Infrastruktur för ett långsiktigthållbart transportsystem

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2001

Beslut

Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (TU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Kommuner eller regioner som med en betydande majoritet beslutar att införa s.k. trängselavgifter för att komma till rätta med trafikens trängsel- och miljöproblem ska kunna begära att regeringen behandlar deras önskemål. Det transportpolitiska delmålet om hög transportkvalitet för näringslivet utvidgas till att omfatta medborgarna. Ett nytt delmål om ett jämställt transportsystem - som svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov - införs. Totalt 364 miljarder kronor satsas på att utveckla och bevara Sveriges infrastruktur under 2004-2015. 12 miljarder kronor ska användas till ökade åtgärder i infrastrukturen under 2002-2004, bl.a. investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. Banverket får möjlighet att fortsätta planeringen av järnvägstunneln genom Hallandsås. Regeringen får besluta om en låneram om högst 10,4 miljarder kronor för Botniabanans första och andra utbyggnadsetapp. Regeringen bemyndigas att godkänna att Banverket ensamt ska ansvara för genomförandet av Citytunneln i Malmö. På så vis ska kostnadskontrollen förbättras. Banverkets andel av Citytunnelns totala finansiering ska finansieras inom planeringsramen för järnvägsinvesteringar. Ett nytt bidrag på 4,5 miljarder kronor införs för investeringar i regionaltåg. En nationell strategi ska tas fram för hur transportsystemet ska kunna bli tillgänglig för funktionshindrade till år 2010.

Riksdagens beslut: Bifall till reservation 8 under punkt 5. I övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

510 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-11-22
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-06
Reservationer 23
Betänkande 2001/02:TU2

Alla beredningar i utskottet

2001-11-22, 2001-11-20, 2001-11-13, 2001-11-01, 2001-10-30, 2001-10-25

Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett tillkännagivande till regeringen föreslås om att kommuner eller regioner som beslutar om att införa s.k. trängselavgifter för att komma till rätta med trafikens trängsel- och miljöproblem ska kunna begära att regeringen behandlar deras önskemål. Det transportpolitiska delmålet om hög transportkvalitet för näringslivet utvidgas till att omfatta medborgarna. Ett nytt delmål om ett jämställt transportsystem - som svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov - införs. Totalt 364 miljarder kronor satsas på att utveckla och bevara Sveriges infrastruktur under 2004-2015. 12 miljarder kronor ska användas till ökade åtgärder i infrastrukturen under 2002-2004, bl.a. investeringar i och underhåll av vägar och järnvägar. Banverket får möjlighet att fortsätta planeringen av järnvägstunneln genom Hallandsås. Regeringen får besluta om en låneram om högst 10,4 miljarder kronor för Botniabanans första och andra utbyggnadsetapp. Regeringen bemyndigas att godkänna att Banverket ensamt ska ansvara för genomförandet av Citytunneln i Malmö. På så vis ska kostnadskontrollen förbättras. Banverkets andel av Citytunnelns totala finansiering ska finansieras inom planeringsramen för järnvägsinvesteringar. Ett nytt bidrag på 4,5 miljarder kronor införs för investeringar i regionaltåg. En nationell strategi ska tas fram för hur transportsystemet ska kunna bli tillgänglig för funktionshindrade till år 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-13
4

