Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets bet 2016/17:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Statens möjligheter att skydda försvarsintressen borde förbättras snarast (FöU5)

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma med förslag.

I september förra året lämnade bolaget Nord Stream 2 in en ansökan till regeringen om att lägga en gasledning i Östersjön. Nord Stream 2 bad också samtidigt om att få tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att kunna lagra material. I Sverige är det kommunala självstyret skyddat i regeringsformen. I januari slog regeringen fast att det är kommunerna själva som har rätt att avgöra om Nord Stream 2 ska få använda hamnarna eller inte. Karlshamns kommun har sagt ja till att Nord Stream 2, via ett annat bolag, ska få lagra material i Karlshamns hamn. Region Gotland har sagt nej när det gäller hamnen i Slite.

Regeringen har meddelat att den har för avsikt att se över lagstiftningen när det gäller frågor som berör svensk försvarspolitik och skyddsvärda objekt. Översynen kommer att gå ut på att se över vilka lagändringar som behöver göras för att bättre tillgodose statens behov att kunna värna totalförsvarets intressen. Frågan bereds just nu i Regeringskansliet.

Riksdagen tycker att regeringen borde skynda på för att återkomma till riksdagen med förslag till sådana lösningar. Riksdagen tycker samtidigt att regeringen snarast bör redovisa för riksdagen hur regeringen tänker lösa frågan fram till dess att förslag om permanenta lösningar kan presenteras. Riksdagen riktade dessa uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen om utskottsinitiativ föreslår utskottet att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen och tillkännager detta för regeringen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-27
Reservationer 7
bet 2016/17:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2017-02-16, 2017-01-31

Statens möjligheter att skydda försvarsintressen borde förbättras snarast (FöU5)

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Det anser försvarsutskottet som i ett utskottsinitiativ föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast återkomma med förslag.

I september förra året lämnade bolaget Nord Stream 2 in en ansökan till regeringen om att lägga en gasledning i Östersjön. Nord Stream 2 bad också samtidigt om att få tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att kunna lagra material. I Sverige är det kommunala självstyret skyddat i regeringsformen. I januari slog regeringen fast att det är kommunerna själva som har rätt att avgöra om Nord Stream 2 ska få använda hamnarna eller inte. Karlshamns kommun har sagt ja till att Nord Stream 2, via ett annat bolag, ska få lagra material i Karlshamns hamn. Region Gotland har sagt nej när det gäller hamnen i Slite.

Regeringen har meddelat att den har för avsikt att se över lagstiftningen när det gäller frågor som berör svensk försvarspolitik och skyddsvärda objekt. Översynen kommer att gå ut på att se över vilka lagändringar som behöver göras för att bättre tillgodose statens behov att kunna värna totalförsvarets intressen. Frågan bereds just nu i Regeringskansliet.

Försvarsutskottet tycker att regeringen borde skynda på för att återkomma till riksdagen med förslag till sådana lösningar. Försvarsutskottet tycker samtidigt att regeringen snarast bör redovisa för riksdagen hur regeringen tänker lösa frågan fram till dess att förslag om permanenta lösningar kan presenteras. Utskottet föreslår att riksdagen riktar dessa uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande.

Försvarsutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de motionsförslag som behandlats samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2016/17:70

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:70 till handlingarna.

2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3570 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 282 18 0 49


3. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 59 och

2016/17:3575 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 258 42 0 49


4. Signalspaning och massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3584 av Hans Wallmark m.fl. (M, L, KD).

Reservation 3 (M, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 40 1 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 196 104 0 49


5. Organisationsstruktur för underrättelsetjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 4 (KD)

6. Försvarsmaktens observationsflygningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 5 (V)

7. Markköp som säkerhetshot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3205 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 6 (M)

8. Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 98 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 0 22 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 162 138 0 49