingens betydelse även för den kommunala ekonomin finns det skäl att inte separera dessa ämnesområden till olika utskotts beredningsområden. Utskottet anser således att finansutskottet även i fortsättningen bör bereda förslag med anknytning till bl.a. lagen om offentlig upphandling.

Stockholm den 16 maj 2007

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Pär Nuder (s), Ulf Sjösten (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Monica Green (s), Christer Nylander (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), Jörgen Hellman (s) och Per Åsling (c).

Bilaga 3

Civilutskottets betänkande

2006/07:CU1

v. 29

RixEdit 3.3.0.2

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 2006/07:100, 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Civilutskottet behandlar i detta yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, dvs. punkterna 5, 9 och 13, samt motion 2006/07:Fi7 (v) yrkande 10.

Sammanfattning

Propositionen innehåller tre förslag som avser omfattningen av utgiftsområde 18 fr.o.m. budgetåret 2008. Det gäller inskrivningsverksamheten, investeringsstödet till äldrebostäder samt bostadsbidragen.

Utskottet tillstyrker förslaget om en överföring av de ändamål och verksamheter som avser inskrivningsverksamheten från utgiftsområde 4 Rättsväsendet till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Vad gäller regeringens förslag om att frågor om anslaget för investeringsstödet till äldrebostäder skall beredas inom utgiftsområde 18 erinrar utskottet om att bidragsformen har en stark anknytning till samhällets övriga insatser inom det äldrepolitiska området. Sett mot denna bakgrund förordar utskottet att beredningen av frågor om det aktuella anslaget även fortsättningsvis sker inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en överföring av anslaget för bostadsbidrag från utgiftsområde 18 till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn samt avstyrker ett motstående motionsförslag.

I en avvikande mening (s, v) avstyrks regeringens förslag om bostadsbidragen.

Utskottets överväganden

Propositionen och bakgrund

Propositionen innehåller tre förslag som avser omfattningen av utgiftsområde 18 fr.o.m. budgetåret 2008. Det gäller inskrivningsverksamheten, investeringsstödet till äldrebostäder samt bostadsbidragen.

Regeringen redovisade hösten 2005 i proposition 2005/06:5 som sin bedömning att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten bör föras över till Lantmäteriverksamheten. I samband med riksdagsbehandlingen av ärendet konstaterade dåvarande bostadsutskottet att en bred enighet syntes föreligga om att en överföring bör ske (bet. 2005/06:BoU4). Ett föreberedelsearbete har därefter bedrivits med inriktningen att en överföring skall genomföras. Regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen innebär att de ändamål och verksamheter som avser inskrivningsverksamheten och som finansieras från det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:5 Sveriges Domstolar den 1 juni 2008 flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) aviserade regeringen sin avsikt att införa ett investeringsstöd för bostäder för äldre finansierat inom utgiftsområde 9. Förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. träder i kraft den 1 juni 2007. Enligt denna förordning får statsbidrag lämnas för att stimulera anordnande av bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) genom ny- eller ombyggnad. Regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen innebär att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder m.m. och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, flyttas till utgiftsområde 18. Som skäl för förslaget anförs att regeringen strävar efter att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också skall tillhöra ett och samma utgiftsområde.

Regeringen föreslår vidare att de ändamål och verksamheter som finansieras med det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 21:1 Bostadsbidrag flyttas till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Enligt regeringen skall denna åtgärd ses som ett steg i arbetet med att ytterligare anpassa indelningen i politikområden till riksdagens arbetsformer.

Motionen

De av regeringen föreslagna förändringarna avseende omfattningen av utgiftsområde 18 har föranlett invändningar i en motion. Lars Ohly m.fl. (v) föreslår i motion 2006/07:Fi7 yrkande 10 att riksdagen skall avslå den förordade förändringen avseende bostadsbidrag. Motionärerna framhåller att bostadsbidragen även fortsättningsvis bör vara ett bostadspolitiskt instrument. Ekonomiskt svaga hushåll skall ha möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. Enligt motionärernas mening fyller bidragen nu en viktigare funktion än någonsin eftersom produktionsstödet på bostadsområdet har avvecklats. Motionärerna framhåller vidare att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också skall tillhöra ett och samma utgiftsområde. I dag har bostadsbidraget både en familjepolitisk och en bostadspolitisk målsättning. Målet bör enligt motionen förtydligas så att bidragen endast förhåller sig till de bostadspolitiska målen.

Utskottets ställningstagande

Civilutskottet konstaterar att varken regeringens förslag om inskrivningsverksamheten eller om investeringsstöd till äldrebostäder väckt några invändningar i motioner.

