Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

FN:s barnkonvention blir svensk lag (SoU25)

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Sverige godkände konventionen redan 1990 och måste följa den men den har ännu inte fått genomslag i praktiken.

Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Samtidigt riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till två motionsyrkanden, varav ett delvis, ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen följa upp och vid behov vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att de grundläggande principerna i barnkonventionen efterlevs och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-22
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:SoU25

Alla beredningar i utskottet

2018-05-22, 2018-05-03

FN:s barnkonvention blir svensk lag (SoU25)

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Sverige godkände konventionen redan 1990 och måste följa den men den har ännu inte fått genomslag i praktiken.

Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-12
Debatt i kammaren: 2018-06-13
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:186 och avslår motionerna

2017/18:4100 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:4101 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkande 1 och

2017/18:4105 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 9
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 175 136 0 38


2. Alternativ till inkorporering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4101 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkande 2 och

2017/18:4105 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 2-4.

Reservation 2 (M, C)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 8
SD 0 0 36 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 175 96 41 37


3. Uppföljning och fortsatt arbete efter inkorporeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör följa upp och vid behov vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att de grundläggande principerna i barnkonventionen efterlevs och tillämpas i enlighet med svensk rätt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4103 av Emma Henriksson m.fl. (KD) och

bifaller delvis motion

2017/18:4100 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.

4. Vägledningens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4100 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 294 17 0 38


5. Ratificering av tredje tilläggsprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4082 av Maj Karlsson m.fl. (V).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 291 20 0 38