Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m.

BOUs betänkande 2003/04:BOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Inteckningsfrihet vid avstyckning (BoU11)

Från den 1 juli 2004 blir det enklare att göra en avstyckad fastighet (styckningslotten) fri från inteckningar. Det innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen ska kunna bestämma att inteckningarna i stamfastigheten inte ska gälla i styckningslotten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-04-15
Justering: 2004-04-29
Betänkande publicerat: 2004-05-07
Trycklov: 2004-05-06
Betänkande 2003/04:BOU11

Alla beredningar i utskottet

2004-04-15

Inteckningsfrihet vid avstyckning (BoU11)

Från den 1 juli 2004 blir det enklare att göra en avstyckad fastighet (styckningslotten) fri från inteckningar. Det innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen ska kunna bestämma att inteckningarna i stamfastigheten inte ska gälla i styckningslotten. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-24
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inteckningsfrihet vid avstyckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:73.