Utskottet tillstyrker förslaget om en överföring av de ändamål och verksamheter som avser inskrivningsverksamheten från utgiftsområde 4 Rättsväsendet till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Denna överföring ligger i linje med den bedömning som regeringen tidigare redovisat för riksdagen och det arbete som bedrivits för att förbereda överföringen av huvudmannaskapet för verksamheten från Domstolsverket till Lantmäteriverket.

I fråga regeringens förslag om investeringsstödet till äldrebostäder vill utskottet erinra om att det statsbidrag som kan utgå enligt den aktuella förordningen endast är avsett för sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. Det är således fråga om särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Bidragsformen har därmed en stark anknytning till samhällets övriga insatser inom det äldrepolitiska området. Sett mot denna bakgrund förordar utskottet att beredningen av frågor om det aktuella anslaget även fortsättningsvis sker inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Regeringens förslag avseende bostadsbidrag har mött invändningar i en motion. Enligt partimotionen Fi7 (v) bör bostadsbidragen främst ses som ett bostadspolitiskt medel och därför även i fortsättningen hanteras inom utgiftsområde 18.

Inom riksdagen har frågor om bostadsbidrag under innevarande riksmöte beretts av civilutskottet och dessförinnan av dåvarande bostadsutskottet, som tidigare beredde frågor inom utgiftsområde 18. Samtidigt tillhör bostadsbidragen politikområdet Ekonomisk familjepolitik som i övrigt helt faller inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och socialförsäkringsutskottets beredningsområde. Bakgrunden till denna ordning är att bostadsbidragen ansetts fylla både ett familjepolitiskt och ett bostadspolitiskt syfte.

Civilutskottet kan konstatera att förändrade bidragsvillkor och den ekonomiska utvecklingen under den senaste tioårsperioden medfört att tyngdpunkten i bidragsgivningen successivt kommit att förskjutas till att fylla ett mer familjepolitiskt syfte. Vidare kan utskottet erinra om att det vid beredningen av olika riksdagsärenden vid ett flertal tillfällen påtalats att uppföljning och resultatbedömning försvåras av att utgiftsområdena inte till alla delar sammanfaller med den politikområdesindelning som regeringen tillämpar. Den föreslagna överföringen av anslaget för bostadsbidrag från utgiftsområde 18 skulle medföra att hela politikområdet Ekonomisk familjepolitik finns inom utgiftsområde 12. Båda dessa förhållanden kan således anses tala för den av regeringen föreslagna ordningen som innebär att frågor om bostadsbidrag inom riksdagen i fortsättningen kommer att beredas av socialförsäkringsutskottet.

Mot denna bakgrund, och under förutsättning av socialförsäkringsutskottets tillstyrkan, anser civilutskottet att regeringens förslag om en överföring av anslaget för bostadsbidrag från utgiftsområde 18 till utgiftsområde 12 bör vinna riksdagens bifall. En naturlig följd av en sådan överföring är enligt utskottet att även övriga frågor som gäller lagen (1993:737) om bostadsbidrag framgent bör beredas av socialförsäkringsutskottet.

Det anförda innebär att motion Fi7 yrkande 10 bör avstyrkas.

Stockholm den 22 maj 2007

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp) och Eva Sonidsson (s).

Avvikande mening

Bostadsbidragen (s, v)

Carina Moberg (s), Johan Löfstrand (s), Christina Oskarsson (s), Hillevi Larsson (s), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s) och Eva Sonidsson (s) anför:

Regeringen anför att syftet med förslaget om att överföra bostadsbidragen från utgiftsområde 18 till utgiftsområde 12 är att anpassa indelningen i politikområden till riksdagens arbetsformer. I själva verket innebär förslaget det motsatta, dvs. en anpassning av riksdagens arbetsformer till den politikområdesindelning som regeringen arbetar efter. Förslaget innebär att frågor om bostadsbidragen inom riksdagen flyttas från civilutskottet, som bereder bostadspolitiska frågor, till socialförsäkringsutskottet, som bereder frågor om den ekonomiska familjepolitiken.

Bostadsbidragen har sedan lång tid ansetts ha både ett bostadspolitiskt och ett familjepolitiskt syfte. Det är också bakgrunden till den nuvarande ordningen, som innebär att riksdagen bereder frågor om bidragen i ett bostadspolitiskt sammanhang men samtidigt av regeringen får en resultatredovisning som även förhåller sig till målet för den ekonomiska familjepolitiken, dvs. att skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska. Riksdagen har emellertid vid flera tillfällen, i bred enighet, framhållit värdet av att redovisningen av bidragsverksamheten även knyts närmare till en bedömning gentemot det bostadspolitiska målet, vilket bl.a. innebär att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Bostadsutskottet anförde hösten 2004 att en lämplig ordning kan vara att bostadsbidragens resultat och måluppfyllelse i förhållande till det bostadspolitiska målet redovisas i den del av budgetpropositionen som gäller utgiftsområde 18 samt politikområdet Bostadspolitik (bet. 2004/05:BoU1). Riksdagen godkände vad utskottet anförde i denna fråga (rskr. 104).

