Investeringsfondsfrågor

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2011

Beslut

Regler för investeringsfonder EU-anpassas (FiU38)

Regler för värdepappersfonder och fondbolag anpassas till ett EU-direktiv. Förändringarna innebär bland annat att det blir möjligt för svenska fondbolag att förvalta värdepappersfonder i andra EES-länder och för utländska bolag att förvalta svenska värdepappersfonder. Det införs regler för sammanslagningar av värdepappersfonder över EU-ländernas gränser, och processen för att marknadsföra värdepappersfonder i andra EES-länder förenklas. Dessutom ändras placeringsreglerna så att alla medel i en värdepappersfond får placeras i en annan värdepappersfond. Informationen till investerare ska följa samma regler inom hela EU och på så sätt bli mer konsumentvänlig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och en ändring av rättelsekaraktär i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-31
Justering: 2011-06-14
Betänkande publicerat: 2011-06-14
Trycklov: 2011-06-14
Betänkande 2010/11:FiU38

Alla beredningar i utskottet

2011-05-31

Regler för investeringsfonder EU-anpassas (FiU38)

Regler för värdepappersfonder och fondbolag anpassas till ett EU-direktiv. Förändringarna innebär bland annat att det blir möjligt för svenska fondbolag att förvalta värdepappersfonder i andra EES-länder och för utländska bolag att förvalta svenska värdepappersfonder. Det införs regler för sammanslagningar av värdepappersfonder över EU-ländernas gränser, och processen för att marknadsföra värdepappersfonder i andra EES-länder förenklas. Dessutom ändras placeringsreglerna så att alla medel i en värdepappersfond får placeras i en annan värdepappersfond. Informationen till investerare ska följa samma regler inom hela EU och på så sätt bli mer konsumentvänlig. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Investeringsfondsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
3. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, dock att i 5 a kap. 6 § första stycket ska ordet "styckena" ändras till "stycket",
4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
dels beslutar
9. att 16 kap. 17 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,
10. om sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som föranleds av detta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:135.