Beslut

Beslut: 2001-12-14
20 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgångspunkter och mål för transportpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:T204, 1999/2000:T207, 1999/2000:T208 yrkandena 1, 2 och 4, 1999/2000:T209 yrkandena 1, 3-4, 7-9 och 11, 1999/2000:T210 yrkandena 13-15, 1999/2000:T214 yrkande 2, 1999/2000:T215, 1999/2000:T232, 1999/2000:T243 yrkandena 1 och 13, 2000/01:T201 yrkande 1, 2000/01:T208 yrkandena 2 och 3, 2000/01:T211 yrkandena 1, 4, 8-13, 2000/01:T212 yrkandena 13-14 och 25, 2000/01:T231 yrkandena 1-2 och 10-12, 2000/01:T232 yrkande 1, 2000/01:T413, 2000/01:T519 yrkandena 10-13, 2000/01:T624 yrkande 2, 2000/01:T641 yrkande 1, 2000/01:T820, 2000/01:T826, 2000/01: T830, 2000/01:T839, 2000/01:Bo223 yrkande 11, 2000/01:MJ218 yrkande 3, 2000/01:MJ711 yrkandena 27-28 och 30, 2000/01:N225 yrkande 5, 2000/01:N243 yrkande 3, 2000/01:N266 yrkande 8, 2000/01:N267 yrkande 18, 2000/01:N383 yrkandena 24-28, 2000/01:N385 yrkande 18, 2001/02:T9, 2001/02:T15 yrkandena 8, 11-12, 14, 24, 26 och 37-39, 2001/02:T18 yrkande 5, 2001/02:T41 yrkandena 3, 9-10, 17 och 19, 2001/02:T46 yrkandena 4 och 5, 2001/02:T239 yrkandena 4, 12-15 och 17, 2001/02:T326 yrkande 1, 2001/02:T360, 2001/02:T393, 2001/02: T450 yrkandena 8, 18-19 och 21, 2001/02:T463 yrkandena 1 och 9-12, 2001/02:MJ527 yrkande 1, 2001/02:N364 yrkandena 17-20, 2001/02: Sk288 yrkande 10 och 2001/02:So501 yrkandena 4 och 15.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (mp)
Reservation 5 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07605
c00162
fp00142
kd00384
v36016
mp00160
-0110
Totalt157778629

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nya delmål för transportpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att delmålet om hög transportkvalitet utvidgas samt att ett nytt delmål om ett jämställt transportsystem införs. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del.

3. Alternativa finansieringsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T201 yrkande 10, 2000/01:T211 yrkande 25, 2000/01:T212 yrkandena 1-3, 2000/01:T231 yrkande 3, 2000/01:T347 yrkande 3, 2001/02:T15 yrkande 25, 2001/02:T17 yrkande 1, 2001/02:T41 yrkande 18, 2001/02:T46 yrkandena 2 och 3, 2001/02: T355 yrkandena 3 och 4, 2001/02:T356, 2001/02:T450 yrkandena 9 och 10 samt 2001/02:T463 yrkande 20.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m07506
c01602
fp01402
kd03903
v37006
mp16000
-0000
Totalt174146029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Omvandling av energiskatt till väghållningsavgift

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T450 yrkande 2.

Reservation 7 (c, kd)

5. Miljöstyrande avgifter

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om miljöstyrande avgifter. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 1999/2000:T210 yrkande 18, 2000/01:T212 yrkande 20, 2000/01:T837, 2000/01:MJ711 yrkande 29, 2001/02:T15 yrkande 13, 2001/02:T355 yrkande 7, 2001/02:T450 yrkande 22 och 2001/02:So501 yrkande 14 samt avslår motion 2001/02:T16 yrkande 1.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120010
m260505
c16002
fp14002
kd39003
v23416
mp16000
-2000
Totalt1161545128

Beslut: Kammaren biföll reservation 8

6. Väg- och järnvägsinsatser åren 2002-2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen a) godkänner att regeringen 2002 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 2 000 000 000 kr för genomförande av prioriterade väg- och järnvägsprojekt med start 2002, b) bemyndigar regeringen att låta Vägverket betala de återstående amorteringarna avseende de lånefinansierade vägprojekten väg E 18/20 delen Örebro-Arboga, väg E 4 delen Stora Åby-Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra-Hossmo samt väg E 4 trafikplats Hallunda, åren 2004 och 2005. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:1 i dessa delar och avslår motionerna 2001/02:T15 yrkandena 1 och 3, 2001/02:T30 yrkandena 5-7 samt 2001/02:T450 yrkande 1.

Reservation 9 (m, fp, kd)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m00765
c01602
fp10132
kd00393
v37006
mp00160
-0020
Totalt1591614628