Mot den redovisade bakgrunden torde det aktuella förslaget om bostadsbidragen förstås så att regeringen, i strid med riksdagens tidigare uttalanden, anser att bidragen i fortsättningen bör ses främst, eller eventuellt enbart, som ett familjepolitiskt medel. Detta ligger också i linje med de uttalanden som en regeringsföreträdare nyligen gjort om bostadsbidragens framtid innebärande att bidragen bör avvecklas och ersättas med ett utökat barnbidrag.

Vi motsätter oss helt såväl det aktuella förslaget om en överföring av beredningsansvaret för bostadsbidragen till socialförsäkringsutskottet som planerna på att avveckla bidragsgivningen. Det råder ingen tvekan om att bostadsbidragen är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Sedan lång tid har staten haft två typer av ekonomiska medel som stöd för bostadspolitiken. Det gäller produktionsstödet – i form av räntebidrag och investeringsbidrag – samt konsumtionsstödet – i form av bostadsbidrag. Sedan riksdagsmajoriteten hösten 2006 fattade beslut om att helt avveckla produktionsstödet har givetvis bostadsbidragens betydelse som ett bostadspolitiskt medel ökat avsevärt. Sett i detta perspektiv är regeringens förslag än mer anmärkningsvärt. Förslaget kan inte ses på annat sätt än att regeringen nu fullföljer sin ambition att starkt begränsa statens ansvarstagande för bostadspolitiken.

Vi anser att bostadsbidragen inte skall avvecklas utan utvecklas som ett bostadspolitiskt instrument med syfte att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. En sådan ambition låter sig inte förenas med regeringens förslag. Vi anser således att riksdagen skall avslå förslaget om att överföra bostadsbidragen från utgiftsområde 18 till utgiftsområde 12. Det innebär ett bifall till motion Fi7 yrkande 10.

Bilaga 4

Socialförsäkringsutskottets protokollsutdrag 2006/07:26

Bilaga 5

Socialutskottets betänkande

2006/07:SoU4

v. 41

RixEdit 3.3.0.2

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag som rör utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg punkterna 8, 9 och 12 (delvis), jämte motionerna 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 (delvis) samt 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 1–4 (delvis).

Utskottets överväganden

Propositionen

Enligt tilläggsbestämmelsen 5.12.1 i riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Inför 2008 har regeringen bl.a. följande förslag till sådana ändringar.

Institutet för psykosocial medicin (avsnitt 6.6.5)

Regeringen föreslår att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:6 Institutet för psykosocial medicin flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen föreslår på tilläggsbudget i propositionen (avsnitt 7.2.8) att IPM avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007. Huvuddelen av verksamheten kommer under återstoden av 2007 att bedrivas av Stockholms universitet. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att verksamheten flyttas till högskoleväsendet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Investeringsstöd till äldrebostäder (avsnitt 6.6.6)

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Regeringen strävar efter att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också ska tillhöra ett och samma utgiftsområde. Nödvändiga förändringar genomförs stegvis. I syfte att ytterligare anpassa indelningen i politikområden till riksdagens arbetsformer anser regeringen att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken bör flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl. (avsnitt 6.6.9)

Regeringen föreslår att de ändamål och de verksamheter som finansieras från de under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:10 Handikappombudsmannen flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Vidare föreslås att det statliga stödet till ideella organisationer för homo- bi- och transpersoner som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Regeringen anför att den parlamentariska Diskrimineringskommittén (SOU 2006:22) har lämnat förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna. Förslaget har remissbehandlats. Mot denna bakgrund avser regeringen att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning.

Med anledning av de kommande förslagen anser regeringen att de ändamål och den verksamhet som finansieras med medel från anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) inom utgiftsområde 14 Arbetsliv och 16:10 Handikappombudsmannen (HO) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Vidare bör det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Motionerna

I motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 begärs att riksdagen avslår den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9. i propositionen).

Även i motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 begärs att riksdagen avslår vad som anförs i avsnitt 6.6.9 i propositionen. I yrkandena 2–3 begärs att riksdagen beslutar att införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter, vilket bl.a. ska innehålla anslagen för Handikappombudsmannen. Vidare begärs i yrkande 4 att riksdagen beslutar att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 ska placeras inom utgiftsområdet Lika rättigheter.

