Konstitutionsutskottets betänkande

2016/17:KU26

Indelning i utgiftsområden

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar av ändamål och verksamheter på utgiftsområden samt avslår en motion som beretts förenklat och som rör ändrad benämning på ett utgiftsområde.

I betänkandet finns en reservation (SD, -) och två särskilda yttranden (M, C, KD och SD, -).

Inga motioner har väckts med anledning av förslag till ändringar av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition, förslags-punkterna 214.

Ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Motion som bereds förenklat

Motionen

Reservation

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget, punkt 1 (SD, -)

Särskilda yttranden

1.Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden, punkt 2 (M, C, KD)

2.Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden, punkt 2 (SD, -)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motion från allmänna motionstiden 2016/17

Bilaga 2
Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU9y

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering respektive utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 11 i propositionen).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:100 punkt 9.

Reservation (SD, -)

2.

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden

Riksdagen godkänner regeringens förslag till

a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),

b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 11 i propositionen),

c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 1Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen),

d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 1Rikets styrelse (avsnitt 11 i propositionen),

e) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandraresetablering (avsnitt 11 i propositionen),

f) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),

g) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde25 Allmänna bidrag till kommuner (avsnitt 11 i propositionen),

h) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetslivrespektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (avsnitt 11 i propositionen),

i) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17Kultur, medier, trossamfund och fritid, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandraresetablering (avsnitt 11 i propositionen),

j) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationrespektive utgiftsområde2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11 i propositionen),

k)ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde22 Kommunikationrespektive utgiftsområde17Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11 i propositionen),

l)ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikation respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 11 i propositionen).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:100 punkterna 2–8 och 10–14.

3.

Motion som bereds förenklat

Riksdagen avslår motion

2016/17:1719 av Said Abdu (L).

Stockholm den 30 maj 2017

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Millard (SD), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (-), Emanuel Öz (S), Fredrik Eriksson (SD), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Laila Naraghi (S) och Berit Högman (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar konstitutionsutskottet 2017 års ekonomiska vårpropo­sition (prop. 2016/17:100) förslagspunkterna 2–14 som gäller ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden och en motion från allmänna motionstiden 2016/17. En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1.

Den 20 april 2017 beslutade konstitutionsutskottet att ge arbetsmarknads-, finans-, försvars-, justitie-, kultur-, närings-, socialförsäkrings-, social-, trafik- och utbildningsutskotten tillfälle att senast den 16 maj 2017 yttra sig över propositionen, förslagspunkterna 2–14, jämte eventuella följdmotioner och motionen från den allmänna motionstiden i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Utbildningsutskottets yttrande finns i bilaga 2. Övriga utskott har beslutat att inte yttra sig.

Bakgrund

I Riksdagsutredningens slutbetänkande 1993/94:TK3 diskuterades ett antal principiella grunder för indelningen av statens budget i utgiftsområden med utgångspunkt i de krav på en sådan indelning som härrörde från den s.k. rambeslutsmodellen. Indelningen borde enligt utredningens mening tillfreds­ställa krav på politisk relevans, statsfinansiellt lämpliga avgränsningar samt möjlighet att göra meningsfulla prioriteringar och följa upp resultaten. Utgifts­områdena borde enligt utredningen ha en över tiden önskvärd fasthet som ändå kunde förenas med flexibilitet och situationsanpassning. Konstitutions­utskottet tillstyrkte utredningens förslag i denna del, och riksdagen biföll utskottets förslag (bet. 1995/96:KU21, rskr. 1995/96:157–160).

