Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Införande av ett pricksystem på fiskets område

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Skärpt kontroll av fiske (MJU20)

Ett pricksystem för fiskare som överträder gemensamma EU- regler ska införas i Sverige. Reglerna är en anpassning till EU:s direktiv och ska säkerställa att de gemensamma bestämmelserna för fiskeripolitiken följs.

Pricksystemet ska varna innehavare av fartygstillstånd och befälhavare på fiskefartyg som överträder regler inom området. Vid upprepade allvarliga överträdelser, och då en befälhavare eller innehavaren av ett fartygstillstånd fått ett visst antal prickar, kan yrkesfiskarlicensen och fartygstillståndet återkallas. Befälhavare kan också förbjudas att verka på fiskefartyg.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2012.

 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen 2011/12:137. Ändring av ikraftträdandedag och ändring av viss lagteknisk natur.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-08
Trycklov: 2012-06-08
bet 2011/12:MJU20

Skärpt kontroll av fiske (MJU20)

Ett pricksystem för fiskare som överträder gemensamma EU- regler ska införas i Sverige. Reglerna är en anpassning till EU:s direktiv och ska säkerställa att de gemensamma bestämmelserna för fiskeripolitiken följs.

Pricksystemet ska varna innehavare av fartygstillstånd och befälhavare på fiskefartyg som överträder regler inom området. Vid upprepade allvarliga överträdelser, och då en befälhavare eller innehavaren av ett fartygstillstånd fått ett visst antal prickar, kan yrkesfiskarlicensen och fartygstillståndet återkallas. Befälhavare kan också förbjudas att verka på fiskefartyg. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-18
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) med den ändringen att
a) 55 § andra stycket ska ha följande lydelse: "Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket om återkallelse tills vidare av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd eller yrkesfiskelicens eller om förbud tills vidare att verka som befälhavare på fiskefartyg ska begränsas på det sätt som gäller för slutliga beslut."
b) tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2012.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:137.