Socialutskottets ställningstagande

Socialutskottet har ingenting att erinra mot förslaget att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från anslag 14:6 Institutet för psykosocial medicin inom utgiftsområde 9 flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utskottet anser vidare att konstitutionsutskottet bör godkänna förslaget att de ändamål och verksamheter som finansieras med medel från anslag 16:10 Handikappombudsmannen (HO) inom utgiftsområde 9 flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Även förslaget att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad bör godkännas. Därmed bör motionerna Fi7 (v) yrkande 9 (delvis) och Fi9 (mp) yrkandena 1–4 (delvis) avstyrkas.

Boendet är en viktig del av äldrepolitiken. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Vidare ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Särskilda boendeformer för äldre är en boendeform där vård- och omsorgspersonal finns att tillgå dygnet runt. För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och beslut enligt socialtjänstlagen.

Enligt förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. kommer statsbidrag fr.o.m. den 1 juni 2007 att kunna utgå för att stimulera nybyggnad eller ombyggnad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Socialutskottet anser att investeringsstöd till äldrebostäder även fortsättningsvis bör finansieras från anslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Konstitutionsutskottet bör därmed inte godkänna förslaget att flytta de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Stockholm den 22 maj 2007

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Johan Pehrson (fp), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp) och Finn Bengtsson (m).

Avvikande meningar

1.

Indelning i utgiftsområden (v)

 

Elina Linna (v) anför:

Vänsterpartiet avser att återkomma med förslag på lagstiftning och organisation på diskrimineringsområdet med anledning av Diskrimineringskommitténs förslag. Oavsett framtida organisering av den verksamhet som JämO bedriver anser vi att insatserna mot könsdiskriminering i arbetslivet är en högt prioriterad fråga och att mer resurser bör avsättas för det arbetet.

Mot denna bakgrund anser jag att konstitutionsutskottet inte bör godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9). Motion Fi7 (v) yrkande 9 (delvis) bör tillstyrkas.

2.

Indelning i utgiftsområden (mp)

 

Thomas Nihlén (mp) anför:

Miljöpartiet anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är ett bra förslag. Däremot delar partiet inte regeringens uppfattning om att man bör föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. I stället bör riksdagen lägga denna nya ombudsman, Ombudsman för lika rättigheter, i ett separat utgiftsområde, och anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) bör placeras där.

Det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör lyftas in i det nya utgiftsområdet Ombudsman för lika rättigheter.

Mot denna bakgrund anser jag att konstitutionsutskottet inte bör godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9) samt tillstyrka motion Fi9 (mp).

Särskilda yttranden

Indelning i utgiftsområden (s)

Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s) och Catharina Bråkenhielm (s) anför:

Diskrimineringskommittén föreslog i sitt slutbetänkande förra året en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna. Regeringen avser att lägga fram ett förslag om detta och som en konsekvens av detta föreslås att anslagen för de olika ombudsmannamyndigheterna flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Samtidigt föreslås att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner flyttas från anslag 14:1 under utgiftsområde 9 till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9). Vi har inget emot dessa förändringar men vill påpeka att det är mycket viktigt att inte de föreslagna förändringarna leder till att anslaget till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner försvinner i mängden och utarmas eller minskas på sikt som en följd av omläggningen. Vi kommer att bevaka detta och förbehåller oss rätten att återkomma i frågan om det blir nödvändigt.

Bilaga 6

Miljö- och jordbruksutskottets protokollsutdrag 2006/07:32

Bilaga 7

Näringsutskottets betänkande

2006/07:NU3

v. 26

RixEdit 3.3.0.2

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2006/07:100) rörande ändrad indelning av statsbudgeten i utgiftsområden jämte eventuella motioner med anledning av dessa förslag.

Propositionen

I den ekonomiska vårpropositionen föreslås (punkterna 4–14) att vissa ändamål och verksamheter ska byta utgiftsområde. Finansutskottet, till vilket propositionen har remitterats, har senare beslutat att överlämna dessa förslag till konstitutionsutskottet, som handlägger frågor om indelning av statsbudgeten i utgiftsområden. Konstitutionsutskottet har därefter beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över de nu berörda förslagen.

Regeringens förslag gäller formellt utgiftsområdenas indelning, men har också direkt eller indirekt koppling till utskottens beredningsområden. Några förslag om att ändra riksdagsordningens bestämmelser om utskottens beredningsområden har emellertid inte väckts.

Ett av de aktuella förslagen (4) berör näringsutskottet. Enligt förslaget ska de ändamål och verksamheter som finansieras under anslaget (1:7) till Nämnden för offentlig upphandling tillhörande utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, som bereds av finansutskottet, flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv, som bereds av näringsutskottet. Bakgrunden till regeringens förslag är att Nämnden för offentlig upphandling enligt förslag i propositionen ska avvecklas per den 1 september 2007. För att effektivisera och vidareutveckla tillsynen av offentlig upphandling anser regeringen att denna verksamhet bör slås samman med Konkurrensverket.