Statens utgifter ska hänföras till utgiftsområden som anslagen ska fördelas på, om inte riksdagen genom lag har beslutat något annat (9 kap. 5 § riksdagsordningen). Av tilläggsbestämmelse 9.5.3 till riksdagsordningen framgår utgiftsområdena och deras benämningar. Dessutom följer av bestämmelsen att beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Utgiftsområdenas innehåll är dock inte reglerat i riksdagsordningen eller i någon annan lag. Våren 1996 presenterade konstitutionsutskottet ett förslag till indelning av budgeten i utgiftsområden, vilket även innefattade en förteckning över verksamheter, bidrag, myndigheter m.m. fördelade på utgiftsområden (bet. 1995/96:KU21 bil. 1). Riksdagen beslutade om förteckningen i enlighet med utskottets förslag (rskr. 1995/96:157–160). Våren 2001 beslutade riksdagen att regeringen skulle lämna förslag till ändringar i indelningen i utgiftsområden i den ekonomiska vårpropositionen och att ändringarna skulle fastställas av riksdagen i samband med behandlingen av ärendet (framst. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, rskr. 2000/01:273). Som bakgrund till förslaget om ändringar i utgiftsområdena noterade Riksdagskommittén följande (framst. 2000/01:RS1 s. 92):

En lämplig ordning är att regeringen i vårpropositionen lämnar förslag till ändringar i indelningen och att ändringarna fastställs av riksdagen. De ändringar vi då avser är de som behövs för att utgiftsområdesindelningen ska vara förenlig dels med riksdagsordningen, dels med riksdagsbeslutet om ämnesförteckning. Samma skäl som gäller för regeringens förslag gör sig enligt vår mening gällande också i fråga om motioner. Alla förslag om utgiftsändringar som kräver ändringar i riksdagsordningen eller i den förteckning i KU-betänkandet som riksdagen ställt sig bakom med de ändringar som redan genomförts bör således beslutas under våren. Det ter sig enligt vår mening knappast rimligt att ha en ordning som innebär att hela ämnesförteckningen bifogas propositionen eller utskottsbetänkandet varje år. Det borde vara tillräckligt att bara ändringarna redovisas. Det kan vara lämpligt att med några års mellanrum beroende på antalet ändringar som bilaga till propositionen eller betänkandet foga en fullständig förteckning.

Våren 2009 uttalade även konstitutionsutskottet att det knappast ter sig rimligt att ha en ordning som innebär att hela förteckningen redovisas varje år, utan det borde vara tillräckligt att bara redovisa de aktuella ändringarna (bet. 2008/09:KU26 s. 9). Enligt utskottet kunde det vara lämpligt att regelbundet med några års mellanrum beroende på antalet ändringar redovisa en fullständig förteckning i en bilaga till utskottets betänkande. I samband med behandlingen av frågor om indelningen i utgiftsområden våren 2010 uttalade konstitutionsutskottet att en lämplig tidpunkt för att redovisa en fullständig förteckning i utskottets betänkande i normala fall borde vara vid det första riksmötet i varje mandatperiod (bet. 2009/10:KU39 s. 15).

Senast en fullständig ämnesförteckning över fördelningen av budgetens ändamål och verksamheter på utgiftsområden godkändes av riksdagen var våren 2015 (bet. 2014/15:KU17 bil. 4, rskr. 2014/15:233).

Mot bakgrund av det anförda lämnar konstitutionsutskottet i detta betänkande inte något förslag till en fullständig ämnesförteckning.

Propositionens huvudsakliga innehåll

2017 års ekonomiska vårproposition (prop. 2016/17:100) innehåller bl.a. regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2018. Denna del behandlas av finansutskottet.

I den del som behandlas i detta betänkande föreslår regeringen att riksdagen godkänner tretton ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (förslagspunkterna 214). Regeringens förslag till ändringar rör Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, statistiska valundersökningar, Polismyndighetens uppgifter på djurområdet, tillsyn över Sevesoverk­samheten, statsbidrag för mottagande av skyddsbehövande, Alkoholsorti­mentsnämnden, klagomålshantering inom Inspektionen för vård och omsorg, etableringsuppdraget, etableringsersättning, en jämställdhetsmyndighet, samlad förvaltningspolitik, Trafikverkets transporthistoriska samlingar och kostnadsfri bolagsregisterinformation.

Utskottets överväganden

Enligt tilläggsbestämmelse 9.5.3 till riksdagsordningen ska beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen.

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Av propositionen framgår det att ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2018 och att de föreslagna ändringarna inte ingår i de beräkningar för utgiftsområdena som görs i propositionen (prop. 2016/17:100 s. 217).

