Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Tillfälliga beslut vid överprövningar av upphandling ska förtydligas (FiU29)

Reglerna kring överprövning av upphandlingsbeslut förtydligas i lagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär att det blir tydligare i lagen att domstolarna vid överprövning av en upphandling alltid ska ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Migrationsverket har uppmärksammat regeringen om oönskade konsekvenser av dagens upphandlingslagstiftning. Bland annat har utdragna överprövningar av upphandlingar lett till att boendeplatser för flyktingar inte kunnat användas, trots stort behov.

Förändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till lagförslagen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-19
Trycklov: 2016-04-21
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:FiU29

Tillfälliga beslut vid överprövningar av upphandling ska förtydligas (FiU29)

Reglerna kring överprövning av upphandlingsbeslut borde förtydligas i lagen. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringen innebär att det blir tydligare i lagen att domstolarna vid överprövning av en upphandling alltid ska ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Migrationsverket har uppmärksammat regeringen om oönskade konsekvenser av dagens upphandlingslagstiftning. Bland annat har utdragna överprövningar av upphandlingar lett till att boendeplatser för flyktingar inte kunnat användas, trots stort behov.

Förändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
2. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
3. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:129 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2015/16:3346 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) och

2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M).

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 0 43 1 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 176 138 1 34