Ingen motion har väckts med anledning av förslaget om ändrat utgiftsområde för verksamheten med offentlig upphandling.

Näringsutskottets ställningstagande

Näringsutskottet har inget att erinra mot förslaget i propositionen att finansieringen av ändamål och verksamhet rörande offentlig upphandling ska flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Utskottet tillstyrker därmed det aktuella förslaget i propositionen.

Enligt riksdagsordningen (4 kap. 6 §) ska ärenden som hör till ett och samma ämnesområde hänföras till samma utskott. Detta har gällt alltsedan inrättandet av enkammarriksdagen år 1971, då den s.k. fackutskottsprincipen infördes. Om denna princip ska upprätthållas bör riksdagen inte bara flytta beredningsansvaret för anslagsmedel utan även beredningen av lagstiftningsärenden när det gäller offentlig upphandling från finansutskottet till näringsutskottet. Ändringen kan ses som en konsekvens av att tillsynen över offentlig upphandling slås samman med Konkurrensverkets verksamhet. En sådan ändring är också logisk utifrån att frågor om offentlig upphandling har en nära koppling till den konkurrensrättsliga lagstiftningen.

För den händelse konstitutionsutskottet skulle föreslå riksdagen att inte följa riksdagsordningens bestämmelse och sålunda fördela ansvaret för ärenden om offentlig upphandling på två olika utskott – näringsutskottet (anslag) respektive finansutskottet (lagstiftning) – är det från näringsutskottets utgångspunkt önskvärt om finansutskottet i fortsättningen vid behandlingen av viktigare lagstiftningsärenden rörande offentlig upphandling beslutar bereda näringsutskottet tillfälle att yttra sig i ärendena.

Stockholm den 22 maj 2007

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Thomas Östros (s), Bertil Kjellberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Hans Rothenberg (m), Alf Eriksson (s), Maria Plass (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Marie Weibull Kornias (m), Kent Persson (v), Karin Åström (s), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp), Staffan Anger (m), Börje Vestlund (s) och Kristin Oretorp (c).

Bilaga 8

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2006/07:AU3

v. 74

RixEdit 3.3.0.2

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Inledning

I propositionen rör förslagspunkterna 10–12 arbetsmarknadsutskottets beredningsområde. De avser godkännande av föreslagna ändringar av ändamål och verksamheter i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv.

Motioner med anledning av propositionen i dessa delar har väckts av Vänsterpartiet i motion 2006/07:Fi7 yrkandena 8–9 och Miljöpartiet i motion 2006/07:Fi9 yrkandena 1–4. Motionerna anges i det följande utan årtal.

Propositionen

Förslagspunkt 10

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som finansieras från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:1 Integrationsverket flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse (länsstyrelserna), utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (Statistiska centralbyrån), utgiftsområde 8 Migration (Migrationsverket) och utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (Ungdomsstyrelsen). Med anledning av att Integrationsverket avvecklas den 30 juni 2007 bör Migrationsverket få ansvaret för myndighetsuppgifter som avser vissa nyanlända invandrare m.fl. och övergripande arbeta för att se till att det finns en beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Vid behov bör Migrationsverket även medverka vid deras bosättning och besluta om att betala ut ersättningar. Länsstyrelserna bör bl.a. få i uppgift att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i länet och att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd utifrån Migrationsverkets bedömningar av behov. Länsstyrelserna bör överlägga med kommunerna och ha uppföljningsansvar för introduktionen samt samordningsansvar när det gäller de lokala och regionala överenskommelserna om mål och innehåll i introduktionen. Ungdomsstyrelsen bör få i uppdrag att fördela bidrag till organisationer som främjar integration. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) bör få i uppdrag att vara nationellt ansvarig myndighet för viss verksamhet inom EU-arbetet. Statistiska centralbyrån bör ta över ansvaret för databasen STATIV.

Förslagspunkt 11

Regeringen föreslår att de ändamål och de verksamheter avseende hedersrelaterat våld som finansieras från det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:2 Integrationsåtgärder flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsliv. Regeringen anser att arbetet mot hedersrelaterat våld är mycket angeläget och bör samordnas med andra insatser som gäller mäns våld mot kvinnor. Frågan bör därför bedrivas och ges ett ökat utrymme inom jämställdhetspolitiken. Regeringen uppger att insatsernas omfattning kommer att vara oförändrade.