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget.

Jämför reservation (SD, -).

Propositionen

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser etableringsuppdraget och som finansieras från anslaget 1:4 Ersättning för insatser för nyanlända invandrare under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Som skäl till förslaget anges att etableringsuppdraget för vissa nyanlända invandrare ska förenklas och effektiviseras på så sätt att regelverket för etableringsuppdraget görs mer likt regleringen på det arbetsmarknadspolitiska området och att detta förväntas öka antalet personer som lämnar etablerings­uppdraget för arbete eller studier. Som ett led i detta bör enligt regeringen även finansieringen av insatser inom etableringsuppdraget samlas med finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska programmen.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv ska öka med 3605909000kronor och att ramen för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering respektive utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 2016/17:100 punkt 9).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning av behovet av den ovanstående ändringen i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Utskottet tillstyrker därmed propositionen i denna del (prop. 2016/17:100 punkt 9).

I sammanhanget noterar utskottet att den föreslagna ändringen innebär justeringar i den senaste publicerade och av riksdagen godkända förteckningen över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden (bet. 2014/15:KU17 bil. 4, rskr. 2014/15:233). Förteckningen bör kompletteras på så vis att etableringsinsatser för nyanlända invandrare som har tagits upp under utgiftsområde 13 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 14.

Som redovisats tidigare har utskottet ansett att det inte är rimligt att ha en ordning som innebär att hela förteckningen redovisas varje år, utan att det borde vara tillräckligt att bara de aktuella ändringarna redovisas, och att det kan vara lämpligt att under det första riksmötet i varje mandatperiod redovisa en fullständig förteckning (bet. 2008/09:KU26 och 2009/10:KU39). Mot bakgrund av det anförda bedömer utskottet att det är tillräckligt att ändringen endast redovisas i enlighet med vad som har framgått här (jämför bet. 2009/10:KU39 s. 14 f.).

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens övriga förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

Jämför särskilt yttrande 1 (M, C, KD) och 2 (SD, -).

Propositionen

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Nämnden för styrelserepresentationsfrågor och som finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Som skäl till förslaget anges att Nämnden för styrelserepresentationsfrågor och dess verksamhet bör föras över till Kammarkollegiet som ett led i utformningen av en mer samordnad och effektiv hantering av små myndigheter.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ska öka med 60000kronor och att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2016/17:100 punkt 2).

Statistiska valundersökningar

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser statistiska valundersökningar avseende riksdagsvalen och Europaparlamentsvalen och som finansieras från anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Som skäl till förslaget anges följande. Valundersökningarna är urvalsundersökningar som har genomförts i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet i samband med riksdagsvalen och Europaparlamentsvalen. Myndigheterna har ansvarat för olika delar i undersökningsprocessen, men SCB har haft det huvudsakliga ansvaret och ägarskapet för undersökningarna. Genom ett beslut av SCB har valunder­sökningarna fråntagits sin status som officiell statistik, då de inte uppfyller vissa kriterier som gäller för sådan statistik. För att säkerställa den fortsatta produktionen av undersökningarna bör enligt regeringen Göteborgs universitet ta över hela ansvaret för dem.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ska öka med 7280000kronor och att ramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (prop. 2016/17:100 punkt 3).

Polismyndighetens uppgifter på djurområdet

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser vissa uppgifter på djurområdet och som finansieras från anslaget 1:1 Polismyndigheten under utgiftsområde 4 Rättsväsendet flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Som skäl till förslaget anges bl.a. att ett arbete pågår med att renodla polisens arbetsuppgifter och att ett område där det finns behov av en sådan renodling är djurområdet. Enligt regeringen bör Polismyndigheten i princip endast utföra sådana arbetsuppgifter på djurområdet som kräver de särskilda befogenheter och den kompetens som ryms inom myndigheten eller som av andra skäl bör handläggas av den. Regeringen avser att återkomma med lagförslag med denna inriktning under 2017.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse ska öka med 34 000 000 kronor och att ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2016/17:100 punkt 4).

