Investeringsplaner för trafikens infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1999

Beslut

Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

97 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-03-02
Betänkande 1998/99:TU5

Investeringsplaner för trafikens infrastruktur (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur. Regeringen redovisar i skrivelsen Vägverkets förslag till nationell väghållningsplan för tioårsperioden 1998-2007, Banverkets motsvarande förslag till stomnätsplan samt länsstyrelsernas eller, i förekommande fall, självstyrelseorganens länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen redovisar även sina ställningstaganden till planerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-17
4

Beslut

Beslut: 1999-03-17

Protokoll med beslut