Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Riksdagen godkänner också konstitutionsutskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-06-03
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-10
Trycklov: 2008-06-10
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:KU24

Alla beredningar i utskottet

2008-06-03, 2008-05-20

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-18
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetskraftsinvandring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelse 4.6.15,
b) godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 8 Migration, utgiftsområde 13 Arbetsmarknad, utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, utgiftsområde 24 Näringsliv samt utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 13.1.1 i propositionen), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 13.1.3), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (avsnitt 13.1.4),
c) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 1, 2, 8, 13, 14 och 23.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkterna 2 i denna del, 3, 5 och 6 samt avslår motionerna 2007/08:Fi9 yrkande 2 och 2007/08:Fi11 yrkandena 3-5.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m810016
c23006
fp25003
kd20004
v01903
mp12007
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bostadsbidragen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, utgiftsområde 19 Regional utveckling samt utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 13.1.9 i propositionen),
b) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 12, 18, 19 och 24.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkt 11 och avslår motionerna 2007/08:Fi11 yrkande 6, 2007/08:Fi277 yrkande 96, 2007/08:C424 yrkande 6 och 2007/08:Sf207 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Utgiftsområden i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
b) godkänner regeringens förslag till dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet (avsnitt 13.1.2 i propositionen), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 15 Studiestöd samt utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.5), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.6), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 13.1.7), dels ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 13.1.8),
c) godkänner den förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 8, såvitt avser utgiftsområdena 3-7, 9-11, 15-17, 20-22 och 25-27.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:100 punkterna 2 i denna del, 4 och 7-10.

Reservation 3 (s, v)