Tillsyn över Sevesoverksamheter

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser länsstyrelsernas verksamhet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och som finansieras från anslaget 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Som skäl till förslaget anges bl.a. att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna har tillsyn över den verksamhet som regleras i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och att verksamheten i sin helhet finansieras från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förvaltningsanslag. För att skapa bättre förutsättningar för länsstyrelserna att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet på området bör enligt regeringen medel för deras del av tillsynen överföras till länsstyrelserna.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse ska öka med 14 000 000 kronor och att ramen för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2016/17:100 punkt 5).

Statsbidrag för mottagande av skyddsbehövande

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser schablonberäknade statsbidrag till kommuner för mottagande av skyddsbehövande m.fl. i samband med vidarebosättning samt resekostnader för de personer med vidarebosättning till Sverige och som finansieras från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder under utgiftsområde 8 Migration flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Som skäl till förslaget anges att statsbidrag till kommuner för mottagande av skyddsbehövande m.fl. i samband med vidarebosättning (kvotflyktingar) har ett nära samband med de kommunersättningar som redovisas under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ska öka med 1 065 200 000 kronor och att ramen för utgiftsområde 8 Migration ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (prop. 2016/17:100 punkt 6).

Alkoholsortimentsnämnden

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Alkoholsortimentsnämnden och som finansieras från anslaget 6:1 Alkoholsortimentsnämnden under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Som skäl till förslaget anges att Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva att Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med EU-rätten, att verksamheten är mycket begränsad och att kostnaderna i huvudsak utgörs av Kammarkollegiets administrativa och handläggande uppgifter åt Alkoholsortimentsnämnden. För att minska administrationen bör enligt regeringen verksamheten finansieras av Kammarkollegiets förvalt­ningsanslag.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ska öka med 250000kronor och att ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2016/17:100 punkt 7).

Klagomålshantering inom Inspektionen för vård och omsorg

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser viss klagomålshantering inom Inspektionen för vård och omsorg och som finansieras från anslaget 8:2 Inspektionen för vård och omsorg under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

Som skäl till förslaget anges att regeringen under våren 2017 överlämnade propositionen Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (prop. 2016/17:122) till riksdagen och att regeringen i propositionen föreslår bl.a. att en ny lag ska reglera patientnämndernas verksamhet. I lagen förtydligas enligt regeringen att nämndernas huvuduppgift ska vara att hjälpa patienter med att föra fram och få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, att patientnämnderna tillsammans med vårdgivarna ska utgöra första instans i det föreslagna klagomålssystemet och att nämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Samtidigt föreslås en begränsning av Inspektionen för vård och omsorgs utredningsskyldighet.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ska öka med 20000000kronor och att ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2016/17:100 punkt 8).

Etableringsersättning

Regeringen föreslår att den verksamhet som avser handläggningen av etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och som finansieras från anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv flyttas till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Som skäl till förslaget anges följande. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 1.5) att den avser att återkomma med förslag för att förenkla och effektivisera etableringsuppdraget och att syftet med förslaget är att minska onödig administration och skapa ökad flexibilitet och effektivitet inom etableringsuppdraget. Enligt regeringen bör detta ske på så sätt att regleringen av de nyanländas etablering görs mer lik det arbetsmarknadspolitiska regelverket. En sådan ändring av regleringen förväntas enligt regeringen öka antalet personer som lämnar etablerings­uppdraget för arbete eller studier, och det nya regelverket bör vara så utformat att regeringen och Arbetsförmedlingen vid behov ska kunna anpassa verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Regeringen anför vidare att det i propositionen Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (prop. 2016/17:175) lämnas förslag till nödvändiga lagändringar. Regeringen gör vidare bedömningen att Försäkringskassan bör ta över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen i likhet med den ansvars­fördelning som gäller mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Under förutsättning att de redovisade förslagen beslutas av riksdagen bör Arbetsförmedlingen enligt regeringen under en övergångsperiod handlägga etableringsersättning för de individer som fortfarande deltar i etableringsinsatser enligt den nuvarande etablerings­lagen medan Försäkringskassan bör handlägga etableringsersättning för de individer som deltar i etableringsinsatser enligt den nya etableringslag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2018 med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv respektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (prop. 2016/17:100 punkt 10).

