Indirekta skatter

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.