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Planeringsramar för perioden 2004-2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner a) att den ekonomiska planeringsramen för transportinfrastruktur för perioden 2004-2015 skall uppgå till 364 miljarder kronor och skall användas enligt följande: - 87 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar, - 38 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar, - 8 miljarder kronor för sektorsuppgifter, - 17 miljarder kronor för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av vägar, - 100 miljarder kronor för investeringar i järnvägar, - 69 miljarder kronor för vägar, varav 39 miljarder kronor för nationella väginvesteringar och 30 miljarder kronor för regional transportinfra- struktur, - 45 miljarder kronor för kapitalkostnader i form av räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån, b) att planeringsramen för järnvägsinvesteringar skall omfatta investeringar på hela det statliga järnvägsnätet, miljöförbättrande åtgärder längs samma nät samt statsbidrag till investeringar i järnvägar, spåranläggningar, rullande materiel för regional kollektivtrafik och terminaler som staten inte är huvudman för, c) att planeringsramen för nationella väginvesteringar skall omfatta investeringar på stamvägnätet, åtgärder för förbättrad miljö på hela det statliga vägnätet samt åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet på stamvägnätet. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i dessa delar och avslår motionerna 1999/2000:T205 yrkande 5, 1999/2000:T213 yrkandena 1 och 3-7, 1999/2000:T236, 1999/2000: T243 yrkandena 4-8, 1999/2000:T320 yrkande 1, 1999/2000:T325 yrkande 1, 1999/2000:T354, 1999/2000:T357, 1999/2000:T534, 1999/2000:N214 yrkande 24, 1999/2000:Sk637 yrkande 2, 2000/01:T201 yrkandena 2-5, 7, 9 och 11-12, 2000/01:T211 yrkande 20, 2000/01:T231 yrkandena 4 och 5, 2000/01:T232 yrkandena 4-8, 2000/01:T337 yrkande 1, 2000/01:T340, 2000/01:T344 yrkandena 1-3 och 5, 2000/01:T347 yrkandena 1 och 2, 2000/01:T372 yrkande 1, 2000/01:MJ840 yrkande 2, 2000/01:N225 yrkande 3, 2000/01:N268 yrkandena 4 och 5, 2000/01: N319 yrkande 3, 2000/01:N325 yrkandena 4-6, 2001/02:T12, 2001/02:T15 yrkandena 4, 6, 9, 15-16, 18-19 och 21, 2001/02:T18 yrkandena 1-4, 2001/02:T30 yrkandena 4, 8 och 9, 2001/02:T41 yrkandena 1, 4, 8 och 12-16, 2001/02:T46 yrkandena 1, 7 och 10, 2001/02:T419 yrkande 5, 2001/02:T447 yrkande 1, 2001/02:T450 yrkandena 4, 13 och 20, 2001/02:T463 yrkande 18, 2001/02:MJ338 yrkande 13, 2001/02:N224 yrkande 6, 2001/02:N262 yrkandena 5 och 6 samt 2001/02:N267 yrkande 28.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m00765
c00162
fp00142
kd03903
v37006
mp00160
-0020
Totalt1583912428

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Sektorsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att av de 8 miljarder kronor som avsätts för sektorsuppgifter skall 6 miljarder kronor fördelas till Vägverket och 2 miljarder kronor till Banverket. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 2000/01: T360 och 2001/02:T54.

9. Järnvägstunneln genom Hallandsås

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att färdigställande av järnvägstunneln genom Hallandsås finansieras inom planeringsramen för järnvägsinvesteringar. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 1999/2000:T524, 1999/2000:T538 yrkande 2, 2000/01:T201 yrkande 14, 2000/01:T230 yrkande 11, 2000/01:T503, 2001/02:T30 yrkande 1, 2001/02:T46 yrkande 11 och 2001/02:T287.

Reservation 17 (mp)

10. Botniabanans genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner a) att regeringen får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 10 400 000 000 kr för Botniabanan AB för den första och den andra utbyggnadsetappen Örnsköldsvik-Husum respektive Nyland-Örnsköldsvik samt för planeringsarbete för den återstående etappen Husum-Umeå, b) att regeringen låter Riksgäldskontoret lösa, överta eller på annat för staten kostnadseffektivt sätt hantera de lån som Botniabanan AB upptagit med stöd av den garanti på 1 495 000 000 kr som Riksgäldskontoret ställt ut till bolaget, c) att statens andel av den kostnadsfördyring som uppstått för Botniabanan skall inrymmas i planeringsramen för järnvägsinvesteringar, d) att regeringen återkallar tidigare bemyndigande för regeringen att låta Riksgäldskontoret utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för Botnia-banan AB:s egna kapital och att garantera bolagets förpliktelser gentemot långivare, rättighetsinnehavare och fordringsägare, inom en ram som exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 495 000 000 kr, varav 195 000 000 kr avser finansiella kostnader. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:1 och proposition 2001/02:20 i dessa delar.

11. Botniabanans anslutningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:T549 yrkande 9, 2000/01:T519 yrkande 9 och 2001/02:T239 yrkande 9.