En jämställdhetsmyndighet

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser

       statsbidrag för kvinnors organisering och som finansieras från anslaget 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och från anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

       utveckling och spridning av evidensbaserad kunskap och information samt sammanställning av aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer och som finansieras från anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

       att främja genusforskning i Sverige bl.a. genom utredningsarbete och informationsspridning, förutom inom högskolesektorn, och som finansieras från anslaget 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Som skäl till förslaget anges följande. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 13 avsnitt 5.5) sin avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet, och i skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) redogör regeringen för skälen till att inrätta myndigheten. Regeringen avser att inom ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhetspolitikens område. Detta bedöms enligt regeringen bidra till en mer sammanhållen organisation, förbättrad samordning och effektivitet samt ett starkare genomslag för regeringens jämställdhetspolitik. Regeringen fram­håller att en jämställdhetsmyndighet bör hantera de statsbidrag som betalas ut inom jämställdhetspolitikens område och att myndigheten bör ansvara för utveckling och spridning av evidensbaserad kunskap och information samt sammanställning av aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer. Vidare bör myndigheten enligt regeringen ansvara för bl.a. utredningsarbete och informationsspridning som främjar genusforskning, förutom inom högskole­sektorn.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ska öka med 37 900 000 kronor och att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ska minska med 29 400 000 kronor respektive 8500000kronor.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (prop. 2016/17:100 punkt 11).

Samlad förvaltningspolitik

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser insatser inom området digital förvaltning och som finansieras från anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgifts­område 22 Kommunikationer flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Som skäl till förslaget anges att förvaltningspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen bör hanteras samlat under ett utgiftsområde.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ska öka med 52822000kronor och att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans­förvaltning (prop. 2016/17:100 punkt 12).

Trafikverkets transporthistoriska samlingar

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser bevarande av transporthistoriska samlingar som Trafikverket ansvarar för och som finansieras från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer flyttas till utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Som skäl till förslaget anges att ansvaret för transporthistoriska museer och samlingar i dag i hög utsträckning är samlat hos Trafikverket, att Sveriges järnvägsmuseum i Gävle är det enda egna museet som Trafikverket driver och att omfattande samlingar vårdas eller visas även på andra ställen i Sverige. Enligt regeringen bör Sveriges järnvägsmuseum och de samlingar som Trafikverket ansvarar för integreras i myndigheten Statens maritima museer.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska öka med 44300000kronor och att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2016/17:100 punkt 13).

Kostnadsfri bolagsregisterinformation

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning och som finansieras från anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 22 Kommunikationer flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv.

Som skäl till förslaget anges att den digitala registerinformation som tillhandahålls avgiftsfritt av Bolagsverket kommer att vara en permanent uppgift och därmed bör flyttas till myndighetens förvaltningsanslag.

För de beräknade utgiftsramarna för 2018 innebär förslaget att ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv ska öka med 22443 000 kronor och att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska minska med motsvarande belopp.

Sammantaget föreslår regeringen att riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (prop. 2016/17:100 punkt 14).

Utbildningsutskottets yttrande

Utbildningsutskottet har i ett yttrande, som finns i bilaga 2, lämnat synpunkter på de ovan redovisade förslagen om statistiska valundersökningar och en jämställdhetsmyndighet (prop. 2016/17:100 punkterna 3 och 11).

Utskottet instämmer i regeringens bedömning i dessa delar och anser att konstitutionsutskottet ska tillstyrka propositionen i berörda delar.

I yttrandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, C och KD).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning av behovet av de ovanstående ändringarna i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Utskottet tillstyrker därmed propositionen i berörda delar (prop. 2016/17:100 punkterna 2–8 och 10–14).

