Industrins koldioxidskatterabatt (prop. 2003/04:1 delvis)

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2004

Beslut

Höjd koldioxidskatterabatt för industrin (SkU28)

Koldioxidskatterabatten för industrin höjs från 75 % till 79 %. Skatterabatten gäller för tillverkningsindustrin och jordbruks-, skogs­bruks- och vattenbruksnäringarna samt kraftvärmeverken. Höjningen av skatterabatten ska gälla från den 1 januari 2004. Syftet är industrierna inte ska behöva betala mer i skatt totalt sett trots den gröna skatteväxlingen. Den gröna skatteväxlingen innebär höjda skatter på koldioxidutsläpp och sänkta skatter på arbetsinkomster.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-16
Justering: 2004-03-30
Betänkande publicerat: 2004-04-05
Trycklov: 2004-04-05
Betänkande 2003/04:SKU28

Höjd koldioxidskatterabatt för industrin (SkU28)

Koldioxidskatterabatten för industrin höjs från 75 % till 79 %. Skatterabatten gäller för tillverkningsindustrin och jordbruks-, skogs­bruks- och vattenbruksnäringarna samt kraftvärmeverken. Höjningen av skatterabatten ska gälla från den 1 januari 2004. Syftet är industrierna inte ska behöva betala mer i skatt totalt sett trots den gröna skatteväxlingen. Den gröna skatteväxlingen innebär höjda skatter på koldioxidutsläpp och sänkta skatter på arbetsinkomster. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-15
4

Beslut

Beslut: 2004-04-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Industrins koldioxidskatterabatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas samt kraftvärmeverkens koldioxidskatterabatt höjs från 75 % till 79 % med verkan fr.o.m. den 1 januari 2004.
Riksdagen godtar regeringens förslag om att tillverkningsindustrins och jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksnäringarnas samt kraftvärmeverkens koldioxidskatterabatt höjs från 75 % till 79 % med verkan fr.o.m. den 1 januari 2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 33 i denna del.

2. Lagtexten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:1 Finansplan m.m. punkt 33 i denna del.