Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

ISP bör få ange inriktningen för signalspaning (FöU5)

Signalspaning får utföras för att kartlägga utvecklingen och spridningen av massförstörelsevapen och krigsmateriel. Det är områden som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har ansvar för. Men ISP har i dag inte rätt att ange inriktningen för signalspaning från FRA i sitt arbete.

Riksdagen anser att det kan betyda att ISP inte har möjlighet att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Riksdagen vill därför att regeringen ser över möjligheten att ge ISP rätt att besluta om inriktningen för signalspaning av FRA och riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen lade samtidigt skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion om att se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska produkter rätt att inrikta signalspaning från Försvarets radioanstalt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-08
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15, 2018-02-06

ISP bör få ange inriktningen för signalspaning (FöU5)

Signalspaning får utföras för att kartlägga utvecklingen och spridningen av massförstörelsevapen och krigsmateriel. Det är områden som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har ansvar för. Men ISP har i dag inte rätt att ange inriktningen för signalspaning från FRA i sitt arbete.

Försvarsutskottet anser att det kan betyda att ISP inte har möjlighet att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Utskottet vill därför att regeringen ser över möjligheten att ge ISP rätt att besluta om inriktningen för signalspaning av FRA och att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Försvarsutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Utskottet föreslog samtidigt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-13
Debatt i kammaren: 2018-03-14
4

Beslut

Beslut: 2018-03-14
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2017/18:70

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:70 till handlingarna.

2. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 64.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 41 0 4
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 4
Totalt 259 42 0 48


3. Signalspaning och massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska produkter rätt att inrikta signalspaning från Försvarets radioanstalt och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 52.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 283 18 0 48


4. Organisationsstruktur för underrättelsetjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 3 (KD)