Reservation 18 (m)

12. Botniabanans projektorganisation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:T41 yrkande 5, 2001/02:T46 yrkande 13, 2001/02:T239 yrkande 10 och 2001/02:T450 yrkande 11.

Reservation 19 (m, fp, kd)

13. Citytunneln i Malmö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna att Banverket ensamt skall ansvara för genomförande av Citytunneln i Malmö samt godkänner att statens del av finansieringen av Citytunneln i Malmö skall inrymmas inom planeringsramen för järnvägsinvesteringar och med ändring av riksdagens tidigare beslut godkänner att SVEDAB AB inte skall svara för någon delfinansiering av Citytunneln i Malmö samt godkänner att Statens järnvägar ges rätt att till Banverket avyttra sina aktier i bolaget Tunnelpersonalen i Malmö AB. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 1999/2000: T206 yrkande 4, 1999/2000:T210 yrkande 22, 1999/2000:T501, 2000/01:T212 yrkande 24, 2000/01:T504, 2001/02:T15 yrkande 23, 2001/02:T30 yrkandena 2 och 3, 2001/02:T36 yrkande 1, 2001/02:T41 yrkandena 6 och 7, 2001/02:T244, 2001/02:T258, 2001/02:T326 yrkande 5 och 2001/02:T450 yrkande 12.

Reservation 20 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m76005
c11403
fp14002
kd03813
v30166
mp01510
-1100
Totalt24369829

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Spårkapacitet i centrala Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:T242 yrkande 2, 1999/2000: T549 yrkande 7, 1999/2000:T630 yrkande 4, 2000/01:T201 yrkande 13, 2000/01:T205 yrkande 1, 2000/01:T231 yrkande 14, 2000/01:T519 yrkande 7, 2000/01:T523, 2000/01:T624 yrkande 3, 2001/02:T46 yrkande 14, 2001/02:T239 yrkande 8, 2001/02:T355 yrkande 1, 2001/02:T450 yrkande 5 och 2001/02:T461 yrkande 1.

15. Regionalt planeringsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att den regionala planeringsramen skall omfatta investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar, bidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar, inklusive kommunala flygplatser och kajanläggningar, bidrag till kommunala väghållare för fysiska åtgärder och transportinformatik för förbättrad miljö och trafiksäkerhet samt bidrag till trafikhuvudmän för investeringar i spårfordon för regional kollektivtrafik och åtgärder som ökar tillgängligheten för funktionshindrade resenärer. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 2001/02:T13, 2001/02:T15 yrkandena 2, 5, 7 och 27-29, 2001/02:T17 yrkande 2, 2001/02:T25, 2001/02:T30 yrkande 10, 2001/02:T31, 2001/02:T33, 2001/02:T396 samt 2001/02:T440 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (mp)
Reservation 22 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m75006
c11502
fp14002
kd39003
v37006
mp00160
-2000
Totalt289151629

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Indelningen av järnvägsnätet

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att indelningen av de statliga järnvägarna i stomjärnvägar och länsjärnvägar avskaffas. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motion 2001/02:T15 yrkande 20.

Reservation 23 (c)

17. Cykeltrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/2000:T210 yrkande 19, 2000/01:T212 yrkande 21, 2000/01:T336 yrkande 2, 2001/02:T20, 2001/02:T28, 2001/02:T315 och 2001/02:T450 yrkande 25.

18. Kollektivtrafik för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att statsbidraget till åtgärder för en mer tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade resenärer får disponeras t.o.m. 2004. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 2001/02:T46 yrkande 6, 2001/02:T318 samt 2001/02:T450 yrkande 24.

19. Samhällsekonomiska bedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att vägledande för prioriteringar av åtgärder och fördelning av planeringsramen skall vara samhällsekonomisk lönsamhet för föreslagna åtgärder, där hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. För att uppnå de transportpolitiska målen skall vid prioritering av åtgärder de mest samhällsekonomiskt lönsamma åtgärderna väljas. Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i proposition 2001/02:20 i denna del och avslår motionerna 1999/2000:T214 yrkande 1, 1999/2000:T243 yrkande 2, 1999/2000:T549 yrkande 5, 2000/01:T232 yrkande 2, 2000/01:T398, 2000/01:T519 yrkande 5, 2001/02:T41 yrkande 2 samt 2001/02:T239 yrkande 5.

20. Övriga projekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i bilaga 1.