Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

Civilutskottets bet 2011/12:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Regeringen har redovisat insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)

Regeringen har lämnat en skrivelse om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. I skrivelsen redovisar regeringen insatser och särskilda satsningar med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen från våren 2011 om fiskars vandringsvägar i reglerade vattendrag. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Våren 2006 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen skulle utreda förutsättningarna för att ändra reglerna så att regleringsföretag kan bli skyldiga att bygga laxtrappor eller andra vandringsvägar för fisk i alla reglerade vattendrag (se 2005/06:BoU11). Riksdagen konstaterade våren 2011 att regeringen ännu inte hade återkommit i frågan. Riksdagen gjorde då ett tillkännagivande om att regeringen omgående borde återkomma till riksdagen och redovisa vilka åtgärder som hittills vidtagits, samt vilka åtgärder som regeringen planerar att vidta, med anledning av tillkännagivandet från våren 2006 (se 2010/11:CU17).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Regeringens skrivelse läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-26
Justering: 2012-06-12
Betänkande publicerat: 2012-06-12
Trycklov: 2012-06-12
bet 2011/12:CU5

Alla beredningar i utskottet

2012-04-26, 2012-03-27, 2011-12-13

Regeringen har redovisat insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)

Regeringen har lämnat en skrivelse om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag. I skrivelsen redovisar regeringen insatser och särskilda satsningar med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen från våren 2011 om fiskars vandringsvägar i reglerade vattendrag. Civilutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Våren 2006 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen skulle utreda förutsättningarna för att ändra reglerna så att regleringsföretag kan bli skyldiga att bygga laxtrappor eller andra vandringsvägar för fisk i alla reglerade vattendrag (se 2005/06:BoU11). Riksdagen konstaterade våren 2011 att regeringen ännu inte hade återkommit i frågan. Riksdagen gjorde då ett tillkännagivande om att regeringen omgående borde återkomma till riksdagen och redovisa vilka åtgärder som hittills vidtagits, samt vilka åtgärder som regeringen planerar att vidta, med anledning av tillkännagivandet från våren 2006 (se 2010/11:CU17).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-18
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C1 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1-5,
2011/12:C2 av Lise Nordin (MP) yrkandena 1-3,
2011/12:C291 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M),
2011/12:C361 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (båda M),
2011/12:C404 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:MJ228 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (båda S) yrkande 3,
2011/12:MJ282 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 och
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 40 och
lägger skrivelse 2010/11:163 till handlingarna.