I sammanhanget noterar utskottet att de föreslagna ändringarna som rör en jämställdhetsmyndighet och samlad förvaltningspolitik innebär justeringar i den senaste publicerade och av riksdagen godkända förteckningen över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden (bet. 2014/15:KU17 bil. 4, rskr. 2014/15:233). Förteckningen bör kompletteras på så vis att gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse som har tagits upp under utgiftsområde 22 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 2. Övrig ändring får tas om hand inom utgiftsområde 13.

Som redovisats tidigare har utskottet ansett att det inte är rimligt att ha en ordning som innebär att hela förteckningen redovisas varje år, utan att det borde vara tillräckligt att bara de aktuella ändringarna redovisas, och att det kan vara lämpligt att under det första riksmötet i varje mandatperiod redovisa en fullständig förteckning (bet. 2008/09:KU26 och 2009/10:KU39). Mot bakgrund av det anförda bedömer utskottet att det är tillräckligt att ändringarna endast redovisas i enlighet med vad som har framgått här (jämför bet. 2009/10:KU39 s. 14 f.).

Övriga ändringar medför enligt utskottet inga justeringar i den nämnda förteckningen.

Motion som bereds förenklat

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om ändrad benämning på utgiftsområde 24. 

Motionen

I betänkandet behandlas en motion som rör samma fråga som utskottet tidigare har behandlat under valperioden. Detta har gjorts i betänkande 2015/16:KU23. Riksdagen har i enlighet med utskottets förslag avslagit motionen (rskr. 2015/16:290). Utskottet vidhåller sin tidigare uppfattning och avstyrker motion 2016/17:1719 (L).

Reservation

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller etableringsuppdraget, punkt 1 (SD, -)

av Jonas Millard (SD), Patrick Reslow (-) och Fredrik Eriksson (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed avslår riksdagen proposition 2016/17:100 punkt 9.

Ställningstagande

Vi ser med beklagan på den vanskötsel som under lång tid har präglat invandringspolitiken. Att den har kunnat fortsätta så länge beror på en rad faktorer, inte minst en vilja från vissa politiker att systematiskt försöka försköna siffror och föra allmänheten bakom ljuset. Även om starka skäl talar för att kostnader hänförliga till en myndighet som ligger under ett visst utgiftsområde normalt bokförs under just detta kan vi här inte se regeringens åtgärd, att allokera det aktuella ekonomiska utrymmet för etablerings­uppdraget från utgiftsområde 13 till ett annat utgiftsområde, som något annat än ännu ett försök att dölja hur mycket pengar som verkligen läggs på invandring. Mot bakgrund av detta anser vi att riksdagen ska avslå regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering respektive utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Särskilda yttranden

1.

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden, punkt 2 (M, C, KD)

Andreas Norlén (M), Annicka Engblom (M), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C) och Tuve Skånberg (KD) anför:

Vi är emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor (jfr bet. 2016/17:AU5). I detta skede har vi dock valt att inte vända oss emot regeringens förslag till ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (prop. 2016/17:100 punkt 11) eftersom förslaget nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras.

2.

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter för utgiftsområden, punkt 2 (SD, -)

Jonas Millard (SD), Patrick Reslow (-) och Fredrik Eriksson (SD) anför:

Utöver innehållet i vår reservation menar vi att kostnaden för etableringsersättningen bör flyttas till område 13 (prop. 2016/17:100 punkt 10), detta för att tydliggöra för allmänheten att nuvarande invandring är en statlig förlustverksamhet.

Därutöver är vi emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor (jfr bet. 2016/17:AU5). I detta skede har vi dock valt att inte vända oss emot regeringens förslag till ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (prop. 2016/17:100 punkt 11) eftersom förslaget nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition:

2.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11).

3.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 11).

4.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11).

5.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11).

6.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 8 Migration respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11).

7.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11).

8.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (avsnitt11).

9.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering respektive utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 11).

10.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv respektive utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (avsnitt 11).

11.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 11).

12.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 11).

13.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 11).

14.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 11).

Motion från allmänna motionstiden 2016/17

2016/17:1719 av Said Abdu (L):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att område 24 Näringsliv i statsbudgeten ska benämnas intäktsområde i stället för utgiftsområde och tillkännager detta för regeringen.

Bilaga 2

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU9y