Förslagspunkt 12

Regeringen hänvisar till Diskrimineringskommitténs betänkande En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22) med förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna och anger att regeringen avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning. Med anledning av de kommande förslagen föreslår regeringen att de ändamål och den verksamhet som finansieras från det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:6 (anslaget har i propositionen felaktigt betecknats 23:7) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:10 Handikappombudsmannen (HO) flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Vidare föreslår regeringen att det statliga stödet till ideella organisationer för homo-, bi- och transpersoner (HBT-personer) som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar bör flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Motioner

Vänsterpartiet är i motion Fi7 kritiskt till att Integrationsverket ska läggas ned utan att regeringen har löst viktiga frågor om vem som ska ta över de ansvarsområden som i dag ligger på Integrationsverket. Vänsterpartiet vill återkomma i frågan om hur diskrimineringslagstiftningen ska utformas och hur myndigheterna på området bör organiseras. Mot denna bakgrund menar Vänsterpartiet att den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter enligt förslagspunkterna 10 och 12 i propositionen bör avslås (yrkandena 8 respektive 9).

Miljöpartiet anser i motion Fi9 att riksdagen ska avslå förslagspunkt 12 i propositionen (yrkande 1). Miljöpartiet menar att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är bra. Däremot delar Miljöpartiet inte regeringens uppfattning att man bör föra över anslagen för de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Det ger en felaktig signal att ombudsmännen enbart hanterar frågor som berör arbetsmarknaden. Miljöpartiet anser att riksdagen bör skapa ett nytt utgiftsområde som kallas Lika rättigheter (yrkande 2). På detta utgiftsområde ska anslagen för de befintliga ombudsmännen på diskrimineringsområdet placeras (yrkande 3). Miljöpartiet menar att det statliga stödet till ideella organisationer för HBT-personer som finansieras genom anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar på utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska placeras på det nya föreslagna utgiftsområdet Lika rättigheter (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att riksdagen i februari 1996 beslutade om indelning av statsbudgeten i utgiftsområden. Förutom att det beslutades vilka utgiftsområden som respektive utskott skulle ansvara för, fattades också beslut om hur verksamheter, bidrag och myndigheter m.m. skulle fördelas på utgiftsområden. Denna fördelning av verksamhet, bidrag och myndigheter har därefter ändrats vid flera tillfällen. Den senaste ändringen som berörde arbetsmarknadsutskottet trädde i kraft den 1 oktober 2006. Förändringen innebar att integrationsfrågor fördes över från socialförsäkringsutskottet till arbetsmarknadsutskottet. Dessutom preciserades arbetsmarknadsutskottets ansvar för jämställdhets- och diskrimineringsfrågorna. Enligt riksdagsordningen (tilläggsbestämmelse 5.12.1 andra stycket) ska beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen föreslår i propositionen vissa förändringar som berör arbetsmarknadsutskottets utgiftsområden 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv.

Förslagspunkt 10

Utgångspunkten är att riksdagen har beslutat att Integrationsverket ska avvecklas den 30 juni 2007. Regeringen föreslår med anledning därav att vissa myndighetsuppgifter ska föras över från Integrationsverket till andra myndigheter. Integrationsverkets verksamhet har sedan beslutet om avveckling varit föremål för analys. En rapport med verksamhetsanalys daterad den 18 december 2006 har överlämnats till Regeringskansliet. Integrations- och jämställdhetsdepartementet genomförde den 17 januari 2007 en utfrågning med berörda myndigheter och organisationer om förslagen i rapporten. Arbetsmarknadsutskottet har underhand från Regeringskansliet inhämtat att resultatet av analysen och utfrågningen m.m. har bearbetats och lett fram till regeringens förslag till beslut (förslagspunkt 10). Regeringen beslutade den 8 mars 2007 att ge Migrationsverket, länsstyrelserna, Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsen och Svenska ESF-rådet i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att respektive myndighet fr.o.m. den 1 juli 2007 ska ha en fungerande organisation för att överta vissa specificerade uppgifter från Integrationsverket. Uppdragen i besluten är givna med förbehållet att riksdagen fattar beslut i erforderliga delar. Regeringen beslutade den 8 mars också att utse en särskild utredare för att ansvara för avvecklingen av Integrationsverket. I uppdraget ingår bl.a. att utredaren ska lämna en avvecklingsplan till regeringen senast den 15 maj 2007. Utredaren ska också samråda med de myndigheter som ska ta över vissa av Integrationsverkets myndighetsuppgifter eller som får ett förändrat uppdrag till följd av Integrationsverkets avveckling. Utskottet som biträdde regeringens förslag att avveckla Integrationsverket (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87–88) anser att regeringen har funnit tillfredsställande lösningar i fråga om ansvaret för de olika uppgifterna. Utskottet anser att motion Fi7 yrkande 8 bör avstyrkas och propositionens förslagspunkt 10 tillstyrkas.

Förslagspunkt 11

Arbetsmarknadsutskottet, som konstaterar att den föreslagna förändringen endast innebär en förflyttning mellan utgiftsområdena inom utskottets beredningsområde och att inga motioner har väckts med anledning av förslaget, anser att propositionens förslagspunkt 11 bör tillstyrkas.

Förslagspunkt 12

Utskottet vill understryka att regeringen vid flera olika tillfällen, bl.a. i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2007, har deklarerat sin avsikt att införa en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet. Enligt underhandsinformation från Regeringskansliet bereds frågorna med siktet inställt på att en särproposition ska kunna lämnas under hösten 2007. Den föreslagna ändringen av ändamål och verksamhet bör enligt utskottet ses som en teknisk förberedelse för kommande förslag om förändringar. Förvaltningsanslagen är alltjämt särhållna. Med anledning av synpunkter som framförs i Miljöpartiets motion vill arbetsmarknadsutskottet nämna att utskottet under senare år har berett flertalet av de ärenden som gällt antidiskrimineringslagstiftning, trots att lagstiftningen numera har ett betydligt vidare tillämpningsområde än arbetslivet. Undantaget är utbildningsområdet, där lagstiftningen i huvudsak har beretts i utbildningsutskottet. Utskottet har ingen invändning mot att de berörda anslagen förs till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Med anledning av de väckta motionerna på området vill arbetsmarknadsutskottet betona vikten av att inte föregripa beredningen av Diskrimineringskommitténs betänkande. Regeringens kommande förslag i den frågan bör avvaktas. Arbetsmarknadsutskottet anser att motionerna Fi7 yrkande 9 och Fi9 yrkande 1–4 bör avstyrkas och propositionens förslagspunkt 12 tillstyrkas.

Övrigt

Arbetsmarknadsutskottet vill peka på att den lista som finns som bilaga 14 till betänkande 2005/06:KU21 måste anpassas såväl med anledning av de nu berörda frågorna som de beslut som tidigare fattats om nedläggning, omorganisation och namnbyte när det gäller myndigheter på arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

Arbetsmarknadsutskottet vill tillägga följande. Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv har genomgått stora förändringar sedan den nya budgetprocessen och indelningen i utgiftsområden genomfördes för ett drygt tiotal år sedan. Ursprungligen byggde indelningen på riksdagsutredningens tankegångar att tunga hushållstransfereringar skulle utgöra egna utgiftsområden medan anslagen till de myndigheter som administrerar transfereringarna skulle föras till andra utgiftsområden. I enlighet med detta utgjordes utgiftsområde 13, då benämnt Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, av lönegaranti vid konkurser, kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och arbetslöshetsersättning, medan utgiftsområde 14, då benämnt Arbetsmarknad och arbetsliv, bl.a. rymde utgifter för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, arbetslivs- och jämställdhetspolitiken och samtliga förvaltningsanslag. Utgifterna under senare delen av 1990-talet var av ungefär samma storleksordning på respektive utgiftsområde.

Under riksmötet 2000/01 ändrades benämningarna på utgiftsområdena – utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv – samtidigt som ett stort antal anslag flyttades mellan utgiftsområdena. Till utgiftsområde 13 hänfördes nu såväl kontantstöd som aktiv arbetsmarknadspolitik och förvaltningsanslag, medan utgiftsområde 14 avsåg bl.a. arbetslivspolitik och jämställdhetspolitik. Förändringarna påverkade också nivån på utgifterna inom respektive utgiftsområde. Ramen för utgiftsområde 13 blev betydligt större och ramen för utgiftsområde 14 i motsvarande mån mindre.

De reformer som genomförts under det senaste året tillsammans med de nu framlagda förslaget att ombudsmannamyndigheterna ska flyttas till utgiftsområde 13 leder till att utgiftsområde 14 Arbetsliv, som i dag består av politikområdena Arbetslivspolitik och Jämställdhetspolitik, fortsättningsvis huvudsakligen kommer att omfatta förvaltningsanslagen till Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet och anslaget särskilda jämställdhetsåtgärder. I politikområdet Arbetslivspolitik ingår bl.a. arbetsrätten, som i dag omfattar ett antal lagar mot diskriminering.

Arbetsmarknadsutskottet har inget förslag om hur indelning i utgifts-, politik-, respektive verksamhetsområden slutligt bör göras med anledning av kommande förslag men vill hänvisa till de principiella tankar som bar upp indelningen i utgiftsområden. Enligt dessa borde indelningen tillfredsställa krav på politisk relevans, statsfinansiellt lämpliga avgränsningar, möjlighet att göra meningsfulla prioriteringar och att följa upp resultaten. I Riksdagsutredningens slutbetänkande sägs att utgiftsområdena bör byggas upp som så breda områden som möjligt. Det ena av utredningens motiv för detta var att understödja det finanspolitiska intresset av att inte låsa fast statsutgifterna för deländamål med små möjligheter till omprövning. Det andra var att ge utskotten så stort prioriteringsutrymme som möjligt inom ramarna i den andra fasen av utskottens beredningsarbete (1993/94:TK3 s. 19).

Sammanfattningsvis ställer sig arbetsmarknadsutskottet bakom de berörda förslagen i punkterna 10–12 och anser att propositionen i dessa delar bör bifallas av riksdagen och att motionerna Fi7 yrkandena 8–9 och Fi9 yrkandena 1–4 bör avslås.

Stockholm den 22 maj 2007

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Catharina Elmsäter-Svärd

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Catharina Elmsäter-Svärd (m), Sven-Erik Österberg (s), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Elisabeth Svantesson (m), Annika Qarlsson (c), Lars Lilja (s), Eva Flyborg (fp), Désirée Pethrus Engström (kd), Anna König Jerlmyr (m), Josefin Brink (v), Ann-Christin Ahlberg (s), Hans Backman (fp), Ulf Holm (mp), Sven Yngve Persson (m), Patrik Björck (s) och Jennie Nilsson (s).

Avvikande meningar

1.

Integrationsverket m.m. (v)

 

Josefin Brink (v) anför:

Vänsterpartiet är kritiskt till att Integrationsverket ska läggas ned utan att regeringen har löst viktiga frågor om vem som ska ta över de ansvarsområden som i dag ligger på Integrationsverket. Detta borde ha lösts innan man föreslår följdändringarna på anslag och utgiftsområdena. Så länge inte regeringen har presenterat sitt förslag till hur diskrimineringslagstiftningen ska utformas och hur myndigheterna på området bör organiseras vill Vänsterpartiet inte bifalla eventuella framtida följdändringar på utgiftsområdena.

2.

En gemensam ombudsmannamyndighet m.m. (mp)

 

Ulf Holm (mp) anför:

Miljöpartiet anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är bra förslag. Regeringens förslag att föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad är inte lika bra. Placeringen på detta utgiftsområde kan ge intryck av att ombudsmännen bara hanterar frågor som ligger inom arbetsmarknaden. Det är felaktigt och sänder ut fel signaler. Miljöpartiet anser att det är ett bättre förslag att lägga den gemensamma ombudsmannamyndigheten, som skulle kunna benämnas Ombudsmannen för lika rättigheter, på ett nytt och separat utgiftsområde.

Miljöpartiet menar att anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar på utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, som finansierar det statliga stödet till ideella organisationer för HBT-personer, också skulle kunna placeras på det nya utgiftsområdet i stället för som regeringen föreslår på utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Särskilt yttrande

Integrationsverket m.m. (s)

Sven-Erik Österberg (s), Sylvia Lindgren (s), Lars Lilja (s), Ann-Christin Ahlberg (s), Patrik Björck (s) och Jennie Nilsson (s) anför:

Integrationsverket ska läggas ned den 30 juni 2007. Socialdemokraterna är kritiska till det sätt som övergången till den nya ordningen sker på. Regeringen har ännu inte löst viktiga frågor om vem som ska ta över de ansvarsområden som i dag ligger på Integrationsverket och hur styrningen ska ske av verksamheten när det inte längre finns en central myndighet med helhetsansvar. Nedläggningen av Integrationsverket innebär att den centrala sammanhållande förvaltningsmyndigheten på ett komplicerat politikområde försvinner. Det innebär att samlad kunskap och erfarenhet skingras och att upparbetade och värdefulla kontakter kan spolieras.

Det kan inte nog understrykas att det måste ställas höga krav på tydlig styrning från regeringens sida, så att det klargörs hur och genom vilka organ de uppgifter som Integrationsverket tidigare fullgjort fortsättningsvis ska skötas. Socialdemokraterna anser att ansvarsfördelningen fortfarande är oklar. Den ansvarsfördelning som framgår av vårpropositionen avser bara delar av det stora komplexa verksamhetsområdet för integration. Socialdemokraterna känner oro för hur det kommer att bli när myndigheten som haft huvudansvar för integrationspolitiken nu avvecklas. Vi utgår från att de svårigheter som Integrationsverket enligt Riksrevisionen hade t.ex. med att tillgodose och motsvara kommunernas behov av och förväntningar på kunskapsspridning och stöd kommer att bli ännu större när kunskapsförmedlingen nu decentraliseras. Dessa frågor om ansvarsfördelning och styrning borde ha varit lösta innan regeringen verkställer de nödvändiga ändringarna på det ansvarsfulla och genomtänkta sätt som bör krävas.